Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Sector preifat

Row of terraced Victorian town houses

Mae’r Swyddfa Breswylfeydd yn cynhyrchu rhestri o wybodaeth sydd ar gael i'r sector preifat. Dyma wasanaeth am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac felly nid oes gofyn i fyfyrwyr dalu ffi darganfyddwyr/gweinyddu am eiddo y daethpwyd o hyd iddynt drwy’n rhestrau. Caiff y rhestri eu diweddaru’n wythnosol, ar ddydd Gwener, ac maent ar gael drwy gydol y flwyddyn.

Sut gallaf gael rhestr?

Os ydych yn fyfyriwr ym mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd gallwch fynd i’r Rhestri Sector Preifat drwy’r we gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi a’r cyfrinair a gawsoch gan y Brifysgol.

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gallwch ofyn am restr drwy anfon e-bost at residences@caerdydd.ac.uk gan roi eich enw a rhif myfyriwr.

Mae’r rhestri ar gael hefyd i’w casglu oddi wrth Swyddfeydd Preswylfeydd yn Southgate House (Talybont Gogledd) neu Ganolfan Cyngor a Chynrychiolaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (gyferbyn â’r Prif Adeilad).

A yw'r tai'n cael eu harchwilio?

NID yw'r tai'n cael eu harchwilio gan y Swyddfa Preswylfeydd. Fodd bynnag, mae’n rhaid i landlordiaid gefnogi'r cynlluniau canlynol a darparu tystiolaeth o’r dogfennau cysylltiedig (os yw’n gymwys) i gael eu cynnwys ar y rhestri.

 1. Tystysgrif Diogelwch Nwy
  Os yw gwres/dŵr poeth yr eiddo'n cael ei gynhyrchu gan nwy neu gan unrhyw offer nwy o unrhyw natur a osodwyd, mae’n rhaid i’r landlord feddu ar Dystysgrif Diogelwch Nwy gyfredol a dilys. Mae’n rhaid i’r dystysgrif ddweud yn glir iddi gael ei chyhoeddi gan gwmni/deliwr/gosodwr a gofrestrir gyda Gas Safe.
 2. Tystysgrif Gosod Trydanol / Adroddiad Arolygu Cyfnodol
  Mae’n rhaid bod gan y landlord Dystysgrif Gosod Trydanol ddilys neu Adroddiad Archwiliad Cyfnodol ar yr eiddo a wnaed gan drydanwr sy'n gofrestredig gyda NICEIC neu ECA.
 3. Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)
  O dan erthygl 7 Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Berfformiad Ynni Adeiladau (EPBD), mae’n rhaid i unrhyw adeilad a werthir, a osodir ar rent neu a adeiledir fod â Thystysgrif Perfformiad Ynni (EPC). Mae’n rhaid i hon gael ei rhoi gan aseswr cymwys ac achrededig mewn dull annibynnol.
 4. Rhentu Doeth Cymru
  Mae'r Swyddfa Breswylfeydd bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth i fyfyrwyr. Rydym felly’n cefnogi Rhentu Doeth Cymru drwy sicrhau mai dim ond landlordiaid sydd wedi'u hachredu sydd ar ein rhestri. Mae’r cynllun yn gweithio drwy achredu’r landlord, nid yr eiddo, ac felly'n dweud bod y sawl sy'n cymryd rhan yn gymwys ac yn broffesiynol wrth iddynt ddelio â’u heiddo a’u tenantiaid a bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i redeg busnes yn llwyddiannus.
 5. Cynllun Diogelu Blaendal
  Os bydd landlord yn cymryd blaendal oddi wrthoch, mae’n orfodol iddynt, yn ôl y gyfraith, fod wedi cofrestru fel rhan o Gynllun Diogelu Blaendal. Mae’r cynlluniau hyn yn delio â phroblemau ynglŷn â dychwelyd bondiau rhent. Mae’n sicrhau bod y bondiau rhent yn cael eu dychwelyd yn brydlon ar ddiwedd y denantiaeth pan nad oes anghydfod.
 6. Tai Amlfeddiannaeth (HMO)
  Os dewiswch fyw mewn tŷ lle mae 5+ o denantiaid a 3+ llawr, mae’n rhaid, yn ôl y gyfraith, i’r landlord feddu ar dystysgrif HMO a gyhoeddir gan y Cyngor lleol. Mae’r rhestri'n dangos a oes gan y math hwn o eiddo dystysgrif HMO.
 7. Trwyddedu Ychwanegol yn Cathays a Phlasnewydd
  Cyflwynwyd Trwyddedu Ychwanegol i fynd i’r afael â rhai o’r problemau sy’n gysylltiedig â’r nifer uchel o dai amlfeddiannaeth (HMOs) yn ardaloedd Cathays a Phlasnewydd. Bydd hyn yn helpu i wella’r ffordd mae’r tai hyn yn cael eu rheoli, yn creu safonau cyson ac yn cael effaith sylweddol ar faterion yn ymwneud â’r strydoedd, fel ysbwriel. Os yw’r eiddo o fewn dalgylch y cynlluniau hyn, bydd disgwyl i’r landlord ddarparu eu trwydded neu nodyn cydnabod Cais am Drwydded.

A all rhywun roi rhagor o gyngor imi?

Canolfan Cefnogi Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Yn cynnig amrywiaeth o adnoddau gyda chyngor ar wahanol opsiynau o lety yng Nghaerdydd

Canolfan Cyngor a Chynrychiolaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (ARC)
Yn darparu canllawiau ar bob mater tai boed yn awgrymiadau defnyddiol wrth i chi chwilio am dŷ, cyngor ar eich hawliau a chyfrifoldebau fel tenant neu fil treth gyngor.

Cardiff Digs
Yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gael llety rhent preifat, byw allan yn y gymuned a siop un stop i faterion myfyrwyr.

Resources

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk