Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Digwyddiadau Chwilio am Dŷ ar gyfer ôl-raddedigion o’r Deyrnas Unedig

Os ydych yn newydd i’r ddinas, rydym yn deall bod dod o hyd i rywle i fyw yn flaenoriaeth fawr. Bwriedir ein Digwyddiad Chwilio am Dŷ tri diwrnod i’ch cynorthwyo wrth ichi chwilio am lety o ansawdd uchel – a phobl i’w rannu gyda chi.

Bydd y digwyddiad hefyd yn darparu cyfle i chi ddod i adnabod yr ôl-raddedigion eraill a chael blas ar sîn gymdeithasol fywiog Caerdydd!

Anelir y Digwyddiad Chwilio am Dŷ i Ôl-raddedigion at fyfyrwyr ôl-raddedig newydd a phresennol Prifysgol Caerdydd sydd am rannu llety rhent am y flwyddyn academaidd nesaf.

Pryd cynhelir y digwyddiad?

Bydd Digwyddiad Chwilio am Dŷ eleni’n cael ei gynnal rhwng dydd Mercher 14 i ddydd Gwener 16 Awst 2013.

Am y digwyddiad

Trefnir y Digwyddiad Chwilio am Dŷ gan y Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion ar y cyd â Chanolfan y Graddedigion. Anfonir amserlen y digwyddiad llawn gyda’r cadarnhad eich bod wedi archebu lle, ond mae crynodeb byr o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl isod.

Diwrnod un: Ymgynefino

Gan ddechrau am 2pm ddydd Mercher yng Nghanolfan y Graddedigion, bydd sesiynau croeso ac ymgynefino’n cael eu rhedeg gan staff a myfyrwyr o Brifysgol Cymru ac Undeb y Myfyrwyr. Bydd y rhain yn darparu cyngor a gwybodaeth am:

  • gytundebau tenantiaethau
  • dod o hyd i lety i’w rentu
  • ardaloedd gwahanol Caerdydd

Yn ddiweddarach, bydd gweithgareddau torri’r garw yn eich helpu i ddod i adnabod pobl eraill yn y digwyddiad. Drwy gyfrwng y gweithgareddau hyn, cewch eich annog i gwrdd â chymaint o bobl ag sy’n bosibl er mwyn dod o hyd i gyd-letywyr rydych yn hapus gyda nhw. Bydd yn rhaid i chi fod â rhywfaint o amser wedyn i ddarganfod am eiddo arall sydd ar gael i'w rhentu ac i drefnu gweld eiddo naill ai ar eich pen eich hun neu mewn grŵp. Caiff cinio bwffe ei ddarparu yn y nos, ac wedyn bydd cwis tafarn. Wedyn, mae'n bosibl y bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn penderfynu cerdded i'r dref i gael blas ar fywyd nos Caerdydd!

Diwrnod dau: Dod i adnabod eich gilydd

Bydd dydd Iau'n dechrau gyda sesiwn ‘Dod i Adnabod eich Gilydd’ ar gyfer y sawl sydd heb ddod o hyd i gyd-letywyr posibl eto. Bydd y diwrnod hwn yn rhydd ar gyfer chwilio am dŷ os ydych wedi setlo gyda grŵp, gyda chymorth a chyngor wrth law os bydd ei angen arnoch. Cewch ddefnyddio teleffonau er mwyn trefnu gweld eiddo drwy gydol y digwyddiad a gallwch hefyd edrych dros gytundebau tenantiaeth grŵp gyda staff yn y Ganolfan Gynghori (Undeb y Myfyrwyr). Gyda’r nos, bydd cyfle i fynd i’r ddinas i ginio, yng nghwmni myfyrwyr ôl-raddedig presennol.

Diwrnod tri: Ad-drefnu cartrefi

Mae dydd Gwener yn dechrau gydag ‘Ad-drefnu Cartrefi’ ar gyfer y rhai y mae eu dewisiadau llety’n golygu bod angen newid nifer y cyd-letywyr yn eu grŵp (h.y. os yw mwy neu lai o ystafelloedd ar gael na’r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol). Fel arall, gallwch aros yn eich gwely (os yw chwilio am eich tŷ eisoes wedi bod yn llwyddiannus) neu dreulio mwy o amser yn gweld tai posibl. Os ydych yn meddwl ei bod yn bosibl y bydd angen mwy o amser arnoch chi, gallwch gynnwys noson ychwanegol yn eich ystafell am ffi fach ac aros tan ddydd Sadwrn.

Archebu lle

Cedwir cost y digwyddiad i’r lleiaf er mwyn sicrhau na chaiff eich arian haeddiannol ei wastraffu.

Mae archebu ar gyfer opsiynau llety’n cau o ddiwedd Gorffennaf, ond mae opsiwn y derbyniad yn unig ar agor o hyd – cwblhewch y ffurflen archebu cyn gynted ag y bo modd yn ogystal â ffonio'n swyddfa ar 029 208 70084 i adael inni wybod eich bod yn bwriadu dod.

Math o le Cost Nodiadau
Lle safonol £11 Cyfranogiad llawn y digwyddiad, gan gynnwys derbyniad a phryd gyda’r nos ddydd Mercher 14 Awst 2012
Lle gyda llety Wedi'i werthu allan Fel uchod a llety

Darpar Fyfyrwyr TAR (Addysg Bellach)

Cofiwch fod y lleoliadau addysgu ar gyfer myfyrwyr TAR yn ac o gwmpas Caerdydd ac, i rai myfyrwyr, byddai’n well iddynt fyw y tu allan i Gaerdydd ar gyfer rhan 2 y cwrs (Ionawr tan ddiwedd Mai). Y cyngor felly yw nad ydych yn sefydlu contract tymor hir gyda landlord ym mis Awst.

Rhentu tymor byr

Nid yw’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at fyfyrwyr sydd am rentu am dymor byr. Mae croeso i fyfyrwyr sy'n ceisio dod o hyd i leoedd i’w rhentu am dymor byr ddod ond dylech nodi nad yw’r rhain fel arfer yn cael eu rhyddhau gan landlordiaid tan ddiwedd Awst/dechrau Medi. Mae’r gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn cynnal rhestr o lety preifat sydd ar gael i rentu ac sy’n cynnwys y rhai ar gael i'w rentu am y tymor byr. I gael rhagor o wybodaeth am rentu tymor byr yng Nghaerdydd cysylltwch â'r gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr (advice@cardiff.ac.uk neu 029 2078 1410).

Myfyrwyr sy’n parhau

Mae croeso i fyfyrwyr ôl-raddedig presennol sy'n chwilio am lety rhent a rennir ar gyfer gweddill eu blwyddyn/blynyddoedd o astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd ddod i'r digwyddiad hwn.

Fel myfyrwyr presennol, cymerir na fydd angen llety mewn neuaddau preswyl arnoch ar gyfer y digwyddiad hwn. Felly, rydym yn gallu cynnig y digwyddiad ar gyfradd lai, derbyniad yn unig, gyda phresenoldeb ym mhob sesiwn a’r cinio bwffe. Wrth gwrs, os oes angen llety arnoch, mae croeso ichi ddewis un o'r tri opsiwn a restrir uchod a'r llyfr fel y cyfarwyddwyd.

Wrth gwblhau ffurflen archebu, ysgrifennwch ‘Myfyriwr Presennol’ ar frig y ffurflen.

Sylwer: os ydych eisiau archebu lle ar gyfer y Digwyddiad Chwilio am Dŷ fel myfyriwr presennol (dim llety), dylech ddychwelyd ffurflen archebu lle inni erbyn dechrau mis Awst. Sylwer hefyd, ar gyfer yr opsiwn archebu hwn, na fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad os byddwch yn canslo'ch presenoldeb yn y digwyddiad.

When?

Wednesday 13th - Friday 15th August 2014

How to Book

A booking form will be made available nearer the time.

Like us on Facebook or follow us on Twitter to keep up to date with this event.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk