Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ysgoloriaethau Cyrsiau Ôl-raddedig a addysgir

Postgraduate Taught Scholarships 2014-15

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Ôl-raddedig a Addysgir ar gyfer 2015/16 wedi’i gadarnhau.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuaeth a gwerthfawr hwn i gynorthwyo myfyrwyr y DU a’r UE sy’n bwriadu dechrau rhaglen feistr gymwys fis Medi 2015.

Mae’r Ysgoloriaethau’n werth o leiaf £3,000 yr un, a byddwn yn eu dyfarnu trwy roi gostyngiad yn y ffioedd dysgu.

Bydd yr ysgoloriaethau hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rhagorol astudio mewn prifysgol flaenllaw ac ymchwil ddwys, yn ogystal â lleddfu’r baich ariannol cysylltiedig.

Yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan

Dyfernir ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth academaidd.

Caiff penderfyniadau am yr ysgoloriaethau eu gwneud ar ôl dau ddyddiad cau:
6ed o Ebrill a 5 Awst 2015.

Myfyrwyr y ‘DU’ a’r ‘UE’ yn unig yn ôl statws talu ffioedd (a bennir ar ôl cyflwyno cais i astudio) sy’n cael eu derbyn ar radd ôl-raddedig gymwys a addysgir. Rhaid iddi arwain at radd meistr a rhoi pwyslais amlwg ar ragoriaeth academaidd.

Cynghorir ymgeiswyr o wledydd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd ddarllen ein tudalennau Astudio yng Nghaerdydd | Rhyngwladol hefyd.

Dylai fod gan ymgeiswyr naill ai radd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchel o brifysgol yn y DU, neu ddyfarniad cyfatebol o sefydliad addysg uwch arall.

Rhaglenni cymwys

Mae rhaglenni amser llawn a rhan-amser a addysgir ac sy’n arwain at raddau meistr ymhlith y rhaglenni cymwys. Nid yw rhaglenni dysgu o bell na rhaglenni a addysgir sy’n arwain at raddau meistr, diplomâu ôl-raddedig, MPHil ac MRes wedi’u cynnwys. O ran y cynllun Llwybr i PhD yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, dim ond rhai rhaglenni sydd wedi’u cynnwys yng nghynllun yr ysgoloriaeth. Cewch restr o’r rhaglenni isod yn ogystal â dolenni i’r ddau goleg arall sy’n eich cyfeirio at restr o’r rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ar gyfer yr ysgolion academaidd o dan sylw.

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Mae pob un o ysgoloriaethau’r coleg yn ysgoloriaethau Llwybr i PhD*.

Busnes
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol
Y Gyfraith
Ieithoedd Modern

Pob rhaglen MA

MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Cerddoriaeth
Cynllunio a Daearyddiaeth
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
Gwyddorau Cymdeithasol
Cymraeg

* Mae ysgoloriaethau Llwybr i PhD (sydd ar gael yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn unig) ar gyfer ymgeiswyr sy’n cyflwyno cais am raddau meistr ac sy’n bwriadu mynd ymlaen i astudio ar lefel PhD. Yn y cais, gofynnir i chi ystyried eich maes ymchwil a sut cewch eich hariannu yn y dyfodol. Fodd bynnag, cydnabyddir nad yw cyflwyno’r cais hwn yn golygu eich bod yn ymrwymo i astudio ymhellach, nac astudio ymhellach ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn yr un modd, nid yw Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i gynnig astudiaeth bellach na dyfarniad arall.

Mae pob ysgoloriaeth werth o leiaf £3,000, a £3,780 yw gwerth yr ysgoloriaethau gan Goleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Byddwn yn tynnu gwerth yr ysgoloriaethau o ffioedd dysgu’r myfyrwyr sy’n llwyddo i’w hennill.

Mae’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth a Addysgir ar gael am un flwyddyn academaidd ar gyfer rhaglenni amser llawn. Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, cyflwynir y gostyngiad ar draws beth bynnag yw hyd eich rhaglen. Ni fydd myfyrwyr amser llawn sy’n astudio cwrs sy’n para dros flwyddyn yn cael unrhyw arian ar gyfer blynyddoedd ychwanegol nac yn gallu cael gostyngiad i’w ffioedd dysgu ar draws beth bynnag yw hyd eu rhaglen.

Mae’r ffurflen gais ar gael ar Borth Cyflwyno Cais SIMS i bob myfyriwr o’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi cyflwyno cais ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig gymwys a addysgir fydd yn arwain at raddau meistr maes o law.

Bydd y ffurflen gais ar y Porth Cyflwyno Cais Ar-lein tan ail ddyddiad cau’r ysgoloriaeth, sef dydd Mercher, 5 Awst 2015, 23.59 (BST).

Cewch fwy o wybodaeth yn y canllawiau (sydd ar gael gyda’r ffurflen gais ym Mhorth Cyflwyno Cais Ar-lein SIMS). Dim ond un ffurflen gais y caiff pob myfyriwr ei chyflwyno ar gyfer yr Ysgoloriaethau Ôl-raddedig a Addysgir.

Byddwn yn gwneud penderfyniadau ar ôl dau ddyddiad cau:

  • Dydd LLun, 6ed o Ebrill 2015 23.59
  • Dydd Mercher, 5 Awst 2015 23.59 (os oes arian ar gael)

Sylwer: mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i roi’r gorau i dderbyn ceisiadau unrhyw adeg.

I gael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth, rhaid i chi wneud yn siŵr hefyd bod y Brifysgol wedi derbyn eich cais i astudio rhaglen ôl-raddedig amser llawn gymwys a addysgir sy’n arwain at radd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd erbyn y dyddiad perthnasol, gan gynnwys geirdaon a thrawsgrifiadau.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin a’r meini prawf cymhwysedd.

Ôl-raddedigion