Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Treganna

Wrth gerdded i ffwrdd o ganol y ddinas, dros yr afon Taf gyda Stadiwm y Mileniwm ar eich chwith, byddwch yn cyrraedd Treganna.

Lleoliad

Mae Treganna yn daith gerdded o 10-15 munud o ganol y ddinas a tua 25 munud o'r brifysgol. Ceir bysiau rheolaidd i ganol y ddinas yn ogystal sy’n cymryd oddeutu 5-7 munud.

Nodweddion allweddol

 • Ardal breswyl ond bywiog, sy'n fwy poblogaidd gydag ôl-raddedigion
 • Digon o fannau gwyrdd, gan gynnwys Parc Bute tu ôl i Gastell Caerdydd
 • Mae’r Afon Taf yn llifo trwy'r ardal; mae’n wych ar gyfer cerdded, rhedeg a seiclo ar hyd Taith Taf
 • Mae’n agos at yr holl amwynderau hanfodol a siopau, gan gynnwys Canolfan Iechyd Riverside, fferyllfa Boots, archfarchnadoedd fel Somerfield a Tesco, banciau, nifer o dai bwyta a siopau cludfwyd; ar garreg y drws i ganol y ddinas
 • Yn agos at Ganolfan Gelfyddydau'r Chapter sy’n dangos ffilmiau annibynnol, arddangosfeydd ac yn dosbarthiadau cynnal a chyrsiau

Awyrgylch

Mae Treganna yn ardal gymunedol a chyfeillgar sydd yn llawn hwyl gyda llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i'ch cadw'n brysur. Nid oes cymaint o fyfyrwyr yn byw yn yr ardal hon ond mae’n boblogaidd gyda myfyrwyr ôl-raddedig.

Amwynderau

Mae gan Dreganna, amrywiaeth mawr o gaffis, siopau, gwasanaethau cyhoeddus a bariau ond mae digon o fannau gwyrdd, agored hefyd. Mae'r Parc Bute helaeth yn gorwedd ochr yn ochr â'r Taf, ac yn marcio'r ffin rhwng Treganna a chanol y ddinas. Mae hyn yn cael ei ymuno â'r gogledd gan gaeau Pontcanna sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer rhedeg, cerdded, beicio neu fwynhau'r awyr agored. I'r gorllewin o Dreganna fe welwch y Parc Fictoria llai sy'n cynnig cyfleoedd cerdded a rhedeg yn ogystal â chyrtiau tennis a phwll bach awyr agored.

Strydoedd nodedig

 • Heol y Bont-faen– ffordd hir sy'n ymestyn drwy Dreganna gydag amrywiaeth o siopau, gan gynnwys Tesco, Somerfield, siopau bwyd iechyd ac amrywiaeth o fentrau bach

Cymdeithasu

Mae Treganna yn cynnig amrywiaeth mawr o dafarndai, tai bwyta a siopau cludfwyd felly rydych yn siŵr o ganfod rhywbeth i blesio. Yn ogystal â'r rhain, mae Treganna’n gartref i Ganolfan celfyddydau'r Chapter adeilad unigryw sy'n cynnig theatr, sinema, oriel, bar, caffi a siop, yn ogystal â rhedeg dosbarthiadau fel ioga, dawns, drama a ffotograffiaeth.

Gorsafoedd agosaf

 • Parc Ninian: 0.5 milltir
 • Parc Waun-gron: 1 filltir
 • Grangetown: 1.3 milltir

Amseroedd cerdded

 • Canolfan y Graddedigion: 39 munud
 • Canol y ddinas: 15 munud


Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw