Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Talu drwy ddebyd uniongyrchol (Sesiwn 2015/16)

Pan rydych yn derbyn eich Cytundeb Preswylfeydd ar-lein, gofynnir i chi gwblhau eich gwybodaeth Debyd Uniongyrchol.

Os oes gennych gyfrif banc yn y DU, dylech ddewis 'Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol' wrth dderbyn eich Cynnig Preswyl ar-lein. Byddwch wedyn yn gallu rhoi eich manylion debyd uniongyrchol ar-lein. Os bydd eich ffioedd preswyl yn cael eu talu o gyfrif banc rhywun arall, dylech hefyd ddewis yr opsiwn hwn oherwydd bydd deiliad y cyfrif yn gallu cwblhau eu manylion debyd uniongyrchol ar-lein.

Os yw'n gyfrif ar y cyd lle mae angen y DDAU lofnod, peidiwch â chyflwyno manylion y cyfrif banc ar-lein. Dewiswch y botwm "Argraffu Debyd Uniongyrchol Gwag ~ Cyfrif ar y Cyd" i argraffu Ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol. Dylech wedyn ei dychwelyd drwy'r post i'r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.

Os ydych chi'n fyfyriwr tramor a heb gyfrif banc yn y DU eto, dewiswch 'Debyd Uniongyrchol gan fyfyriwr (heb gyfrif banc yn y DU eto)'. Cewch ebost i gadarnhau a fydd yn cynnwys dolen i Ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol. Argraffwch y ffurflen hon a'i chwblhau yn syth ar ôl agor eich cyfrif banc yn y DU. Anfonwch y ffurflen i: Cyfleusterau Campws (CSERV) erbyn 25 Medi 2015.

Noder: bydd y Debyd Uniongyrchol hwn yn talu am eich ffioedd preswylfeydd a chostau cysylltiedig yn unig. Bydd angen i chi gwblhau mandad ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Cyngor Taliadau

Ychydig wythnosau cyn dyddiad pob taliad anfonir Cyngor Taliadau atoch yn eich hysbysu o'r dyddiad a'r swm a fydd yn cael ei gymryd ar gyfer y rhandaliad hwnnw drwy Ddebyd Uniongyrchol. Mae hyn yn eich galluogi i sicrhau bod digon o arian yn y cyfrif.

Bydd yr e-bost hwn yn cael ei anfon at eich cyfrif drwy Brifysgol Caerdydd a hefyd at unrhyw gyfeiriad e-bost arall sydd gennym ar eich cyfer. Mae'n bwysig eich bod yn gwirio eich cyfrifon e-bost yn rheolaidd. Noder ei bod yn bosibl y bydd rhai darparwyr e-bost yn trin yr e-bost fel sbam, felly edrychwch yn eich ffolder e-bost sbam/sothach yn ogystal ag yn eich mewnflwch.

Y dyddiadau talu ar gyfer sesiwn 2015/2016 yw:

  • Mercher 21 Hydref 2015
  • Mercher 20 Ionawr 2016
  • Mercher 20 Ebrill 2016

Er mwyn cadw ffioedd preswylfeydd mor isel â phosibl, mae angen i fyfyrwyr dalu'n brydlon. Os ydych yn hwyr yn talu, rydych yn colli eich hawl i dalu'r ffioedd ar y raddfa sydd wedi'i nodi ar eich Cytundeb Preswylfeydd a byddwch yn mynd i gostau ychwanegol o 5%. Os yw'r taliad yn parhau'n ddyledus ar ôl 15 diwrnod, byddwch ym mynd i gostau ychwanegol o 5% ar ben y costau sy'n weddill.

Cyfrifon Banciau/ Cymdeithas Adeiladu

Os byddwch yn talu eich ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol ac nad oes gennych Gyfrif Banc na Chyfrif Cymdeithas Adeiladu yn y DU, yna bydd angen i chi agor cyfrif cyn gynted â bo'n bosibl i chi wneud hynny. Mae gan nifer o'r banciau mawr ganghennau sy'n gyfleus iawn ar y prif gampws, gan gynnwys Adeilad Undeb Myfyrwyr y Brifysgol. Fel arall, efallai y gallech agor cyfrif ar-lein cyn i chi ddod i Gaerdydd. Er mwyn agor cyfrif banc, mae'n bosibl y bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad. Mae'r Canllawiau Talu am Breswylfeydd ar ffurf PDF yn cynnwys manylion am fanciau yng Nghaerdydd a chanddynt Ymgynghorwyr Myfyrwyr:

Benthyciad Myfyriwr

I'r mwyafrif o fyfyrwyr, dylai'r Benthyciad Myfyriwr fod ar gael erbyn dyddiadau'r Debyd Uniongyrchol.

Os ydych yn rhagweld anhawster wrth dalu eich ffioedd preswylfeydd, er enghraifft, am fod eich Benthyciad Myfyriwr yn hwyr, neu am fod gennych Fwrsari misol GIG, cysylltwch â Swyddfa Gyllid CSERV cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o hyn.

Ffôn: +44 (0)29 2087 4662 / 6367 / 4985 neu 5239
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residencesfinance@cardiff.ac.uk
Sicrhewch fod gennych eich Rhif Myfyriwr wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk