Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Parcio i fyfyrwyr

Nid yw parcio ar gael ar y safle, nac o fewn radiws 3 milltir i'r preswylfeydd canlynol:

 • Neuadd Aberconwy
 • Neuadd Aberdâr
 • Neuadd Colum
 • Neuadd Senghennydd
 • Tai Myfyrwyr (Heol /Rhodfa Colum)
 • Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Pentref)
 • Llys Tal-y-Bont
 • Llys Tal-y-Bont De

Mae parcio wedi'i gyfyngu i'r neuaddau preswyl canlynol i'r myfyrwyr hynny a chanddynt drwydded parcio benodol (os nad ydych wedi derbyn trwydded parcio benodol yna ni fyddwch yn gallu parcio ar y safle, nac o fewn radiws tair milltir):

 • Llys Cartwright
 • Neuadd Gordon
 • Neuadd Hodge
 • Neuadd Roy Jenkins
 • Llys Senghennydd
 • Llys Tal-y-Bont (trwyddedaumyfyrwyr anabl yn unig)
 • Llys Tal-y-Bont Gogledd
 • Neuadd y Brifysgol

At ddibenion diogelwch, rhaid i bob cerbyd modur sydd wedi'i barcio ar dir y Brifysgol, arddangos trwydded parcio ddilys. Bydd unrhyw gerbyd nad yw'n arddangos trwydded parcio ddilys yn wynebu camau gweithredu, a allai arwain at gosb benodedig. Fe'ch cynghorir i wneud yn sicr bod eich cerbyd yn ddiogel ar bob adeg ac i beidio â gadael eitemau gwerthfawr ynddo.

Er mwyn caniatáu mynediad i gerbydau argyfwng ar unrhyw adeg, rhaid i bob cerbyd gael ei barcio yn un o'r lleoedd penodedig ar gyfer preswylwyr. Nodwch, mae cyfyngiad cyflymder 5 milltir yr awr ar bob safle preswylfeydd.

Dulliau eraill o deithio

Mae'r mwyafrif o fyfyrwyr yn ei chael yn hawdd teithio o amgylch Caerdydd a'r ardal gyfagos wrth gerdded, beicio, neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gan Gaerdydd rwydwaith trafnidiaeth leol ardderchog. Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at y manylion cyswllt isod:

Trenau

Trenau Arriva Cymru
0845 748 4950

Bysiau

Bws Caerdydd
(029) 2066 6444

Mae yna wasanaeth bws penodedig i fyfyrwyr y Brifysgol sy'n rhedeg o Gampws Parc Cathays hyd at Gampws Parc y Waun. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhedeg yn ystod yr wythnos rhwng 18 Medi 2013 a 13 Mehefin 2014, yn gyffredinol ar yr adegau canlynol:

 • Gampws Parc Cathays – 7:40am tan 5:30pm
 • Gampws Parc y Waun – 8:20am tan 5:30pm

Sylwch: nid yw’r gwasanaeth ar gael yn ystod gwyliau’r Nadolig (16 Rhagfyr 2013 tan 3 Ionawr 2014) na gwyliau’r Pasg (14 Ebrill 2014 i 2 Mai 2014). Bydd yr amseroedd hefyd yn amrywio dros gyfnod yr arholiadau a’r wythnos ddarllen.

Rhifau Tacsi

Dragon Taxis
(029) 2033 3333

Premier Cars
(029) 2055 5555

Capital Cabs
(029) 2077 7777

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk