Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Gwneud cais am Gyllid AHRC

Cymhwysedd

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd a thâl cynhaliaeth) ar agor i bob Dinesydd Prydeinig a myfyrwyr yr UE sy'n gallu bodloni'r gofynion o ran preswylio yn y DU.

I fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad llawn, mae'n rhaid bod Dinasyddion yr UE wedi bod yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn i'r cwrs y maent yn ceisio cyllid ar ei gyfer gychwyn, gan gynnwys at bwrpasau addysg llawn amser. Mae Dinasyddion yr UE nad ydynt yn bodloni'r gofyniad preswylio hwn yn gymwys am ddyfarniad ffioedd yn unig, cyhyd â'u bod yn preswylio fel arfer yn yr UE am o leiaf 3 blynedd cyn cychwyn ar eu rhaglen astudio arfaethedig.

Mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi ennill gradd israddedig oddi wrth brifysgol gydnabyddedig, neu fod yn fyfyriwr israddedig sy'n disgwyl graddio cyn 31 Gorffennaf 2012. Dylai'r sawl sy'n gwneud cais am ddyfarniad doethur feddu ar Radd Meistr, neu'n astudio ar ei chyfer.

Sut i wneud cais am Ysgoloriaeth Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd

 1. Cysylltwch â'r Ysgol a staff rhaglen berthnasol
  Rydym yn cynghori myfyrwyr sydd am wneud cais am Ysgoloriaeth Ôl-raddedig AHRC yn gryf i gysylltu â'r ysgol academaidd berthnasol ym Mhrifysgol Caerdydd ynglŷn â'u cais. Dylai ymgeiswyr am Ddyfarniadau Doethur gydlynu â'u goruchwyliwr arfaethedig ynglŷn â'u cais. Dylai ymgeiswyr am Ddyfarniadau Paratoi Gradd Feistr Proffesiynol a Pharatoi Gradd Feistr Ymchwil gydlynu ag arweinydd eu rhaglen neu'u goruchwyliwr, os yw'n hysbys pwy ydyw, ynglŷn â'u cais.

 2. Gwnewch gais am gael eich derbyn i'r rhaglen ôl-raddedig yng Nghaerdydd a ddewiswyd gennych (os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny)
  Er mwyn cael eu henwebu ar gyfer Ysgoloriaeth Ôl-raddedig AHRC gan Brifysgol Caerdydd, mae'n rhaid bod ymgeiswyr eisoes wedi sicrhau cynnig derbyn (yn amodol neu ddiamod) i raglen ôl-raddedig berthnasol yn y Brifysgol. Os nad ydych eisoes wedi cyflwyno cais, rydym yn eich cynghori i drafod eich diddordeb gyda'r ysgol academaidd berthnasol fel y nodwyd uchod. Gallwch gyflwyno'ch cais ar-lein drwy ddefnyddio ein Gwasanaeth Gwneud Cais Ar-lein – i gael manylion, gweler yr adran Gwneud Cais ar y wefan ôl-raddedig.
  Sylwer: gallwn ni ond enwebu ymgeiswyr ar gyfer ysgoloriaethau AHEC a gynigir drwy ein Partneriaeth Grant Bloc (BGP), nid ydym yn gallu cefnogi ceisiadau ar gyfer y Gystadleuaeth Ysgoloriaethau AHRC, sydd ar gadw i sefydliadau nad oes ganddynt Ddyfarniad BGP.

 3. Llenwch Ffurflen Gais am Gyllid Ôl-raddedig AHRC Caerdydd
  Mae'n rhaid i geisiadau am Ysgoloriaethau Ôl-raddedig AHRC a gynigir drwy Bartneriaeth Grant Bloc Caerdydd gael eu cyflwyno drwy Brifysgol Caerdydd, ac mae'n ofynnol bod ymgeiswyr yn paratoi Ffurflen Gais am Gyllid Ôl-raddedig AHRC Caerdydd mewn cydweithrediad â'u dewis ysgol academaidd.
  Mae ffurflenni cais ar gael ar gyfer pob un o'r tri math o ysgoloriaeth a gynigir gan yr AHRC. I gael mynediad at y ffurflenni perthnasol ar gyfer yr ysgoloriaeth berthnasol, dewiswch un o'r dolenni canlynol:

  AHRC BGP awards general information (English) 2013
  AHRC Doctoral Application Form Notes (English) 2013

  AHRC Doctoral Application Form Part I Applicant (English) 2013
  AHRC Doctoral Application Form Part II Referees (English) 2013
  AHRC Doctoral Application Form Part III School (English) 2013
 4. Cyflwynwch eich cais wedi'i lenwi
  Mae dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais yn amrywio yn ôl y cwrs rydych yn gwneud cais iddo, mae eu manylion isod. Byddwch wedi nodi'r cyswllt AHRC yn eich Ysgol yn ystod eich trafodaethau cychwynnol gyda'r ysgol ynghylch eich cais. Mae'r Dogfennau ategol y cyfeirir atynt yn cynnwys cyfeiriadau a thystysgrifau/adysgrifau

  a) Ar gyfer Graddau Doethur a Graddau Meistr Paratoi Ymchwil
  Mae'n rhaid cyflwyno'r cais cyflawn (Rhannau I a II, wedi'u llenwi gan yr ymgeisydd a'r canolwyr, yn ôl eu trefn), ynghyd â dogfennau ategol, i gyswllt AHRC yr Ysgol erbyn 2 Mawrth 2012.

  b) Ar gyfer Gradd Meistr Paratoi Proffesiynol

  (i) Cyfieithu ar y pryd a Chyfieithu
  Mae'n rhaid cyflwyno Rhannau I a II y cais (wedi'u llenwi gan yr ymgeisydd a'r canolwyr, yn ôl eu trefn), ynghyd â dogfennau ategol (e.e. CV proffesiynol ac adysgrifau o farciau), i gyswllt AHRC yr Ysgol erbyn 2 Mawrth 2012.

  (ii) Newyddiaduriaeth ac Astudiaethau Cyhoeddi
  Mae'n rhaid cyflwyno Rhannau I a II y cais (wedi'u llenwi gan yr ymgeisydd a'r canolwyr, yn ôl eu trefn), ynghyd â dogfennau ategol (e.e. CV proffesiynol ac adysgrif o farciau), i gyswllt AHRC yr Ysgol erbyn 16 Ebrill 2012.

Gwybodaeth bellach/ymholiadau

Anfonwch bob ymholiad at AHRCQueries@caerdydd.ac.uk.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd cyllido ôl-raddedig eraill, gweler ein cyfleuster Chwiliad Cyllid ac Ysgoloriaethau.

AHRC logo 100x106

Cysylltwch â ni

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â AHRCQueries@caerdydd.ac.uk

Ôl-raddedigion