Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ôl-raddedigion

Graddau Ôl-raddedig

PG choosing a book 720x324

Ym Mhrifysgol Caerdydd, gallwch ddewis o blith amrywiaeth eang o raglenni ôl-raddedig. Mae’r rhaglen sy'n addas ar eich cyfer chi’n dibynnu ar gyfuniad o’ch cymwysterau academaidd a/neu’ch profiad gwaith, eich amcanion o ran gyrfa, eich diddordebau personol a’ch amgylchiadau personol.

Ceir dwy brif gangen o astudiaeth ôl-raddedig: graddau ymchwil a graddau a addysgir. Mae mwy a mwy o raddau ymchwil sy'n cynnwys rhywfaint o addysgu strwythuredig yn cael eu cynnig bellach, fel ein rhaglenni Meistr Ymchwil (MRes), Doethuriaethau Proffesiynol, a'n PhD mewn Economeg.

Graddau a addysgir

Mae gan raddau ôl-raddedig a addysgir ystod eang o amcanion galwedigaethol ac academaidd, a'u nod yw darparu gwybodaeth uwch ac arbenigol, a gallant ddwyn ynghyd themâu o nifer o ddisgyblaethau.

Mae rhai rhaglenni a addysgir hefyd yn rhoi'r cyfle i chi newid cyfeiriad eich gyrfa, fel rhai o'r rhaglenni rydym yn eu cynnig mewn Newyddiaduraeth a Chyfrifiadureg a Gwybodeg.

Manteision gradd a addysgir

Mae llawer o fanteision ynghlwm wrth ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig, gan gynnwys:

 • cynyddu’ch rhagolygon o ddilyn gyrfa a chael dyrchafiad drwy ddatblygu proffil academaidd a/neu alwedigaethol cryfach;
 • y cyfle i newid cyfeiriad eich gyrfa;
 • cynyddu eich sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer eich gyrfa bresennol neu yn y dyfodol;
 • datblygiad deallusol;
 • datblygu sgiliau newydd a'ch gallu i ddatrys problemau.

Mae mwy o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ar gael ar y wefan 'Camau at Astudio Ôl-raddedig', yr adnodd swyddogol ac annibynnol sy'n cynnig cyfarwyddyd i unrhyw un sy'n ystyried gwneud cwrs ôl-raddedig a addysgir, wedi'i gynhyrchu gan y pedwar corff ariannu addysg uwch yn y DU.

Meistr a Addysgir

Mae ystod o deitlau gradd meistr a addysgir ar gael: Y ddau deitl gradd mwyaf cyffredin yw Meistr y Celfyddydau (MA) a Meistr y Gwyddorau (MSc). Caiff graddau meistr eraill eu henwi'n benodol, ac ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r rhain yn cynnwys MScEcon, MBA, MPA, MPH, LLM, MMus, MTh.

Mae pob rhaglen meistr a addysgir yn cynnwys cyfnod o addysgu strwythuredig, fel arfer dros ddau semester amser llawn, neu fodiwlau sydd werth 120 o gredydau, sy'n cyfuno cyfarwyddyd drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, darllen dan gyfarwyddyd ac astudiaethau annibynnol, yn ogystal â gwaith ymarferol. Gall rhai cyrsiau gynnwys lleoliadau mewn diwydiant neu waith hefyd.

Dilynir yr elfen o gwrs meistr a addysgir yn uniongyrchol gan y gwaith o baratoi a chyflwyno traethawd hir annibynnol, fel arfer dros yr haf, sy'n adrodd ar ganlyniadau prosiect ymchwil neu brosiect ymarferol unigol, werth 60 o gredydau ar lefel meistr ar gyfer cyfanswm o 180 o gredydau.

Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd)

Mae Dip.Ôl-radd yn cynnig yr un lefel o wybodaeth arbenigol a’r un addysgu strwythuredig â gradd meistr, ond heb y traethawd hir. Mae diplomâu ôl-raddedig yn 120 o gredydau.

Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd)

Mae Tystysgrifau Ôl-raddedig yn cynnig yr un safon a lefel o addysgu â gradd meistr a Pg.Dip, ond maent yn llai helaeth na diplomâu ôl-raddedig, ac yn cynnwys modiwlau hyd at gyfanswm o 60 credyd.

Diploma Graddedig

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig dau Ddiploma Graddedig: Diploma Graddedig yn y Gyfraith a Diploma Graddedig mewn Seicoleg. Mae'r ddau yn caniatáu i raddedigion gradd nad yw'n destun pwnc penodol ennill gradd yn y maes dan sylw, sy'n caniatáu iddynt symud ymlaen ymhellach ar eu llwybr gyrfa dewisol.

Dosbarth o radd Modd Astudio Cyfnod yr Astudio
Gradd Meistr a Addysgir amser llawn Blwyddyn
rhan-amser 2-3 blynedd
PgDip amser llawn 9 mis
rhan-amser 18-21 mis
PgCert amser llawn 6-9 mis
rhan-amser 2 semester neu 2 flynedd
MScD (taught) amser llawn 3 blynedd
Graduate Diploma amser llawn 9-10 mis
rhan-amser 2 flynedd

Gellir asesu modiwlau a addysgir gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, arholiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau.

Traethawd hir

Mae graddau meistr hefyd yn cynnwys traethawd hir ysgrifenedig rhwng 15,000 ac 20,000 o eiriau, sy'n adrodd ar ganlyniadau prosiect ymchwil neu brosiect ymarferol unigol.

Graddau ymchwil

Mae pobl yn aml yn ymgymryd â graddau ymchwil er mwyn dilyn gyrfa academaidd neu ymchwil, ond maent hefyd yn cynnig rhagolygon gyrfa cyffrous, y tu hwnt i'r byd academaidd ac ymchwil.

Manteision gradd ymchwil

Mae llawer o fanteision ynghlwm wrth ymgymryd â gradd ymchwil, gan gynnwys:

 • datblygu gwybodaeth mwy arbenigol a datblygu arbenigedd;
 • gwella’ch rhagolygon o ran gyrfa a dyrchafiad drwy ddatblygu proffil ymchwil cryfach;
 • gwneud cyfraniad gwerthfawr at wybodaeth newydd;
 • datblygiad deallusol;
 • datblygu sgiliau newydd a'ch gallu i ddatrys problemau.

Eich prosiect ymchwil

Mae cyfleoedd i wneud ymchwil dan oruchwyliaeth ar gael ym mhob un o’n Hysgolion academaidd, ac fe’ch anogir i ymchwilio i gyfleoedd mewn Ysgolion y tu allan i bwnc gwreiddiol eich gradd. Er enghraifft, yn aml, mae gan ein Hysgol Meddygaeth brosiectau PhD sydd ar gael ar gyfer graddedigion ystod eang o bynciau gan gynnwys Bioleg a gwyddorau bywyd eraill, Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Ystadegau a Mathemateg, Seicoleg a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Cemeg a gwyddorau ffisegol eraill.

Os nad ydych yn siŵr eto am brosiect ymchwil penodol, efallai y byddwch yn dymuno gwneud gradd Meistr Ymchwil (MRes) neu radd meistr a addysgir sy'n cynnwys prosiect ymchwil yn gyntaf (dyma mae'r rhan fwyaf yn ei wneud). Enghreifftiau penodol o raddau meistr a addysgir sy'n canolbwyntio'n benodol ar ymchwil yw ein MSc yn Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, yr MA mewn Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu neu'r MSc mewn Dulliau a Chymwysiadau Niwroddelweddu.

 • Mae Vitae, elusen annibynnol sy'n cefnogi ymchwilwyr i wireddu eu potensial, yn rhoi rhagor o wybodaeth am astudiaethau doethurol.

Mae graddau ymchwil yn cynnwys astudiaeth fanwl ac annibynnol o faes penodol dros gyfnod estynedig o astudio.

Mae mwy a mwy o raddau ymchwil sy'n cynnwys rhywfaint o addysgu strwythuredig yn cael eu cynnig bellach, fel ein rhaglenni Meistr Ymchwil (MRes), Doethuriaethau Proffesiynol, a'n PhD mewn Economeg, gan ddarparu uwch-hyfforddiant ymchwil a gwybodaeth arbenigol.

Bydd y math o ymchwil a wnewch, a’ch profiad, yn amrywio gan ddibynnu a ydych yn astudio ar gyfer gradd ymchwil yn y labordy neu radd ymchwil yn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Dosbarth o radd Modd Astudio Cyfnod yr Astudio
PhD amser llawn 3-4 blynedd
rhan-amser 5-7 mlynedd
EngD amser llawn 4 blynedd
DClinPsy, DEdPsy amser llawn 3 blynedd
EdD, DSW, DHS, SPPD rhan-amser 4-7 mlynedd
DNurs rhan-amser 4-7 mlynedd
MD amser llawn 2-3 blynedd
rhan-amser 3-5 mlynedd
MCh amser llawn Blwyddyn
rhan-amser 2-5 mlynedd
MPhil amser llawn 1-2 flynedd
rhan-amser 2-3 blynedd
MScD by research amser llawn 1-2 flynedd
rhan-amser o leiaf 2 flynedd
MRes amser llawn Blwyddyn

Gweler y Llawlyfr Rheoliadau Academaidd hefyd

Bydd canlyniadau'r gwaith ymchwil yn cael eu cofnodi ar ffurf traethawd ymchwil neu draethawd hir sy’n dangos y gwaith o ddylunio a chyflawni darn gwreiddiol o waith ymchwil. Mae hyd y ddogfen yn dibynnu ar y radd ymchwil a ddewiswyd.

Bydd Doethuriaethau a graddau MPhil yn cael eu hasesu drwy arholiad llafar (viva voce) hefyd.

Pan fydd y radd ymchwil yn cynnwys elfennau a addysgir, gellir asesu'r rhain yn annibynnol.

PG Taught and Research degrees

Ôl-raddedigion