Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Meini prawf derbyn

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob myfyrwyr sydd â'r potensial i lwyddo yn y brifysgol hon. Rydym am dderbyn myfyrwyr y mae'n bosibl dangos eu potensial i elwa ar ein dysgu ac addysgu sy'n cael ei arwain gan ymchwil drwy ystod o gymwysterau a llwyddiannau. Bydd rhaid ichi fodloni'r tiwtor derbyn perthnasol eich bod wedi bodloni, neu y byddwch yn bodloni, y meini prawf academaidd ac anacademaidd angenrheidiol sy'n ofynnol ar gyfer y rhaglen astudio. Caiff ymgeiswyr galluog nad ydynt wedi dilyn rhaglen astudio gyda ffocws penodol eu hystyried. Ystyrir ceisiadau ar eu rhinweddau unigol.

Bydd ein Canfyddydd Cyrsiau a'n Prosbectws Ôl-raddedig yn rhoi trosolwg eang i chi ar ofynion mynediad a chynigion nodweddiadol ar gyfer rhaglen gradd benodol. Fodd bynnag, rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth y sawl sy'n cynnig cymwysterau eraill. Byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau oddi wrth y sawl sydd â chyfuniadau o gymwysterau a'r sawl sydd â phrofiad bywyd/gwaith perthnasol arall.

Mynediad Gohiriedig

Fel arfer mae gennych ddewis i wneud cais am fynediad gohiriedig i'r rhan fwyaf o'n rhaglenni ôl-raddedig.

Os na wnaethoch wneud cais am fynediad gohiriedig pan wnaethoch eich cais, ond rydych am ei ohirio wedyn, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r tiwtor derbyn neu â'ch goruchwyliwr arfaethedig gan esbonio'r amgylchiadau yn ymwneud â'ch bwriad i ohirio.

Ar gyfer ysgoloriaethau a ariennir mae'n bosibl na fydd yr Ysgol yn caniatáu mynediad gohiriedig ond gall fod yn hyblyg o ran y dyddiad cychwyn.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae'n rhaid bod gan bob ymgeisydd o dramor nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddo safon o Saesneg ysgrifenedig a llafar a fydd yn caniatáu iddo elwa'n llawn ar ei gwrs astudio. Gweler ein tudalen gofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr. Nod y Brifysgol yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n croesawu ac yn sicrhau cydraddoldeb cyfle ar gyfer ymgeiswyr o bob oedran, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gredoau eraill, a chefndiroedd economaidd-gymdeithasol.

Ôl-raddedigion