Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau

Cymraeg (BA)

Q560 

3 blynedd (Llawn amser) / n/a (Rhan amser) / n/a (Pellter / E-ddysgu)

Mae ein BA yn y Gymraeg yn rhaglen radd arloesol sy’n berthnasol i’r Gymru gyfoes ac sy’n cael eu dysgu gan un o’r ysgolion academaidd mwyaf blaenllaw o’i math. Prif nod y rhaglen radd hon yw cynhyrchu graddedigion sydd â thair nodwedd allweddol: yn gyntaf, dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant; yn ail, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ysgrifenedig a llafar; ac yn drydydd, sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol a fydd yn profi’n werthfawr iawn wrth ddatblygu gyrfa mewn marchnad waith sydd yn gynyddol gystadleuol.

Mae’r rhaglen radd wedi ei chynllunio’n ofalus gan ystyried y nodweddion hyn. Mae’n cynnig ystod eang o fodiwlau craidd a dewisol a fydd yn rhoi seiliau cadarn ichi yn yr iaith a’i llenyddiaeth yn ogystal â chynnig cyfle ichi arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol neu alwedigaethol. Nod allweddol arall sy’n bwysig iawn inni yw sicrhau eich bod yn cael ysbrydoliaeth a boddhad deallusol wrth astudio’r iaith a’i diwylliant.

Ceir galw cynyddol am raddedigion o ansawdd uchel sy’n siarad Cymraeg, ac mae’r ymwybyddiaeth ddwysach o ddiwylliant ac iaith Cymru ers datganoli wedi codi statws y Gymraeg yn y byd academaidd, y llywodraeth a’r gymdeithas drwyddi draw. Mae astudio yng Nghaerdydd yn gyfle gwych i elwa ar ymchwil arloesol sy’n gymdeithasol berthnasol ac sy’n cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS Q560
Hyd 3 blynedd
Sut i ymgeisio www.caerdydd.ac.uk/howtoapply
Achrediad  
Nifer nodweddiadol y lleoedd sydd ar gael Mae’r ysgol yn derbyn oddeutu 40 myfyriwr bob blwyddyn i’w rhaglenni gradd israddedig.
Nifer nodweddiadol y ceisiadau a dderbynnir 130
Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau www.caerdydd.ac.uk/scholarships
Ffïoedd www.caerdydd.ac.uk/fees
Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol ABB
Tiwtoriaid Derbyniadau Dr Rhiannon Marks
Rhif Ffôn 029 2087 4843
Cyfeiriad e-bost cymraeg@caerdydd.ac.uk
Gwefan yr Ysgol www.caerdydd.ac.uk/cymraeg

Mae’r BA yn y Gymraeg yn rhaglen dair blynedd sydd â dau lwybr, un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf ac un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel ail iaith. Yn y flwyddyn gyntaf, bydd y carfanau hyn yn cael eu dysgu ar wahân. Bydd myfyrwyr y ddau lwybr yn dod at ei gilydd ar gyfer rhai modiwlau ym Mlwyddyn 2, ac yn y Flwyddyn Olaf bydd pawb yn cael eu dysgu gyda’i gilydd. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd pob myfyriwr yn derbyn yr un radd - BA yn y Gymraeg.

Mae athroniaeth y rhaglen wedi ei seilio ar ddatblygu sgiliau allweddol (rhai ieithyddol, dadansoddol, creadigol, a chyflogadwyedd) mewn modd sy’n eich galluogi i ddatblygu’n ddysgwr annibynnol ar lefel uchel. Adlewyrchir yr athroniaeth hon yn strwythur tair blynedd y BA yn y Gymraeg. Ar gyfer y ddau lwybr, y pwyslais ym Mlwyddyn 1 yw datblygu sgiliau ym meysydd iaith a llenyddiaeth, a bydd pob myfyriwr yn dilyn nifer penodol o fodiwlau craidd gyda nifer uchel o oriau cyswllt. Bydd Ysgol y Gymraeg yn gwneud trefniadau arbennig i fyfyrwyr ail iaith dreulio amser ychwanegol yn datblygu ac ymarfer eu sgiliau iaith ym Mlwyddyn 1.

Ym Mlwyddyn 2, bydd modiwlau craidd ieithyddol y rhaglen yn canolbwyntio ar sgiliau iaith mewn cyd-destun academaidd a galwedigaethol, ac yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg yn ddyddiol. Yn ystod Blwyddyn 2 a’r Flwyddyn Olaf, byddwn hefyd yn darparu cyfres o fodiwlau craidd i’ch galluogi i ddatblygu dealltwriaeth eang o hanes yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant.

Yn y Flwyddyn Olaf, byddwch yn cwblhau traethawd estynedig neu brosiect sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r amrywiaeth o sgiliau y byddwch wedi eu datblygu yn ystod y rhaglen ac i wella eich gallu i weithredu fel dysgwr annibynnol. Gall y traethodau neu’r prosiectau hyn arwain at ymchwil bellach, neu fod yn ffordd effeithiol o arddangos eich sgiliau i gyflogwyr y dyfodol.

Ochr yn ochr â’r elfennau craidd hyn, mae’r BA yn y Gymraeg yn cynnig nifer o fodiwlau dewisol, gan gynnwys sawl un (megis cynllunio ieithyddol, sgriptio a chyfieithu) sy’n uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth penodol. Beth bynnag yw eich diddordebau, bydd modiwlau dewisol i fodloni eich gofynion. Un o nodweddion mwyaf deniadol ein rhaglen yw ei hyblygrwydd - cewch arbenigo mewn astudiaethau llenyddol (canoloesol a/neu fodern), neu mewn astudiaethau iaith, neu cewch ddewis cyfuniad o fodiwlau sy’n adlewyrchu eich diddordebau academaidd a’ch anghenion galwedigaethol eich hun.

Dyma strwythur y cwrs, flwyddyn wrth flwyddyn:

Blwyddyn Gyntaf - Llwybr Iaith Gyntaf

Byddwch fel rheol yn astudio 80 credyd yn y Gymraeg, sy’n cynnwys y pedwar modiwl canlynol:

 • Cyflwyniad i’r Gymraeg
 • Llenyddiaeth Gymraeg
 • O Destun i Draethawd
 • Diwylliant y Gymraeg

Hefyd, byddwch yn cymryd credydau mewn pwnc neu bynciau eraill, hyd at gyfanswm o 120 credyd, e.e. Addysg, Archaeoleg, Athroniaeth, Cerddoriaeth, Crefydd, Cymdeithaseg, Daearyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Hanes, yr Iaith Saesneg, Ieithoedd Modern, Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg, a Newyddiaduraeth. Bydd rhai myfyrwyr yn dewis parhau â’r pynciau a astudiwyd ganddynt ar gyfer Safon Uwch, tra bo eraill yn mentro i feysydd newydd.

Blwyddyn Gyntaf - Llwybr Ail Iaith

Fel arfer, bydd myfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg Safon Uwch fel ail iaith yn dilyn y llwybr hwn. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried eich sgiliau ieithyddol (llafar ac ysgrifenedig) cyn dod i benderfyniad terfynol ynglŷn â pha lwybr y byddwch yn ei ddilyn. Mae’n rhaid i fyfyrwyr y llwybr hwn astudio 80 credyd yn Gymraeg:

 • Sgiliau Llafar
 • Defnyddio’r Gymraeg
 • Astudio Barddoniaeth
 • Astudio Rhyddiaith

Hefyd, byddwch yn cymryd credydau mewn pwnc neu bynciau eraill, hyd at gyfanswm o 120 credyd e.e. Archaeoleg, Cerddoriaeth, Crefydd, Daearyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Hanes, yr Iaith Saesneg, Ieithoedd Modern, Llenyddiaeth Saesneg, a Newyddiaduraeth. Bydd rhai myfyrwyr yn dewis parhau â’r pynciau a astudiwyd ganddynt ar gyfer Safon Uwch, tra bo eraill yn mentro i feysydd newydd.

(Ar y ddau lwybr, bydd holl fodiwlau Ysgol y Gymraeg yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.)

Blwyddyn 2 - Llwybr Iaith Gyntaf

Byddwch yn dilyn un modiwl craidd ieithyddol:

 • Cymraeg y Gweithle a’r Gymuned

Blwyddyn 2 - Llwybr Ail Iaith

Byddwch yn dilyn dau fodiwl craidd ieithyddol:

 • Sgiliau Iaith
 • Ysgrifennu Academaidd

Blwyddyn 2 a’r Flwyddyn Olaf (y ddau lwybr): modiwlau craidd gorfodol

Yn ogystal â modiwlau craidd gorfodol Blwyddyn 2 a nodir uchod, byddwch yn dilyn y modiwlau canlynol yn ystod Blwyddyn 2 a’r Flwyddyn Olaf:

 • Cyflwyniad i Hanes yr Iaith
 • Ailddehongli Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol
 • Dadeni a Diwygiad 1550-1900
 • Llenyddiaeth er 1900

Traethawd estynedig neu brosiect gorfodol y Flwyddyn Olaf

Byddwch yn cael dewis naill ai traethawd neu brosiect 4,000 neu 8,000 o eiriau (20 neu 40 credyd), a fydd yn cael ei gwblhau o dan gyfarwyddyd aelod o staff sy’n arbenigwr yn y maes perthnasol.

Modiwlau Dewisol: Blwyddyn 2 a’r Flwyddyn Olaf (y ddau lwybr)

Cynigir modiwlau dewisol bob yn ail flwyddyn fel rheol, felly bydd modiwl unigol ar gael naill ai ym Mlwyddyn 2 neu yn y Flwyddyn Olaf:

 • Canu’r Gymru Newydd: Barddoniaeth 1990–2010
 • Cyfieithu Proffesiynol
 • Cymdeithaseg yr Wyddeleg
 • Cymraeg i Oedolion
 • Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith
 • Dafydd ap Gwilym
 • Hunaniaeth a Diwylliant y Wladfa
 • Iaith, Gwleidyddiaeth a Gwrthdaro
 • Llenyddiaeth Plant
 • Rhyddiaith Ddiweddar
 • Sgriptio
 • Sosioieithyddiaeth
 • Technoleg Iaith mewn Cymdeithas Ddigidol
 • Theori a Beirniadaeth Lenyddol
 • Williams Pantycelyn a’r Emyn
 • Ysgrifennu Creadigol

Dysgu ac Asesu

Mae Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn darparu addysg gyffrous a heriol er mwyn galluogi ei myfyrwyr i lwyddo mewn amgylchedd cystadleuol. Un o egwyddorion sylfaenol yr Ysgol yw bod y dysgu’n cael ei arwain gan ymchwil. Byddwch felly yn dysgu am y syniadau diweddaraf gan ysgolheigion o fri rhyngwladol sy’n cyfrannu at ddyfodol eu meysydd arbenigol. Mae gan yr Ysgol awyrgylch cyfeillgar ac ymlaciol, ac mae wedi ei chanmol am ei hadnoddau a’r gofal academaidd a gaiff ei myfyrwyr. Trwy ei dysgu a’i hymchwil mae ganddi berthynas glòs â’r gymuned yng Nghaerdydd, yng ngweddill Cymru a thu hwnt. Gan amlaf bydd y dysgu’n digwydd drwy gyfrwng darlithoedd a seminarau sy’n rhoi’r cyfle ichi drafod y pwnc dan sylw mewn grwpiau bychain. Ond mae rôl allweddol hefyd i diwtorialau un-wrth-un, gweithdai a dosbarthiadau iaith (yn arbennig yn achos y llwybr ail-iaith).

Cefnogir pob modiwl gan ddeunyddiau dysgu electronig a leolir ar wefan Dysgu Canolog, sef Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd. Cewch ofal bugeiliol personol gan yr Ysgol, a hefyd gefnogaeth gwasanaethau canolog y Brifysgol mewn meysydd megis llety, cwnsela, anabledd a dyslecsia, arian, a gyrfaoedd. Byddwch gan amlaf yn dilyn chwe modiwl 20 credyd bob blwyddyn.

Fel rheol yn ystod Blwyddyn 1, bydd darlith a seminar wythnosol ar gyfer pob modiwl, er y gall hynny amrywio yn ôl natur y modiwl dan sylw. Byddwch hefyd yn cwrdd â’ch tiwtor personol yn wythnosol mewn grŵp bach gan ddilyn rhaglen a fydd yn eich helpu i astudio’r Gymraeg ar lefel uchel, datblygu sgiliau newydd a rheoli’r profiad o drosi i addysg uwch.

Yn ystod Blwyddyn 2 a’r Flwyddyn Olaf byddwch yn treulio mwy o’ch amser yn astudio’n annibynnol dan arweiniad. Er hynny, byddwch yn dal i fynychu darlith wythnosol a seminar bob pythefnos yn achos y rhan fwyaf o’r modiwlau 20 credyd.

Yn y Flwyddyn Olaf, byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect unigol ac yn derbyn cymorth un-wrth-un gydag aelod o’r staff academaidd. Mae profiad gwaith hefyd yn rhan integredig o’r dysgu, a bydd ein myfyrwyr yn mynychu ystod eang o weithleoedd mewn meysydd megis y cyfryngau, addysg, a’r Cynulliad.

Rydym yn gryf o’r farn ei bod yn hanfodol ichi gymryd cyfrifoldeb dros eich dysgu eich hun a manteisio’n llawn ar bob cyfle dysgu sydd ar gael, boed yn ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, sesiynau adborth, sesiynau cyfarwyddo, neu brofiad gwaith. Mae astudio annibynnol hefyd yn angenrheidiol ar gyfer datblygu sgiliau ymchwil a gwybodaeth o’r maes. Mae hyn yn cynnwys darllen cefndirol, paratoi ar gyfer seminarau, ymchwilio, cwblhau asesiadau, ac adolygu. Mae ein rhaglenni gradd wedi eu cynllunio’n ofalus i sicrhau eich bod yn profi ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau gwaith cwrs, arholiadau/profion dosbarth ysgrifenedig, traethodau hir, portffolios, adroddiadau ysgrifenedig, ac arholiadau llafar. Bydd hyn yn sicrhau bod modd ichi ddangos eich doniau hyd eithaf eich gallu a chyrraedd eich llawn botensial.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

ABB, gan gynnwys Cymraeg Nid oes angen unrhyw bynciau penodol, ond mae’n rhaid i’r pynciau Safon Uwch gynnwys isafswm o 2 bwnc academaidd traddodiadol.

Cynnig CBC Nodweddiadol

Pasio’r Diploma Uwch a graddau AB yn Safon Uwch, gan gynnwys Cymraeg.

Cynnig Bagloriaeth Ryngwladol Nodweddiadol

30 pwynt, gan gynnwys o leiaf 5 mewn Cymraeg ar Lefel Uwch.

Arall

Croesewir ceisiadau gan unigolion sy’n cynnig cymwysterau eraill. Gweler y meini prawf derbyn a dethol manwl i gael rhagor o wybodaeth.

Meini Prawf Derbyn Manwl

Gellir darllen rhestr o gymwysterau mynediad eraill a dderbynnir yn gyffredin, a meini prawf derbyn a dethol ar gyfer y rhaglen radd hon, yma.

Yn sgil y galw cynyddol am bobl sy’n medru’r Gymraeg mewn nifer o feysydd (gan gynnwys y cyfryngau, addysg, llywodraeth leol a chenedlaethol, a meysydd amrywiol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat), mae gradd yn y Gymraeg yn darparu cymhwyster gwerthfawr ar gyfer swyddi sydd yn gofyn am bersonél dwyieithog. Mae nifer o’n graddedigion wedi sicrhau gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith, y llywodraeth, y cyfryngau, y celfyddydau perfformio, gweinyddiaeth, ac addysg ar bob lefel.

Yn 2010, roedd oddeutu hanner graddedigion yr Ysgol mewn cyflogaeth o fewn chwe mis ar ôl graddio, roedd 33% arall yn cyflawni astudiaeth bellach, ac roedd eraill yn cymryd amser allan i deithio neu wneud gwaith gwirfoddol.

Cyswllt yr Ysgol

Enw: Dr Rhiannon Marks

Rhif ffôn: 029 2087 4843

Fax:  

Cyfeiriad e-bost: cymraeg@caerdydd.ac.uk

More information

Ysgol Academaidd