Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Sut i wneud cais

Dilynwch y camau isod fel canllaw i'r broses gwneud cais am gwrs ôl-raddedig.

Cyn i chi wneud cais

1. Dewiswch eich cwrs neu faes ymchwil

  • Edrychwch am gwrs a addysgir neu am faes ymchwil ar y y Canfyddydd Cyrsiau
  • Gwiriwch a oes dyddiad terfyn ar gyfer gwneud cais
  • Sicrhewch eich bod yn bodloni'r gofynion mynediad
  • Gwiriwch y ffioedd (maent yn amrywio'n dibynnu ar y cwrs) a'r costau byw
  • (Ymchwil yn unig) Cysylltwch â'r Ysgol berthnasol i drafod eich cynnig ymchwil

Sylwer bod gan y prosiectau ymchwil a gyllidir eu cyfarwyddiadau gwneud cais eu hunain a all fod yn wahanol i'r broses ôl-raddedig arferol.

2. Casglwch ddogfennau ategol

Bydd angen i chi ddarparu:

  • Canlyniadau arholiadau (tystysgrifau neu adysgrifau yn Saesneg er mwyn profi eich bod yn meddu ar y cymwysterau a restrwyd ar eich ffurflen gais
  • Dau ganolwr (fel arfer o leiaf un gan ddarlithydd neu athro diweddar) - llwythwch i lawr a llenwch ein ffurflen adroddiad Canolwr
  • Datganiad personol
  • Cynnig ymchwil (ar gyfer myfyrwyr ymchwil nad ydynt yn gwneud cais am brosiectau a restrwyd)
  • Tystysgrifau Iaith Saesneg (ar gyfer ymgeiswyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt) - gweler ein gofynion Iaith Saesneg

Mae'n bosibl uwch lwytho dogfennau fel dogfennau Word (.doc neu .docx), PDFs neu ddelweddau Jpeg (.jpeg neu .jpg). 1,024KB yw'r maint ffeil uchaf.

Os nad oes gennych yr holl dystiolaeth sydd ei hangen ar hyn o bryd, gallwch wneud cais o hyd a llwytho eich dogfennau ategol i fyny pan fyddant ar gael.

3. Edrychwch ar opsiynau cyllido posibl

Ewch i'n tudalennau cyllido ôl-raddedig i weld beth sydd ar gael. Fel arfer ni allwch wneud cais am gyllid nes eich bod wedi derbyn cynnig i astudio, felly mae'n bwysig gwneud cais am y rhaglen a ddewiswch cyn gynted ag y bo modd er mwyn sicrhau amser am geisiadau am gyllid.

Gwnewch gais ar-lein

Gwnewch gais drwy SIMS: Gwasanaethau Cais Ar-lein:

Gwnewch gais ar-lein nawr

Dilynwch hynt eich cais

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, anfonwn e-bost atoch gydag enw defnyddiwr a chyfrinair fel y gallwch ddilyn eich cynnydd.

Beth os na allaf wneud cais ar-lein?

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais ar-lein, ond gallwch wneud cais drwy'r post os oes angen.

Derbyn eich cynnig

Byddwn yn anfon e-bost a llythyr atoch yn cadarnhau'ch cynnig.

Pryd y byddaf yn derbyn penderfyniad ar fy nghais?

Bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn clywed gennym o fewn pedair wythnos, er y gall ceisiadau am raddau ymchwil gymryd yn hirach.

Cynnig diamod

Mae hyn yn golygu ein bod wedi cynnig lle i chi – llongyfarchiadau! Nawr yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw derbyn y cynnig.

Cynnig amodol

Mae hyn yn golygu ein bod wedi cynnig lle i chi, ond roedd rhywbeth ar goll o'ch cais – mwy na thebyg un o'ch dogfennau ategol. Bydd eich llythyr cais yn dweud yn glir pa dystiolaeth y mae angen ei darparu. Pan fydd gennym bopeth, bydd eich cynnig yn newid i Ddiamod.

Beth os nad oeddwn yn llwyddiannus?

Gallwch ofyn am adborth am eich cais.

Derbyn eich cynnig

Gallwch dderbyn eich cynnig:

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig

Gwnewch gais am gyllid os oes angen i chi wneud hynny

Porwch drwy'r ystod o gyfleoedd cyllido sydd ar gael i chi drwy ein cyfleuster Chwilio am Gyllid ac Ysgoloriaeth.

Dewch o hyd i rywle i fyw

Gwnewch gais am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol neu chwiliwch am lety rhent preifat.

Dathlwch!

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu eich bod yn mynd i Brifysgol Caerdydd.

Ôl-raddedigion