Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau

Y Gyfraith a’r Gymraeg (LLB)

MQ15 

3 blwyddyn (Llawn amser) / n/a (Rhan amser) / n/a (Pellter / E-ddysgu)

Mae Ysgol y Gyfraith Caerdydd wedi ymrwymo i gynnig profiad addysgu a dysgu rhagorol sy’n cael ei ategu gan weithgarwch ymchwil rhagorol. Rydym ni, fel canolfan ragoriaeth ag adnoddau da, yn denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd, ac yn cynnig amgylchedd cefnogol a diwylliannol amrywiol i astudio ynddo. Caiff rhaglen y Gymraeg a’r Gyfraith ei haddysgu ar y cyd ag Ysgol y Gymraeg, sy’n ganolfan sefydledig ar gyfer addysgu ac ymchwil, ac yn un o’r adrannau Cymraeg hynaf yng Nghymru.

Mae rhaglen LLB y Gyfraith a’r Gymraeg yn heriol ac yn ysgogol ac yn eich galluogi i adeiladu ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa ym myd y gyfraith ac mewn ystod eang o broffesiynau. Yn ogystal â’r modiwlau sylfaen sy’n cynnwys cam academaidd yr hyfforddiant sy’n angenrheidiol i ddod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, sy’n cael ei adnabod fel ‘Gradd Gymhwysol yn y Gyfraith’, rydym yn cynnig detholiad eang o fodiwlau dewisol sy’n ymdrin â phynciau cyfreithiol traddodiadol a chyfoes. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i astudio’r gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallwch gael profiad uniongyrchol trwy gymryd rhan yn un o’n cynlluniau pro-bono, a thrwy gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill fel cystadlaethau ffug lys barn, trafod, siarad cyhoeddus, cyfweld â chleientiaid a grwpiau trafod cyfreithiol, ac mae pob un ohonynt wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder, eich sgiliau a’ch cyflogadwyedd.

Nid oes yn rhaid i chi symud o Gaerdydd i gwblhau eich addysg gyfreithiol gan ein bod yn cynnig Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar a’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol.

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio rhan o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallai ysgoloriaethau fod ar gael hefyd, trwy garedigrwydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Trowch at www.mantais.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth a gweld y telerau a’r amodau.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS MQ15
Hyd 3 blwyddyn
Sut i ymgeisio www.caerdydd.ac.uk/howtoapply
Achrediad  
Nifer nodweddiadol y lleoedd sydd ar gael Mae’r ysgol yn derbyn oddeutu 40 myfyriwr bob blwyddyn i’w rhaglenni gradd israddedig.
Nifer nodweddiadol y ceisiadau a dderbynnir 130
Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau www.caerdydd.ac.uk/scholarships
Ffïoedd www.caerdydd.ac.uk/fees
Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol ABB
Tiwtoriaid Derbyniadau Dr Rhiannon Marks
Rhif Ffôn 029 2087 5594
Cyfeiriad e-bost MarksR@caerdydd.ac.uk
Gwefan yr Ysgol www.caerdydd.ac.uk/cymraeg

Cryfder penodol rhaglen y Gyfraith a’r Gymraeg yw’r cyfleoedd cyfoethog y mae’n eu cynnig i chi ymgymryd ag ymchwil arloesol yn y gyfraith ac mewn disgyblaethau cysylltiedig a’i defnyddio i drafod yn feirniadol cyrff sefydledig a datblygol y gyfraith. Nod y radd arloesol hon yw cael graddedigion sy’n gymwys i ddefnyddio gwybodaeth gyfreithiol trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

Pwysleisir pwysigrwydd deall y gyfraith yn ei chyd-destun cymdeithasol ar draws y rhaglen.

Rhaglen radd Anrhydedd amser llawn, tair blynedd yw hon. Mae blynyddoedd academaidd yn cynnwys dau semester, ac mae’n ofynnol i chi ddilyn modiwlau sy’n werth 120 o gredydau ym mhob blwyddyn o’ch astudiaethau. Yn ystod eich cwrs gradd, byddwch yn gallu dilyn modiwlau Sylfeini Gwybodaeth Gyfreithiol sy’n cynnwys gradd gymhwysol yn y Gyfraith.

Mae modiwlau a gynigir gan Ysgol y Gymraeg yn rhoi sylfaen gadarn yn yr iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth. Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnig nifer fawr o fodiwlau dewisol sy’n galluogi myfyrwyr i arbenigo mewn maes o’u dewis nhw.

Blwyddyn Un – modiwlau gorfodol

 • Cyfraith Gyhoeddus  
 • Cyfraith Droseddol
 • Contract
 • Sylfeini Cyfreithiol
 • Cyflwyniad i’r Gymraeg 
 • Llenyddiaeth Gymraeg 

Blynyddoedd Dau a Thri

Ym Mlynyddoedd Dau a Thri, mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau sy’n gwneud cyfanswm o 120 o gredydau. Ym Mlwyddyn Dau, bydd 80 o gredydau’n cael eu dewis o blith modiwlau’r gyfraith sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn astudio honno; caiff y rhestr hon ei hadolygu’n gyson bob blwyddyn yng ngoleuni ffactorau megis adnoddau staff a’r galw gan fyfyrwyr. Bydd gweddill y modiwlau’n cael eu dewis o’r rhestr o opsiynau ar gyfer y Gymraeg. Ym Mlwyddyn Tri, bydd rhwng 60 a 80 o gredydau’n cael eu dewis o fodiwlau’r gyfraith, a bydd y 40-60 o gredydau sy’n weddill yn cael eu dewis o opsiynau’r Gymraeg. Mae’r dosbarthiad Anrhydedd terfynol wedi’i seilio ar yr arholiadau sy’n cael eu sefyll ym Mlynyddoedd Dau a Thri.

Blwyddyn Dau - modiwlau gorfodol

 • Datganoli Cymru  
 • Cymraeg y Gyfraith 
 • Cymraeg y Gweithle a’r Gymuned 

Modiwlau dewisol Y Gyfraith ym Mlwyddyn 2

 • Gwahaniaethu a’r Gyfraith
 • Tystiolaeth
 • Cyfraith Ffrainc
 • Cyfraith Yr Almaen
 • Cyfraith Yswiriant
 • Cyfraith Lafur
 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith a Chrefydd
 • Cyfraith y Cyfryngau
 • Cymdeithaseg y Gyfraith
 • Camwedd

Blwyddyn Tri – modiwlau gorfodol:

 • Traethawd hir y Gyfraith

Blwyddyn Tri – modiwlau dewisol y Gyfraith

 • Cyfraith Weinyddol
 • Cyfraith Fasnachol
 • Cyfraith Cwmni
 • Cyfraith Amgylcheddol
 • Cyfraith Deuluol
 • Cyfraith Hawliau Dynol
 • Eiddo Deallusol
 • Cyfreitheg
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Meddygaeth, Moeseg a’r Gyfraith
 • Cyfraith Gyhoeddus Ryngwladol
 • Ymddiriedolaethau

Blynyddoedd Dau a Thri – modiwlau Cymraeg dewisol

Ar wahân i CY2126 Blas ar Ymchwil – a gynigir i fyfyrwyr ar eu Blwyddyn Olaf yn unig, cynigir pob modiwl yn ddwyieithog.

 • Ailddehongli Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol
 • Amlddiwylliannedd yn y Diwylliant Cymraeg
 • Blas ar Ymchwil
 • Cyfieithu Proffesiynol
 • Cyflwyniad i Hanes yr Iaith
 • Dadeni a Diwygiad 1550-1900
 • Canu’r Gymru Newydd: Barddoniaeth 1990–2010
 • Cyflwyniad i Astudiaethau Gwerin
 • Cymdeithaseg yr Wyddeleg
 • Cymraeg i Oedolion 
 • Cymru ar Daith: Llên Teithio Gymraeg 
 • Cynllunio Ieithyddol 
 • Y Chwedl Arthuraidd
 • Dafydd ap Gwilym
 • Y Ferch yn yr Oesoedd Canol 
 • I Fyd y Faled 
 • Gwleidyddiaeth a Phropaganda yn Llenyddiaeth yr 20G
 • Hanes y Ddrama 
 • Hunaniaeth a Diwylliant y Wladfa 
 • Iaith, y Ddinas a Chymdeithas 
 • Iaith, Gwleidyddiaeth a Gwrthdaro 
 • Llenyddiaeth er 1900
 • Llenyddiaeth Plant 
 • Llên y Ddinas 
 • Merched a Llên yn y Cyfnod Modern 
 • Pedeir Keinc y Mabinogi 
 • Rhyddiaith Ddiweddar 
 • Saunders Lewis
 • Sgriptio 
 • Sosioeithyddiaeth 
 • Theori a Beirniadaeth Lenyddol 
 • Williams Pantycelyn a'r Emyn
 • Ysgrifennu Creadigol 

 Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y modiwlau a gynigir fel rhan o’r cwrs hwn.

Mae gradd LLB y Gyfraith a’r Gymraeg yn cynnig cwricwlwm wedi’i strwythuro’n llawn sy’n gweddu gwybodaeth a chaffael sgiliau i bob blwyddyn astudio. Ein hamcan cyffredinol yw eich annog i ddod yn ddysgwr annibynnol, gallu ymgymryd â heriau cyfreithiol newydd a’u deall, ac ymateb iddynt yn effeithiol.

Yn ystod eich astudiaethau, gallwch ddisgwyl defnyddio ystod eang o ffynonellau, megis adroddiadau achosion llys, statudau, dogfennau polisi, cyfnodolion academaidd ac astudiaethau ymchwil. Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu sgiliau deallusol a chyflwyniadol trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol, megis datrys problemau cyfreithiol, trafodaethau grŵp bach, dadleuon, ffug lysoedd barn, cyflwyniadau llafar, tasgau ymchwil annibynnol ac aseiniadau ysgrifenedig.

Byddwch hefyd yn gwella’ch sgiliau gweithio mewn tîm. Caiff sgiliau cyfathrebu eu datblygu mewn sesiynau tiwtorial, lle gall tasgau a ddyrannwyd ymlaen llaw gynnwys cyfraniadau unigol i astudiaeth grŵp, er enghraifft, trwy grynhoi barn neu erthygl benodol ar gyfer y grŵp. Mae astudiaethau cyfreithiol yn gyffredinol yn datblygu’r gallu i drefnu ffeithiau a syniadau mewn ffordd systematig, gan nodi egwyddorion perthnasol a gwerthuso’r rhain er mwyn ffurfio cyngor ar gyfer cleient neu ddadl gyfreithiol fel y bo’n briodol. Mae ysgrifennu traethodau cyfreithiol yn datblygu sgiliau cyfathrebu a’r gallu i ddadlau mewn modd gwrthrychol, rhesymegol a phroffesiynol, gan roi ystyriaeth briodol i awdurdod a dulliau dyfynnu derbyniol.

Byddwch yn cael eich addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a seminarau, sy’n gyfanswm o oddeutu deg i ddeuddeg awr yr wythnos o addysgu ffurfiol. Bydd hyn yn cael ei ategu gan ymchwil ac astudio annibynnol o 20-25 awr yr wythnos o leiaf a, thrwy hyn, byddwch yn caffael gwybodaeth a dealltwriaeth fwy datblygedig. Mae sesiynau tiwtorial yn rhoi cyfle i chi drafod themâu neu destunau cyfreithiol penodol, i atgyfnerthu a chael adborth ar eich dysgu unigol a datblygu sgiliau mewn cyflwyniad llafar; disgwylir i chi ymgymryd yn llawn â sesiynau tiwtorial. Trefnir yr addysgu mewn modiwlau, caiff ei rannu dros ddau semester (Hydref: 14 wythnos, Gwanwyn: 17 wythnos); mae 11 wythnos addysgu ym mhob un.

Caiff modiwlau eu hasesu’n ffurfiol trwy arholiadau neu waith cwrs neu gyfuniad o’r naill a’r llall. Mae fformat y gwaith cwrs yn amrywio, mae’n cwmpasu traethodau safonol, traethodau estynedig, portffolios gwaith a gynhyrchir ar draws blwyddyn academaidd gyfan ac atebion ysgrifenedig i broblemau cyfreithiol. Cyflwynir gwaith cwrs ar ddyddiadau dynodedig yn ystod y flwyddyn academaidd, ac mae arholiadau yn nodweddiadol yn cael eu cynnal yn ystod cyfnod arholiadau’r gwanwyn.

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd gofyn i chi gwblhau gwaith ffurfiannol sydd wedi’i gynllunio i’ch cynorthwyo i gyflawni’r canlyniadau dysgu ar gyfer modiwlau unigol a gwella’ch gallu i berfformio’n dda mewn asesiadau crynodol. Gall gwaith ffurfiannol fod yn ysgrifenedig neu ar lafar a gellir ei gyflwyno’n ffurfiol i diwtor neu’i gyflwyno yn ystod sesiynau tiwtorial neu seminarau. Bydd paratoi ar gyfer gwaith ffurfiannol fel arfer yn cael ei wneud yn ystod eich cyfnod astudio annibynnol. Rhoddir adborth ar waith ffurfiannol yn rheolaidd ac mewn amrywiaeth o fformatau, a’i fwriad yw eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau yn eich dysgu, yn ogystal â rhoi syniad o sut y gallech wella’ch perfformiad mewn asesiadau crynodol. Gellir trefnu darpariaeth arall i fyfyrwyr ag anableddau.

Mae pob modiwl yn rhaglen LLB y Gyfraith a’r Gymraeg yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog (Learning Central), lle gallwch gael mynediad i fforymau trafod a dod o hyd i ddeunyddiau cwrs, yn cynnwys recordiadau o ddarlithoedd, dolenni cyswllt i ddeunyddiau cysylltiedig, profion amlddewis, cyn bapurau arholiad ac enghreifftiau o waith myfyrwyr o flynyddoedd blaenorol.

Rydym yn rhoi adborth rheolaidd i fyfyrwyr am eu gwaith. Mae’r adborth yn dod mewn casgliad o fformatau (yn cynnwys adborth llafar gan diwtor yn ystod sesiynau tiwtorial, adborth personol ar waith ysgrifenedig, darlithoedd adborth, adborth ysgrifenedig generig ac adborth ar berfformiad mewn sesiynau tiwtorial). Bwriad yr adborth hwn yw eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad a nodi pethau y gallwch eu gwneud i wella.

Mae’r Ysgol yn cymryd safbwyntiau ei myfyrwyr o ddifrif, ac mae’n darparu llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr roi adborth ar eu profiad addysgol, gan helpu i ffurfio datblygiadau yn y dyfodol.

Neilltuir tiwtoriaid personol ar gyfer pob myfyriwr yn Ysgol y Gyfraith ac Ysgol y Gymraeg a fydd, nid yn unig yn cynorthwyo â myfyrio ar berfformiad ar y cwrs ond hefyd yn cynghori ar dechnegau astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa (ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol) ac yn cynnig man cyswllt cyntaf pan fydd anawsterau’n codi. Cyflwynir rhaglen eang o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol, ac mae Ymgynghorydd Gyrfaoedd y Gyfraith ar gael. Mae ystod o staff ar gael i roi mwy o gymorth, yn cynnwys tiwtor cymorth academaidd, cydlynydd y cynllun pro-bono a llyfrgellwyr arbenigol y gyfraith. Mae aelod o staff academaidd yn gweithredu fel Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth dynodedig hefyd, ac mae’n sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

ABB

I gynnwys gradd B mewn Cymraeg iaith gyntaf. Mae angen cymhwyster Safon Uwch mewn Cymraeg fel iaith gyntaf gan amlaf, ond gellid ystyried ymgeiswyr y mae eu Cymraeg o safon gyfatebol hefyd. Rhaid i gymwysterau Safon Uwch gynnwys o leiaf dau bwnc academaidd traddodiadol. Gweler y meini prawf manwl ar dderbyn a dethol i gael mwy o wybodaeth.

Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol.
Cynnig CBC Nodweddiadol

Llwyddo yn y Craidd, gyda BB ar Lefel Uwch gan gynnwys B yn y Gymraeg.

Cynnig Bagloriaeth Ryngwladol Nodweddiadol

32 pwynt, gan gynnwys sgôr o 6,5,5 ar y lefel uwch.

Other

Croesewir ceisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau gwahanol. Darllenwch y meini prawf manwl am dderbyn a dethol am fwy o fanylion.

Meini Prawf Derbyn Manwl

Mae rhestr o’r cymwysterau eraill a dderbynnir fel arfer yn ogystal â’r meini prawf am dderbyn a dethol ar gyfer y rhaglen radd hon i’w gweld yma.

Mae gan ein graddedigion swyddi allweddol yn y proffesiwn cyfreithiol, mewn byd busnes, diwydiant a’r llywodraeth, yn y DU, yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt.

I’ch cynorthwyo i gynllunio eich gyrfa, mae gan Ysgol y Gyfraith Ymgynghorydd dynodedig ar gyfer Gyrfaoedd y Gyfraith, sy’n gweithio ar y safle ac ar gael i helpu â phob agwedd ar y broses cynllunio gyrfa – p’un a oes angen cymorth arnoch i benderfynu beth i’w wneud nesaf, trefnu profiad gwaith, paratoi CV proffesiynol, neu ddelio gyda chwestiynau dyrys ar geisiadau ac mewn cyfweliad.

Rydym yn trefnu rhaglen yrfaoedd gynhwysfawr trwy gydol tymhorau’r hydref a’r gwanwyn, sy’n cynnwys gweithdai gyrfaoedd, sesiynau sgiliau, cyflwyniadau cyflogwyr a chyflwyniadau i wahanol feysydd arfer cyfreithiol megis Ansolfedd ac Esgeulustod Clinigol. Mae siaradwyr diweddar wedi cynnwys cynrychiolwyr o Allen & Overy, Linklaters, Eversheds, Morgan Cole, Irwin Mitchell, CMS Cameron McKenna, Macfarlanes, Bond Pearce a 4 Kings Bench Walk.

Mae Ffair flynyddol y Gyfraith yng Nghaerdydd yn denu tua 40 o arddangoswyr cyfreithiol, yn cynnwys ystod o gwmnïau cyfreithiol Magic Circle, City and Regional, yn ogystal â chynrychiolwyr o siambrau bargyfreithwyr, Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth a Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol.

Rydym wedi ymrwymo i ymestyn y cyfleoedd allgyrsiol sydd ar gael i’n myfyrwyr, gan helpu i wella eu CV mewn marchnad swyddi sy’n gystadleuol o ran graddedigion. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyfreithwyr, elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi cyfle i fyfyrwyr ymarfer ac ymestyn eu sgiliau trwy gymryd rhan mewn ystod o brosiectau pro-bono. Mae enghreifftiau’n cynnwys y prosiectau Diniweidrwydd a Gofal Iechyd Parhaus, sy’n galluogi myfyrwyr i weithio ar achosion go iawn gyda chleientiaid go iawn tra byddant hefyd yn datblygu eu sgiliau rheoli amser a rhyngbersonol, eu trefniadaeth, eu cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, eu tact a’u sensitifrwydd.

P’un a ydych yn penderfynu dilyn gyrfa mewn cyfraith broffesiynol ai peidio, mae cymorth wrth law. Yn ogystal â’r gwasanaethau a gynigir yn Ysgol y Gyfraith ei hun, mae Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnal rhaglen lawn o weithdai gyrfaoedd, apwyntiadau arweiniad un i un, cyflwyniadau a ffeiriau cyflogwyr, sy’n cynnwys sbectrwm eang o yrfaoedd nad ydynt yn ymwneud â’r gyfraith.

Gall myfyrwyr ar raglenni integredig y gyfraith fynychu gweithgareddau gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn y ddwy ysgol, ac mae croeso i bob un o’r myfyrwyr fynychu digwyddiadau wedi’u trefnu gan Yrfaoedd a Chyflogadwyedd. Mae manylion am y digwyddiadau nesaf ar gael ar y wefan Gyrfaoedd.

Cyswllt yr Ysgol

Enw: Dr Rhiannon Marks

Rhif ffôn: 029 2087 5594

Fax:  

Cyfeiriad e-bost: MarksR@caerdydd.ac.uk

More information

Ysgol Academaidd