Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atebion i’ch cwestiynau

Byw yng Nghaerdydd

Fel myfyriwr ôl-raddedig, a gaf i fyw yn llety'r Brifysgol?

Gwarentir lle i un person ym mhreswylfeydd y Brifysgol i bob myfyrwyr ôl-raddedig nad yw’n dod o’r DU os bydd yn cyflwyno cais ar-lein ac yn gwneud rhagdaliad yn unol â’r dyddiad cau perthnasol ar gyfer y sesiwn honno.

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o’r DU. I gael rhagor o wybodaeth ar warantu preswylfeydd, yr ystod o breswylfeydd sydd ar gael a’r ffioedd preswyl cysylltiedig, ewch i wefan y Preswylfeydd.

Darllenwch ragor am y gwahanol opsiynau.

A oes llawer o lety sector preifat ar gael?

Oes. Mae Caerdydd yn ffodus fod ganddi lawer o lety preifat sydd ar gael i fyfyrwyr, yn enwedig yn ardaloedd Cathays a'r Rhath y ddinas. Mae ein Swyddfa Breswylfeydd yn dosbarthu rhestr o lety preifat i fyfyrwyr ôl-raddedig ym mis Awst bob blwyddyn ac mae Undeb y Myfyrwyr yn rhedeg ei hasiantaeth osod ei hun. In addition, there are a few private halls of residence across Cardiff.

Darllenwch ragor am y gwahanol opsiynau llety.

Sut gallaf i ddod o hyd i rywun i rannu tŷ gydag ef?

Dewch i’n digwyddiad Chwilio am Dŷ.

Beth yw cost rhent yng Nghaerdydd?

Mae Caerdydd yn adnabyddus fel dinas fforddiadwy ac mae ganddi brisiau rhent cystadleuol o’i chymharu â llawer o ddinasoedd prifysgol eraill. Fodd bynnag, gall cost byw amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar y math o lety a’r ardal y dewiswch fyw ynddi.

I gael rhagor o fanylion, ewch i'n tudalen costau byw.

A fydd rhaid imi dalu'r dreth gyngor?

Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig llawn amser, nid ydych yn atebol i dalu’r Dreth Gyngor yn ystod eich astudiaethau. Mae myfyrwyr rhan amser yn atebol am y Dreth Gyngor o hyd.

Os ydych yn mynd i fod yn fyfyriwr ôl-raddedig llawn amser, byddwch yn derbyn tystysgrif eithrio rhag y Dreth Gyngor yn awtomatig oddi wrth y Brifysgol. Gallwch hefyd ofyn am y dystysgrif yn eich Cofnod Myfyriwr.

Fel myfyriwr PhD, pan fydd eich cyfnod arferol o gofrestriad llawn amser wedi dod i ben ac rydych yn y cyfnod ysgrifennu’ch PhD, nid ydych yn cael eich ystyried i fod yn fyfyriwr ac felly nid ydych yn gymwys i eithriad y Dreth Gyngor.

Pa gyfleuster gofal plant sydd ar gael?

Mae gan y Brifysgol ei Chanolfan Gofal Dydd ei hun, sydd wedi’i lleoli’n ganolog yn 43-45 Plas-y-Parc (bron gyferbyn â Phrif Adeilad y Brifysgol). Mae’n darparu cyfleusterau i blant myfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd, gyda phlant myfyrwyr llawn amser yn cael y flaenoriaeth

Pa weithgareddau allgyrsiol y gallaf gymryd rhan ynddynt?

Mae Prifysgol Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cefnogi ystod enfawr o weithgareddau y gall unrhyw fyfyriwr ym mhrifysgol Caerdydd gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys hirfaith o gymdeithasau yn ogystal â chyfryngau myfyrwyr arobryn a chyfleoedd gwirfoddoli.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn trefnu Pythefnos y Glas, gan gyflwyno popeth sydd ar gael i chi. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan.

Sut gallaf i gwrdd ag ôl-raddedigion o'r tu allan i'm Hysgol academaidd?

Lle da i gychwyn bob blwyddyn yw’r Pythefnos Croeso i Ôl-raddedigion, a drefnir gan Ganolfan y Graddedigion ym mis Medi bob blwyddyn

Yn ogystal â'r digwyddiadau cyflwyniadol hyn, mae Canolfan y Graddedigion yn cynnal gwahanol ddigwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn, gyda’r nod o helpu myfyrwyr i gwrdd â myfyrwyr eraill y tu allan i’w Hysgol academaidd.

Pa wasanaethau y mae Canolfan y Graddegau yn eu cynnig?

Mae Canolfan y Graddedigion yn cefnogi ein Hysgolion academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o ofod, cyfleusterau astudio a chymdeithasol, gweithdai a digwyddiadau i fyfyrwyr ôl-raddedig. Yn fwy nodedig, mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys rhaglen sefydlu ar ddechrau pob blwyddyn academaidd i helpu myfyrwyr newydd i ddod i adnabod y campws a’r ddinas, a’r gynhadledd ‘Man Cychwyn’.

Gofynnwch gwestiwn

If you've got a question that isn't answered here, ask our Postgraduate team.

Ôl-raddedigion