Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Digwyddiad Tai i Ôl-fyfyrwyr y Deyrnas Unedig

Cynhelir Digwyddiad Tai eleni rhwng 13 ac 15 Awst 2014.

Gallwch gadw eich lle ar ei gyfer nawr drwy archebu tocynnau ar-lein.

Nid yw’r amserlen wedi’i phennu eto, ond dyma enghraifft o’r hyn fydd yn digwydd.

House Hunting 500 x 120

Os ydych yn dod i’r ddinas am y tro cyntaf neu’n dechrau tymor newydd ym Mhrifysgol Caerdydd, nod y Digwyddiad Tai i Ôl-Raddedigion yw eich helpu i ymgartrefu.

Mae’r digwyddiad ar gyfer ȏl-raddedigion newydd a chyfredol ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n chwilio am lety i’w rentu ar y cyd ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Mewn tri diwrnod yn unig, byddwn yn eich arwain drwy’r broses o gwrdd â chyd-letywyr newydd, dod o hyd i lety sy’n diwallu eich anghenion, a llofnodi’r cytundeb. Cewch gyfle hefyd i ddod i adnabod ôl-raddedigion eraill a chael blas ar fwrlwm cymdeithasol Caerdydd!

Pryd mae’r digwyddiad?

Cynhelir Digwyddiad Tai eleni rhwng 13 ac 15 Awst 2014.

Ynglŷn â’r digwyddiad

Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion, gyda chymorth Canolfan y Graddedigion ac Undeb y Myfyrwyr, sy’n trefnu’r Digwyddiad Tai.

Bydd yr amserlen lawn ar gyfer 2014 yn cael ei chyhoeddi yn nes at amser y digwyddiad. Dyma amlinelliad o amserlen y llynedd:

Diwrnod 1

 • Bore: Cyrraedd a chofnodi ar gyfer llety.
 • Amser cinio: Cofrestru a chasglu’r pecyn croeso.
 • Dechrau’r prynhawn: Sesiynau cyflwyno (hanfodion chwilio am lety, ardaloedd gwahanol o Gaerdydd, tenantiaethau, dod o hyd i lety i’w rentu).
 • Diwedd y prynhawn: Gweithgareddau i’ch helpu i ddod i adnabod ôl-raddedigion eraill sydd yno a chyd-letywyr posibl.
 • Gyda’r hwyr: Swper bys a bawd a chwis tafarn (yn rhan o ffi’r digwyddiad).

Diwrnod 2

 • Bore: Brecwast a chyfle i aildrefnu (dewisol)
 • Drwy gydol y dydd:
  Clinigau galw heibio gyda Chynghorydd Undeb y Myfyrwyr i adolygu tenantiaethau.
  Amser rhydd i fwrw golwg ar yr eiddo sydd ar gael i’w rentu a threfnu amseroedd i fynd i’r gweld, naill ai ar eich pen eich hun neu mewn grŵp.
 • Gyda’r hwyr: Swper fel grŵp yn y dref (dewisol, nid yn rhan o ffi’r digwyddiad)

Diwrnod 3

 • Bore: Brecwast a chyfle i aildrefnu (dewisol)
 • Drwy gydol y dydd:
  Clinigau galw heibio gyda Chynghorydd Undeb y Myfyrwyr i adolygu tenantiaethau.
  Amser rhydd i fwrw golwg ar yr eiddo sydd ar gael i’w rentu a threfnu amseroedd i fynd i’r gweld, naill ai ar eich pen eich hun neu mewn grŵp.

Os byddwch yn aros am ddwy noson yn unig, bydd angen i chi fod wedi gadael a gwagio eich ystafell erbyn 10 o’r gloch. Bydd modd i chi gadw eich bagiau mewn ystafell ddiogel yng Nghanolfan y Graddedigion ar ôl gadael eich llety.

Ffi’r digwyddiad

Cewch fanylion llawn am brisiau tocynnau a sut i gadw eich lle ar ein tudalen Eventbrite. Mae amrywiaeth o docynnau ar gael gan gynnwys un sydd heb lety, ac eraill lle mae’r llety wedi’i gynnwys ym mhris y tocyn.

Archebu

Mae modd archebu nawr! Cadwch eich lle ar ein tudalen Eventbrite.

Darpar-fyfyrwyr Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Mae myfyrwyr TAR yn treulio cyfnodau mewn ysgolion yng Nghaerdydd a’r cyffiniau a hwyrach y byddai’n well gan rai gael llety y tu allan i Gaerdydd ar gyfer ail ran y cwrs (Ionawr hyd at ddiwedd Mai). Felly, ystyriwch yn ofalus cyn llofnodi cytundeb tymor hir gyda landlord ym mis Awst.

Gosodiadau tymor byr

Nid yw’r digwyddiad hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am rywle i rentu am gyfnod byr. Mae croeso i chi ddod i’r digwyddiad os ydych yn fyfyriwr o’r fath, ond nid yw landlordiaid yn cynnig llety tymor byr tan ddiwedd Awst/dechrau Medi fel arfer.

Mae Canolfan Cynghori a Chynrychioli Undeb y Myfyrwyr yn cadw rhestr o lety preifat stdd ar gael i’w rentu, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu gosod am gyfnod byr. Cewch ragor o wybodaeth am osodiadau tymor byr yng Nghaerdydd drwy gysylltu â’r Ganolfan naill ai drwy e-bost (advice@caerdydd.ac.uk), dros y ffôn (029 2078 1410) neu ymweld â’u gwefan.

Ôl-raddedigion cyfredol

Mae croeso i ôl-raddedigion cyfredol sy’n chwilio am lety i’w rentu ar y cyd ar gyfer gweddill eu hastudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd ddod i’r digwyddiad.

When?

Wednesday 12th - Friday 14th August 2015.

How to Book

Booking is now open!

Eventbrite - House Hunting 2015

 

Like us on Facebook or follow us on Twitter to keep up to date with postgraduate news at Cardiff University.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk