Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Rhestri

Mae'r rhestri sector preifat ar y dudalen hon yn cael eu diogelu gan gyfrinair. Mae'n rhaid i chi fod yn fyfyriwr presennol i gael defnyddio'r dogfennau ar-lein. Dylai darpar fyfyrwyr anfon e-bost at residences@caerdydd.ac.uk i ofyn am restr, gan roi'ch enw a'ch rhif myfyriwr

Pa restr y dylwn ei chael?

Cynhyrchir y rhestri yn unol â nifer y lleoedd ar gael/math o eiddo. I ddefnyddio rhestr cliciwch ar un o'r canlynol:

Nodiadau cyffredinol

Nid yw'r Brifysgol nac unrhyw un ar ei rhan:

 1. wedi archwilio'r tai a restrir yma
 2. yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd o gwbl yn deillio o unrhyw golled neu ddifrod a geir gan unrhyw un sy'n dechrau byw yn unrhyw un ohonynt nac am gywirdeb y wybodaeth a roddwyd am unrhyw un ohonynt
 3. yn rheoli neu a fydd yn rheoli unrhyw un o'r tai neu sydd neu a fydd ar unrhyw adeg yn asiant i'r landlord mewn perthynas â nhw

Mae Tystysgrifau Diogelwch Nwy a Thrydan yn gyfredol adeg cyhoeddi.

Pethau i'w cofio

 • Mae digonedd o lety sector preifat ar gael – peidiwch â rhuthro
 • Ar gyfartaledd y rhent ar gyfer ystafell sengl mewn ystafell a rennir yw tua £55 - £65 yr wythnos
 • Cyllidebwch ar gyfer cyfleustodau e.e. nwy, trydan, dŵr oni bai bod eich cytundeb tenantiaeth yn dweud bod yn rhain yn gynwysedig
 • Mae ardaloedd Cathays a'r Rhath yn boblogaidd gyda myfyrwyr
 • Sicrhewch fod gan yr eiddo ddigon o ddiogelwch h.y. cloeon ar ffenestri a drysau, a bod ystyriaeth wedi'i rhoi i ddigon o ragofalon tân
 • Cadarnhau pa gyfleusterau sydd ar gael yn yr eiddo, gan gynnwys a oes angen taleb os yw parcio ar gael
 • Os yw'r holl drigolion o fewn annedd yn fyfyrwyr llawn amser dylech fod wedi'ch eithrio rhag talu'r Dreth Gyngor
 • Os yw landlord wedi rhentu'r eiddo a restrir ond mae'n cynnig eiddo arall i chi, gofynnwch i'ch gwasanaeth llety wirio a gafodd unrhyw dystysgrifau diogelwch fel rhai nwy a thrydan eu cyflwyno ar gyfer yr eiddo hwnnw. Nid yw tai nad ydynt ar y rhestr a gynigir ichi wedi rhoi tystiolaeth o dystysgrifau diogelwch priodol ac mae'n bosibl eu bod yn anaddas

Resources

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk