Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atebion i’ch cwestiynau

Ffioedd a chyllid

Faint mae gradd ôl-raddedig yn ei chostio?

Bydd yr Is-adran Gyllid ffioedd a chânt eu rhestru yn y cofnod ar y Canfyddydd Cyrsiau cyn gynted ag y byddant yn dod ar gael. Cofiwch, fodd bynnag, nes y caiff y ffioedd eu diweddaru ar gyfer y flwyddyn i ddod, bydd y rhestr ffioedd ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â ffioedd, anfonwch e-bost at yr Is-adran Gyllid drwy fees@caerdydd.ac.uk.

Sut rwy'n talu fy ffioedd?

Gallwch wneud taliadau drwy ddebyd uniongyrchol, cerdyn credyd, drwy siec, drafft banc neu drosglwyddiad banc. Mae gwasanaeth trosglwyddiad banc rhyngwladol hefyd ar gael.

Gallwch wneud taliadau mewn tri rhandaliad. Os byddwch yn dewis talu drwy ddebyd uniongyrchol byddwch yn llenwi mandad fel rhan o'ch cofrestriad ar-lein a chaiff y taliad ei gasglu oddi wrth eich cyfrif ym mis Tachwedd, Ionawr ac Ebrill. Os dewiswch opsiwn talu arall, mae'r rhandaliad cyntaf i'w dalu fel rhan o'ch cofrestriad ar-lein (neu cyn hynny), gyda'r ail randaliad yn ddyledus ym mis Ionawr a'r trydydd ym mis Ebrill (gweler y wybodaeth ar Ffioedd Hyfforddiant Ôl-raddedig am yr union ddyddiadau).

Ewch i Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth am dalu ffioedd dysgu.

Sut gallaf i ddod o hyd i gyllid?

Er mwyn cynorthwyo darpar fyfyrwyr i ymchwilio i'w hopsiynau cyllido, rydym wedi datblygu Chwiliad Cyllid ac Ysgoloriaethau ar-lein. Mae hwn yn cynnig set o wybodaeth fesul cam fel man cychwyn wrth i chi chwilio am gyllid, gan gynnwys:

  • Cyfleodd cyllid sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd
  • Ffynonellau posibl eraill o gyllid yr ydym yn ymwybodol ohonynt
  • Ffynonellau eraill o wybodaeth y mae'n bosibl y bydd o ddefnydd i chi

Mae hefyd yn bosibl yr hoffech edrych ar y canlynol:

Beth yw'r prif ffynonellau cyllido ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig?

Mae’r ffynonellau cyllid sydd ar gael yn amrywio’n dibynnu ar eich dull o astudio

Myfyrwyr ymchwil

Y prif ffynonellau o gyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil (MPhil/PhD) yw: Ysgoloriaethau’r Cynghorau Ymchwil, Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd, ysgoloriaethau diwydiannol, swyddi Dysgu Ôl-raddedigion a chyflogaeth ran amser arall. Mae cyllid oddi wrth Elusennau ac Ymddiriedolaethau’n mynd yn fwyfwy pwysig ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Rhestrir cyfleoedd cyllido posibl yn y Chwiliad Cyllido ac Ysgoloriaeth.

Myfyrwyr a addysgir

Y prif ffynonellau o gyllid ar gyfer ôl-raddedigion ar raglenni a addysgir yw: Ysgoloriaethau’r Cynghorau Ymchwil, Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd, grantiau Awdurdod Addysg Leol ar gyfer myfyrwyr TAR, Benthyciadau Datblygu Gyrfa, Benthyciadau Proffesiynol a chyflogaeth ran amser. Rhestrir cyfleoedd cyllido posibl yn y Chwiliad Cyllido ac Ysgoloriaeth.

A fydd ysgoloriaeth yn talu am ffioedd dysgu a chostau byw?

Bydd yn dibynnu – yn gyntaf, ar ba fath o ysgoloriaeth a dderbyniwch ac yn ail, ar eich statws ffioedd. Pennir eich statws ffioedd yn ôl p'un a ydych yn fyfyriwr 'cartref' o'r DU, yn fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol. Gallwch gael gwybodaeth a chyngor ar statysau ffioedd ar wefan Cyngor y DU ar gyfer Addysg Ryngwladol.

Yn fras, mae ysgoloriaethau’r Cyngor Ymchwil ar gael i fyfyrwyr y DU a’r UE yn unig. Mae gan breswylwyr y DU (gan gynnwys dinasyddion y DU yn byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn cychwyn ar eu hastudiaethau) hawl i ysgoloriaethau llawn, sy’n talu am ffioedd dysgu a thâl sy’n cwrdd â’r lleiafswm cenedlaethol y cytunwyd arno. Mae gan fyfyrwyr eraill yr UE hawl i ysgoloriaethau oddi wrth un o’r Cynghorau Ymchwil, ond mae’n bosibl y bydd y rhain yn talu am ffioedd dysgu yn unig.

Mae llawer o ysgoloriaethau ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd yn talu am ffioedd dysgu Cartref DU/UE a chostau byw. Fodd bynnag, mae rhai eraill yn ysgoloriaethau ffioedd yn unig, neu fwrsariaethau a delir yn rhannol. Unwaith eto, mae’r mwyafrif llethol o ysgoloriaethau ar agor i ymgeiswyr DU/UE yn unig, er bod rhai eithriadau i’r rheol hon.

Defnyddiwch ein Chwiliad Cyllid ac Ysgoloriaethau i bori drwy ysgoloriaethau a gweld manylion cymhwysedd ar gyfer pob cyfle cyllido.

A fyddaf yn gymwys i ysgoloriaeth neu fwrsariaeth?

Mae hyn yn dibynnu ar ba fath o ysgoloriaeth rydych yn gwneud cais amdani. Mae’r mwyafrif llethol o ysgoloriaethau ond ar agor i fyfyrwyr sy’n gymwys i dalu ffioedd dysgu ar y gyfradd ‘cartref’ (DU/EU). Yn y bôn, mae hyn yn golygu y dylech fod yn byw yn y DU neu’r UE (at bwrpasau heblaw am addysg) drwy gydol y tair blynedd yn arwain at y dyddiad rydych yn bwriadu cychwyn ar eich astudiaethau ôl-raddedig.

Gan fod llawer o gystadleuaeth am y dyfarniadau hyn, dylech feddu ar radd Dosbarth Cyntaf neu Ail-ddosbarth Uchel neu'n disgwyl cael dyfarniad o’r fath.

Porwch drwy’r Chwiliad Cyllid ac Ysgoloriaeth i weld y dyfarniad a manylion cymhwysedd ar gyfer cyfleodd cyllido penodol.

Pa gyllid sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan amser?

Yn anffodus, mae’r rhan fwyaf o gyllid ar ffurf ysgoloriaethau ond ar gael i gynnal astudiaeth ôl-raddedig llawn amser yn unig. Fodd bynnag, hyd yn oed ymhlith y Cynghorau Ymchwil mae rhai eithriadau; mae’r AHRC, yr EPSRC a'r ESRC hefyd yn cynnig ysgoloriaethau i ôl-raddedigion rhan amser. Mae rhywfaint o’r cyllid mewnol a gynigir gan ein Hysgolion Academaidd hefyd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser. Gwiriwch gyda’ch Ysgol am gyfleoedd cyllido.

Mae hefyd yr opsiwn o weithio’n rhan amser wrth ichi astudio. Un ffynhonnell o waith rhan amser yw Siop Swyddi Unistaff.

Pryd y dylwn i wneud cais am gyllid?

Oni bai eich bod yn gwneud cais am brosiect Doethuriaeth a ariennir, bydd angen cynnig cadarn o le i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd cyn i chi allu gwneud cais am gyllid. Y flaenoriaeth felly yw ymchwilio i’r maes pwnc o’ch dewis yn ofalus a gwneud cais yn gynnar er mwyn caniatáu digon o amser i ymgeisio am ysgoloriaethau, grantiau neu fenthyciadau.

Mae gan rhai o’n Hysgolion academaidd gyllid y caiff myfyrwyr eu hystyried ar ei gyfer yn awtomatig pan fyddant yn gwneud cais. Rhoddir manylion yn y Chwiliad Cyllid ac Ysgoloriaethau yn yr achosion hyn. Mae croeso i chi siarad naill â’r Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedig neu’r Swyddfa Ryngwladol (ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn rhan o'r UE) a'r Ysgol Academaidd o'ch dewis am gyfleoedd cyllido ar unrhyw adeg.

Yn bennaf oll, dylech ddechrau meddwl cyn gynted ag y bo modd am sut y byddwch yn cyllido’ch astudiaethau ôl-raddedig; mae gan lawer o’r cyrff cyllido ddyddiadau cau cynnar felly dylech baratoi’ch hunan ymhell o flaen llaw.

Pa fenthyciadau sydd ar gael i ôl-raddedigion?

Fel myfyriwr ôl-raddedig, nid ydych yn gymwys am fenthyciad oddi wrth y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Yn lle hynny, mae tri math o fenthyciad ar gael i ôl-raddedigion:

Ym mhob achos, bydd angen ichi fod wedi cael cynnig o le ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn gwneud cais am fenthyciad.

Gaf i swydd ran amser neu waith yn ystod y gwyliau?

Cewch.

Y lle gorau i gychwyn yw asiantaeth cyflogaeth y Brifysgol ei hun, Siop Swyddi Unistaff. Lleolir hon ar y llawr gwaelod yng nghanolfan siopau Undeb y Myfyrwyr ym Mhlas-y-Parc. Yn gyffredinol cynghorir myfyrwyr i beidio â gweithio mwy na 15 awr yr wythnos yn ystod y tymor fel bod ganddynt ddigon o amser ar gyfer eu hastudiaethau.

Anogir myfyrwyr rhyngwladol i wirio amodau eu fisa cyn ymgymryd ag unrhyw waith rhan amser gan y bydd cyfyngiadau mewn grym.

Mae hefyd yn bosibl yr hoffech edrych ar swyddi gweigion rhan amser a gynigir gan y gwahanol asiantaethau recriwtio yng nghanol dinas Caerdydd.

Gweler ein tudalen cyflogaeth ran-amser.

Gofynnwch gwestiwn

If you've got a question that isn't answered here, ask our Postgraduate team.

Ôl-raddedigion