Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ysgoloriaethau Cyrsiau Ôl-raddedig a addysgir

Postgraduate Taught Scholarships 2014-15

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch o gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Ôl-raddedig a Addysgir ar gyfer 2014/15 wedi cael ei gadarnhau.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i fuddsoddi cyfanswm o £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol a gwerth uchel hwn i gefnogi myfyrwyr cartref a myfyrwyr yr UE sy’n bwriadu dechrau rhaglen gradd meistr amser llawn ar draws unrhyw un o’r meysydd pwnc rydym yn eu cynnig ym mis Medi 2014.

Mae’r Ysgoloriaethau’n werth £3,000 yr un, a byddant yn cael eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad yn y ffioedd dysgu.

Bydd y pecyn ysgoloriaeth hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o’r radd flaenaf astudio mewn prifysgol flaenllaw ac ymchwil ddwys, a bydd yn helpu i leddfu’r baich ariannol cysylltiedig.

Yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan

Bydd ysgoloriaethau’n cael eu dyfarnu yn seiliedig ar ragoriaeth academaidd.

Y dyddiad cau i wneud cais am yr ysgoloriaeth a’r rhaglen gradd meistr yw: 17.00 (GMT) dydd Gwener 1 Awst 2014

Myfyrwyr cartref a myfyrwyr o’r UE yn unig (fel y’u pennwyd ar gyfer dibenion talu ffioedd) sy’n cael eu derbyn ar gwrs amser llawn ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at gwrs meistr, ac sy’n rhoi pwyslais mawr ar ragoriaeth academaidd. Darllenwch y Meini Prawf Cymhwysedd ychwanegol i gael rhagor o wybodaeth.

Gwerth yr Ysgoloriaethau yw £3,000 yr un ac fe’u dyfernir ar ffurf gostyngiad yn y ffi dysgu. Bydd y swm hwn yn cael ei dynnu oddi ar ffioedd dysgu’r myfyrwyr sy’n llwyddo i gael ysgoloriaeth.

Dim ond am un flwyddyn academaidd y mae’r Ysgoloriaethau Cyrsiau Ôl-raddedig a addysgir ar gael. Ni fydd myfyrwyr sy’n astudio cwrs sy’n para hirach na blwyddyn yn cael mwy o arian ar gyfer y blynyddoedd ychwanegol.

Bydd ffurflen gais Ysgoloriaeth Cyrsiau Ôl-raddedig a addysgir ar gael ar y Porth Ymgeiswyr Ar-lein i bob myfyriwr Cartref a myfyrwyr o’r UE sydd wedi gwneud cais i astudio rhaglen amser llawn ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at radd meistr.Bydd y ffurflen gais yn aros ar y Porth Ymgeiswyr Ar-lein nes y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am ysgoloriaeth sef 17.00 (GMT) dydd Gwener 1 Awst 2014. Os nad yw’r ffurflen gais ar gael, anfonwch e-bost at pgscholarships@cardiff.ac.uk er mwyn i ni roi cyngor i chi.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd (sydd ar gael gyda’r ffurflen gais ar gyfrif ymgeisio ar-lein SIMS myfyrwyr) a’r Meini Prawf Cymhwysedd. Dim ond un ffurflen gais i bob myfyriwr a dderbynnir ar gyfer Ysgoloriaethau Cyrsiau Ôl-raddedig a addysgir.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am Ysgoloriaethau Cyrsiau Ôl-raddedig a addysgir yw

17.00 (GMT) dydd Gwener 1 Awst 2014

Er mwyn i ymgeiswyr gael eu hystyried ar gyfer ysgoloriaeth, rhaid iddynt wneud y canlynol:

  • Sicrhau bod y Brifysgol wedi cael eu cais i astudio rhaglen amser llawn ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at radd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd;
  • a Derbyn cynnig amodol neu ddiamod yn bendant ar gyfer eu cwrs academaidd erbyn y dyddiad hwn.

Rhaid bod ymgeiswyr am yr Ysgoloriaeth wedi cael cynnig diamod i astudio rhaglen amser llawn ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at radd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2014/15 erbyn 17.00 (GMT) ddydd Iau 7 Awst 2014.

Chwilio cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Browse by Academic School

Browse by subject

Browse by name

Browse courses by name

For a full A to Z of our courses, please visit Course Finder.

Mae nifer o ffynonellau a dulliau eraill ar gael i ariannu eich gradd ôl-raddedig, gan gynnwys bwrsariaethau gan elusennau ac ymddiriedolaethau, benthyciadau proffesiynol a datblygu gyrfa, a chyflogaeth ran-amser.

Mae rhai o’n Hysgolion academaidd yn cynnig eu hysgoloriaethau eu hunain hefyd, a restrir yn ein cronfa ddata Chwilio Cyllid ac Ysgoloriaethau.

Ymgeiswyr rhyngwladol

Cynghorir ymgeiswyr o wledydd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd fynd i’n tudalennau Astudio yng Nghaerdydd | Rhyngwladol.

Argymhellir yn gryf bod myfyrwyr yn darllen y Meini Prawf Cymhwysedd a’r Cwestiynau Cyffredin ynghylch y dyfarniad hwn cyn iddynt ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y dyfarniadau hyn, anfonwch e-bost at: pgscholarships@cardiff.ac.uk.

Ôl-raddedigion