Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Gofynion iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf bydd gofyn i chi ddangos bod lefel eich Saesneg yn bodloni gofynion y cwrs.

Sut rwy'n profi lefel fy Saesneg?

Mae angen i chi ddarparu canlyniadau unrhyw arholiadau/profion iaith Saesneg a safwyd gennych. Rydym hefyd yn derbyn amrywiaeth o fathau ar dystiolaeth o gymhwysedd iaith Saesneg.

Rhestrir y cymwysterau iaith Saesneg sy'n cael eu derbyn gan y Brifysgol ar gyfer mynediad a'r sgorau gofynnol isod (sylwer bod rhaid inni nodi'r gofynion mynediad gofynnol; mae'n bosibl y bydd tiwtoriaid derbyn yn gofyn am raddau uwch ar gyfer rhai cyrsiau).

Gofynion cymhwyster iaith Saesneg cydnabyddedig ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Ein prawf o gymhwysedd iaith Saesneg a ffafrir yw IELTS ond rydym yn derbyn unrhyw rai o'r canlynol:

Cymhwyster Sgôr Ofynnol
TGAU/TAG lefel 'O' iaith Saesneg C
IELTS (Prawf Academaidd) 6.5
IGCSE Lefel Iaith Saesneg C
Cambridge Proficiency (CPE) C
Cambridge Advanced (CAE) B
TOEFL iBT 90
Trinity ISE III, gradd 11 Teilyngdod
Tystysgrif Bagloriaeth Ryngwladol
(Iaith Saesneg HL neu SL)
Gradd 5


Mae sgoriau TOEFL, TOEFL iBT a Pearson yn gyffelyb i'r sgoriau IELTS canlynol:

IELTS TOEFL iBT TOEFL (ar bapur) Prawf Saesneg Pearson
7.5 109 625 78
7.0 100 600 70
6.5 90 580 62
6.0 78 550 54
5.5 68 525 51
5.0 61 500 40
4.5 53 475 38
4.0 45 450 36

Noder: Mewn rhai achosion mae'n bosibl y cynigir mynychu cwrs Saesneg cyn-sesiynol i fyfyrwyr yn lle cymhwyster Iaith Saesneg, neu'n ychwanegol ato.

Beth os nad yw canlyniadau fy mhrawf gennyf i eto?

Os nad oes gennych unrhyw ganlyniadau prawf iaith Saesneg eto, gallwch eu hanfon yn ddiweddarach. Ond noder ar y ffurflenni cais pryd y cymerwyd y prawf iaith Saesneg gennych, neu pryd rydych yn disgwyl ei gymryd, a phryd rydych yn disgwyl derbyn canlyniadau eich prawf. Wedyn gallwch anfon canlyniadau eich prawf atom pan fyddant gyda chi. Yn yr achos hwn, bydd eich cynnig yn amodol ar y Brifysgol yn derbyn canlyniadau'r prawf.

Sylwer, mewn rhai achosion mae'n bosibl y cynigir mynychu cwrs Saesneg cyn-sesiynol i fyfyrwyr yn lle cymhwyster Iaith Saesneg, neu'n ychwanegol ato.

Fel arall, rydym hefyd yn derbyn tystiolaeth o gymhwysedd iaith Saesneg

Rydym hefyd yn derbyn tystiolaeth arall bod lefel eich Saesneg yn ddigonol i ateb gofynion y cwrs. Mae hyn yn cynnwys:

  • cymhwyster iaith Saesneg arall ar lefel gyffelyb i'r rhai a nodir uchod sy'n profi cymhwysedd darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando
  • cymwysterau eraill a wneir drwy gyfrwng Saesneg y gellir eu hystyried fel paratoad priodol ar gyfer y rhaglen y gwneir cais amdani, e.e. gradd Baglor neu Feistr. Dylai’r cymhwyster fod wedi’i gwblhau heb fod yn fwy na thair blynedd academaidd cyn dyddiad dechrau arfaethedig y cwrs neu'r rhaglen. Os aeth mwy na thair blynedd academaidd heibio, mae’n bosibl y derbynnir geirda fel prawf o'ch gallu o ran cymhwysedd iaith Saesneg.
  • gellir defnyddio geirdaon hefyd fel tystiolaeth ategol o gymhwysedd iaith Saesneg. Mae’n rhaid bod y person sy’n rhoi’r geirda yn gallu rhoi sylwadau manwl ac awdurdodol am eich cymhwysedd iaith Saesneg, gan gynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, a enillwyd drwy gyflogaeth broffesiynol neu mewn rôl fedrus arall.

Mewn rhai achosion mae'n bosibl y cynigir mynychu cwrs Saesneg cyn-sesiynol i fyfyrwyr yn lle cymhwyster Iaith Saesneg, neu'n ychwanegol ato.

Rhaglenni Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Os byddwch am gael hyfforddiant iaith Saesneg cyn neu yn ystod eich cwrs, gellir trefnu hyn trwy ein canolfan addysgu iaith Saesneg ar y campws.

Ôl-raddedigion