Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atebion i’ch cwestiynau

Gwneud cais

Sut mae gwneud cais am gwrs ôl-raddedig?

Pan fyddwch wedi dewis cwrs rydych am wneud cais amdano, mae dwy ffordd y gallwch gyflwyno'ch cais:

  1. Defnyddiwch ein Gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein (ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni ôl-raddedig, ac eithrio cyrsiau newydd sy'n aros am gymeradwyaeth derfynol oddi wrth y Brifysgol)
  2. Llwythwch ein ffurflenni ymgeisio ar bapur i lawr, a'u cwblhau ar ein gwefan

I gael manylion y ddwy broses, gweler ein hadran Sut i Ymgeisio

Beth yw'r meini prawf derbyn?

Byddant yn amrywio yn ôl manylebau'r cwrs/cyrsiau dan sylw, felly rydym yn eich cynghori naill ai i edrych yn ein Prosbectws Ôl-raddedig neu yng nghronfa ddata'r Canfyddydd Cyrsiau.

Gan ganiatáu am amrywiaeth rhwng y cyrsiau, mae'r lleiafswm gofynion ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd fel a ganlyn:

Gradd Ôl-raddedig a Addysgir

Gradd addysg uwch y DU ar lefel anrhydedd ail ddosbarth uwch neu uwch, neu gymhwyster a enillwyd y tu allan i'r DU y mae'r Brifysgol yn cydnabod ei fod yn cyfateb iddi

Sylwer: yn fynych iawn, mae ysgolion academaidd yn mynnu Gradd Anrhydedd ail ddosbarth neu'i chyfwerth – nodir gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau penodol yng nghronfa ddata'r Canfyddydd Cyrsiau.

Gradd ymchwil arfaethedig (e.e. MPhil/PhD)

Gradd addysg uwch y DU ar lefel anrhydedd ail ddosbarth uwch neu uwch, neu gymhwyster a enillwyd y tu allan i'r DU y mae'r Brifysgol yn cydnabod ei fod yn cyfateb iddi

Sylwer: weithiau, mae ysgolion academaidd yn mynnu cymhwyster Meistr - nodir gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau penodol yng nghronfa ddata’r Canfyddydd Cyrsiau.

Beth yw'r gofynion iaith Saesneg?
Beth am os nad wyf yn eu bodloni?

Os nad Saesneg yw’ch iaith gyntaf, mae’n rhaid bod gennych safon o Saesneg ysgrifenedig ac ar lafar a fydd yn eich galluogi i elwa’n llawn ar ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau.

Y safon ofynnol ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau yw IELTS gradd 6.5 neu sgôr TOEFL o 580 (gan gynnwys sgôr yn seiliedig ar Gyfrifiadur o 237) – ond cofiwch fod angen graddau uwch na’r safonau gofynnol ar gyfer rhai cyrsiau.

Darllenwch ragor am Ofynion Iaith Saesneg.

Os bydd angen rhagor o hyfforddiant iaith Saesneg arnoch cyn neu yn ystod eich cwrs, gellir trefnu hyn drwy adran Iaith Saesneg y Brifysgol ei hunan.

A ddylwn i gysylltu â'r Brifysgol cyn ymgeisio?

Mae wastad croeso i ddarpar fyfyrwyr gysylltu â'u Hysgol Academaidd er mwyn trafod y posibilrwydd o wneud astudiaeth ôl-raddedig, ac i dderbyn gwybodaeth fanwl ar ddulliau dysgu a chynnwys y cwrs.

Rydym yn cynghori’n gryf bod ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil (e.e. MPhil, PhD, MD, MScD) yn cysylltu â’r ysgol o’u dewis er mwyn trafod eu maes ymchwil arfaethedig. Mae hyn yn galluogi’r ymgeisydd a’r Ysgol i sicrhau bod aelodau staff yn gweithio mewn meysydd cysylltiedig sy’n gallu gweithredu fel goruchwylwyr – a’i fod yn bosibl gwneud lle i’r ymchwil. Os ydych yn ystyried gwneud cais am radd ymchwil, mae cysylltiad â’r Ysgol yn rhoi cyfle i chi drafod a datblygu’ch syniadau’n llawnach cyn ichi lenwi’ch ffurflen gais, elwa ar eich cynnig ymchwil ac, yn y pen draw, eich cais.

Darperir manylion cyswllt penodol ar gyfer cyrsiau ac ymchwil yn ein Prosbectws Ôl-raddedig a Canfyddydd Cyrsiau.

I bwy y dylwn i ofyn am eirda i mi?

Mae’n rhaid ichi ddarparu enwau a chyfeiriadau dau berson (canolwyr) sydd â gwybodaeth o’ch gallu academaidd neu broffesiynol ac a fydd yn barod i gefnogi’ch cais drwy ddarparu geirda i chi. Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd neu os ydych wedi gorffen eich astudiaethau’n ddiweddar, mae’n rhaid i un o’ch canolwyr fod yn aelod o staff eich prifysgol.

Oes rhaid imi anfon fy ngeirdaon gyda'r ffurflen gais?

Os ydych yn defnyddio ein Gwasanaeth Cais Ar-lein, byddwch yn gallu llwytho ffurflenni geirdaon personol i lawr o'n tudalen ymgeisio ar-lein bersonol ar ôl ichi gyflwyno'ch cais. Darperir arweiniad llawn ar sut i ddefnyddio'r rhain ar y ffurflen wag hon.

Os ydych yn cyflwyno cais ar bapur, bydd yn helpu i gyflymu’r brosesu ymgeisio os ydych yn gallu cyflwyno’ch adroddiadau canolwyr wedi’u llenwi ynghyd â’ch ffurflen ymgeisio. Os nad yw’n bosibl, sicrhewch eu bod yn cael eu hanfon at y gofrestrfa ôl-raddedig cyn gynted ag y bo modd.

Oes ffi ymgeisio?

Nac oes – nid yw Prifysgol Caerdydd yn codi ffi ymgeisio.

Pryd mae'r dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio?

Gan amlaf, mae ymagwedd hyblyg iawn tuag at geisiadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig. At hynny, bydd erbyn pryd y mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch cais yn amrywio’n ôl y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo – yn enwedig yn achos graddau ymchwil, sy’n dueddol o fod â sawl dyddiad cychwyn posibl yn ystod y flwyddyn.

O ran graddau ôl-raddedig a addysgir, nid oes gan y rhan fwyaf ohonynt ddyddiadau cau ffurfiol. Ystyrir bod y ceisiadau'n digwydd ar sail dreigl ac felly bydd myfyrwyr yn parhau i gael eu derbyn nes bod yr holl leoedd yn llawn. Mae rhai eithriadau – yn bennaf ar gyfer cyrsiau mewn Gohebiaeth, Busnes a Gwaith Cymdeithasol, ond eto caiff y rhain eu nodi ar fanylion cyrsiau yn y Prosbectws Ôl-raddedig ac ar y Canfyddydd Cyrsiau, felly sicrhewch eich bod yn gwirio'r sefyllfa.

Gwneud Cais am Gyllid

Fel arfer mae dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau am gyllido'n gynharach na'r rhai ar gyfer ceisiadau am gyrsiau. Ar gyfer cyllid sydd ar gael oddi wrth Brifysgol Caerdydd, gweler ein cyfleuster Chwilio am Gyllid ac Ysgoloriaethau sy'n nodi manylion am y cyfleoedd cyllido a'u dyddiadau cau a'r paramedrau ymgeisio.

Os ydych yn ystyried gwneud cais am ysgoloriaeth allanol, fel arfer bydd yn rhaid i chi fod â chynnig cadarn er mwyn astudio ar raglen ôl-raddedig cyn y gellir eich ystyried ar gyfer dyfarniad. Mae felly’n bwysig eich bod yn gwneud cais am y cynllun astudiaeth o’ch dewis ymhell cyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cyllido a bennir gan y corff cyllido perthnasol.

Mae gwybodaeth am ffynonellau posibl o gyllido ar gael yn ein hadran Opsiynau Cyllido.

I ganiatáu digon o amser ar gyfer gwneud cais am gyllid, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno'ch cais cyn gynted ag y byddwch yn hapus â'ch dewis o ran cwrs.

Rwy'n cael trafferth wrth lwytho dogfennau ar gyfer fy nghais ar-lein. Gaf i eu hanfon dros yr e-bost yn lle?

Weithiau ni fydd dogfennau o fformat anarferol yn cael eu cydnabod gan y Gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein. Yn y sefyllfaoedd hyn, gallwch gyflwyno’ch cais heb atodi’r dogfennau ac anfon y dogfennau ymlaen wedyn naill ai drwy’r post at Gofrestrfa’r Brifysgol neu drwy’u sganio a’u hanfon dros yr e-bost at admissions@caerdydd.ac.uk. Bydd angen i eirdaon gael eu hargraffu a’u llofnodi gan y canolwyr cyn iddynt gael eu sganio a’u hanfon dros yr e-bost - ni chânt eu derbyn heb lofnod y canolwyr.

Mae’n rhaid ichi sicrhau eich bod yn cynnwys eich cyfeirnod cais ar-lein ym mhob gohebiaeth gyda’r Brifysgol, fel y gellir paru’r dogfennau â’ch cais. Cewch y rhif hwn ar ohebiaeth rydych wedi’i derbyn gan y Brifysgol.

Sut mae gwirio cynnydd fy nghais?

Os ydych am wirio cynnydd eich cais, dylech gysylltu â’r Gofrestrfa (Tîm Derbyniadau) drwy ffonio +44 (0) 29 2087 9999 neu drwy anfon e-bost at admissions@cardiff.ac.uk. Fel arall, y cyfeiriad post ar gyfer y Gofrestrfa yw:

Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 927
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Cyrsiau busnes

Os ydych yn gwneud cais am gwrs yn Ysgol Busnes Caerdydd a hoffech wirio cynnydd eich cais, dylech gysylltu â’r Tîm Gweinyddiaeth Busnes drwy ffonio +44 (0) 29 2087 6029 neu drwy anfon e-bost at business-pg@caerdydd.ac.uk.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch cais. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio +44 (0) 29 2087 4432 neu anfon e-bost at international@caerdydd.ac.uk

Gofynnwch gwestiwn

If you've got a question that isn't answered here, ask our Postgraduate team.

Ôl-raddedigion