Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Sut rwy’n archebu lle?

Dewiswch ble hoffech chi fyw

Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o breswylfeydd ichi ddewis o'u plith, yn ôl eich ffordd o fyw a'ch poced. Mae'n bosibl y bydd o gymorth ichi feddwl am y ffactorau a ganlyn wrth benderfynu ar eich llety:

 • hunan-arlwyo ynteu prydau wedi'u darparu
 • a oes cyfleusterau cawod/tŷ bach en-suite ar gael neu beidio
 • ffioedd y breswylfa
 • pa mor agos yw'r breswylfa i'ch adeilad academaidd, i ganol y ddinas, neu i'ch dewis chi o gyfleusterau cymdeithasol neu chwaraeon
 • ac i rai myfyrwyr, a'r rhai o wledydd tramor yn arbennig, a ydy'r breswylfa ar gael yn ystod gwyliau'r haf (mae holl breswylfeydd y Brifysgol yn caniatáu ichi aros yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r Pasg)

Eich hoff ddewisiadau

Wrth ichi wneud cais ar-lein, gallwch osod y preswylfeydd yn nhrefn eich blaenoriaeth o blith y preswylfeydd sydd ar gael. Gwnawn ein gorau glas i sicrhau eich bod yn cael un o'ch hoff ddewisiadau, ond os na fydd hynny'n bosibl, byddwn yn cynnig preswylfa arall ichi ar sail yr hyn sydd ar gael.

Cartrefi cymysg

Mae'n bolisi gennym osod y myfyrwyr mewn fflatiau sy'n gymysg o ran rhyw a chenedl / hil, lle bynnag y bo modd, gan gynnwys ystafelloedd gwely ac astudio ar y llawr isaf. Os hoffech chi fyw mewn fflat i ddynion neu i fenywod yn unig, rhowch wybod yn eich cais ar-lein.

Cyfnodau preswylio

Ewch i'n tudalen Cyfnodau preswylio i weld yr union ddyddiadau.

Ymgeisio ar-lein

Cewch wneud cais am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar ôl ichi gael cynnig cadarn i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr SIMS a'ch cyfrinair, a fydd yn cael eu hanfon atoch drwy'r e-bost ar ôl ichi gael cynnig lle i astudio (sef proses sy'n dechrau ym mis Chwefror).

Ymgeisio ar-lein

Myfyrwyr Tramor/o’r UE – sy’n cyrraedd ym mis Medi

Er mwyn sicrhau y caiff lle ei warantu ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol mae'n rhaid ichi:

 • Cyflwyno'ch cais ar-lein a gwneud rhagdaliad an-ad-daladwy erbyn dydd Gwener 12 Awst 2016
 • Cael/derbyn cynnig diamod i astudio erbyn dydd Gwener 2 Medi 2016. Cewch chi’r manylion yn llythyr eich cynnig.
  Sylwer: Os yw’ch cais ar-lein yn cyrraedd ar ôl dydd Gwener 12 Awst 2016 neu os byddwch chi’n cael/derbyn cynnig diamod i astudio ar ôl dydd Gwener 2 Medi 2016, gwnawn ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer a bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.

Ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu rai a Noddir

Caiff myfyrwyr Ôl-raddedig y Cyngor Prydeinig, a myfyrwyr a noddir, eu heithrio rhag talu’r rhagdaliad o £200. I fod yn gymwys i gael yr eithriad hwnnw, rhaid ichi gadw’ch cais ar-lein ac anfon tystiolaeth ddogfennol addas eich bod chi’n un o fyfyrwyr y Cyngor Prydeinig neu, fel arall, brawf o noddi’ch treuliau byw, i’r Swyddfa Breswylfeydd drwy e-bost: residences@cardiff.ac.uk neu ffacsio: +44 (0)29 2087 4661. Os na wnewch chi gadw’ch cais ar-lein a darparu’r dystiolaeth honno erbyn dydd Gwener 12 Awst 2016, ni fydd gennych sicrwydd o le yn un o breswylfeydd y Brifysgol.

Derbyn ar-lein

Sylwer Os byddwch yn byw yn Nhŷ Liberty neu Pwynt Liberty Cambrian, mae'r canlynol yn amherthnasol i chi, ac fe gewch chi ragor o wybodaeth yn uniongyrchol gan Liberty Living. Dylech ymateb i'r wybodaeth honno yn unol â'r cyfarwyddiadau.

Tua diwedd Gorffennaf/Awst/Medi, cewch neges e-bost yn dweud bod eich cais wedi cael ei brosesu ac yn gofyn ichi edrych ar eich Cynnig Preswylfa ar-lein a'i dderbyn.

Mae'n rhaid ichi dderbyn eich Cynnig Preswylfa ar-lein o fewn 7 diwrnod neu bydd y cynnig yn dirwyn i ben a chaiff yr ystafell ei dyrannu i fyfyriwr arall. Mae'n bwysig felly eich bod yn bwrw golwg yn gyson ar eich cyfrif e-bost yn y cyfnod hwn. Sylwch ei bod yn bosibl y bydd rhai darparwyr e-bost yn trin y neges fel sbam, felly chwiliwch yn eich ffolder sbam/sothach yn ogystal â'ch blwch derbyn.

Bydd eich Cynnig Preswylfa ar-lein yn cynnwys yr wybodaeth a ganlyn:

 • Cytundeb Preswylfeydd
 • Telerau ac Amodau Preswylio
 • Gwybodaeth am Gyrraedd
 • Canllawiau ar Dalu am Breswylfeydd

Ar ôl ichi dderbyn eich Cynnig Preswylfa, caiff eich ystafell ei chadw i chi, a chewch neges e-bost i gadarnhau hynny.

Bydd lle yn cael ei gynnig ichi am gyfnod penodedig a phan fyddwch wedi derbyn eich Cynnig Preswylfa, byddwch yn atebol am dalu'r ffioedd a'r taliadau perthynol am y cyfnod preswylio a nodir yn eich Cytundeb Preswylfeydd.

Llety dros dro

Os na fydd Cynnig Preswylfa wedi'i roi ichi cyn ichi gyrraedd Caerdydd, mae'n bosibl y bydd lle ar gael dros dro mewn gwesty (am gyfnod cyfyngedig yn ystod mis Medi/Hydref) am dâl bach. Ichi gael syniad, £15 y noson oedd y tâl yn ystod sesiwn 2015/2016.

Cyrraedd

I warantu lle i chi yn llety’r Brifysgol yn derfynol, rhaid ichi gyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell yn ystod y dyddiadau/amserau a bennir yn y Wybodaeth am Gyrraedd.

Sylwer: Os na allwch chi gyrraedd yn ystod y dyddiadau a bennwyd, caiff eich Cynnig o Breswylfa ei dynnu’n ôl a chaiff eich ystafell ei rhoi i fyfyriwr arall. Ni fyddwn wedyn yn gallu gwarantu lle i chi yn un o breswylfeydd y Brifysgol. Pan fydd eich dyddiad teithio wedi’i gadarnhau, bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Breswylfeydd i holi a oes ystafell ar gael.

Resources

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk