Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atebion i’ch cwestiynau

Byw yng Nghaerdydd

Fel myfyriwr ôl-raddedig, a gaf i fyw yn llety'r Brifysgol?

Gwarentir lle i un person ym mhreswylfeydd y Brifysgol i bob myfyrwyr ôl-raddedig nad yw’n dod o’r DU os bydd yn cyflwyno cais ar-lein ac yn gwneud rhagdaliad yn unol â’r dyddiad cau perthnasol ar gyfer y sesiwn honno.

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o’r DU. I gael rhagor o wybodaeth ar warantu preswylfeydd, yr ystod o breswylfeydd sydd ar gael a’r ffioedd preswyl cysylltiedig, ewch i wefan y Preswylfeydd.

Darllenwch ragor am y gwahanol opsiynau.

A oes llawer o lety sector preifat ar gael?

Oes. Mae Caerdydd yn ffodus fod ganddi lawer o lety preifat sydd ar gael i fyfyrwyr, yn enwedig yn ardaloedd Cathays a'r Rhath y ddinas. Mae ein Swyddfa Breswylfeydd yn dosbarthu rhestr o lety preifat i fyfyrwyr ôl-raddedig ym mis Awst bob blwyddyn ac mae Undeb y Myfyrwyr yn rhedeg ei hasiantaeth osod ei hun. In addition, there are a few private halls of residence across Cardiff.

Darllenwch ragor am y gwahanol opsiynau llety.

Beth yw cost rhent yng Nghaerdydd?

Mae Caerdydd yn adnabyddus fel dinas fforddiadwy ac mae ganddi brisiau rhent cystadleuol o’i chymharu â llawer o ddinasoedd prifysgol eraill. Fodd bynnag, gall cost byw amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar y math o lety a’r ardal y dewiswch fyw ynddi.

I gael rhagor o fanylion, ewch i'n tudalen costau byw.

A fydd rhaid imi dalu'r dreth gyngor?

Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig llawn amser, nid ydych yn atebol i dalu’r Dreth Gyngor yn ystod eich astudiaethau. Mae myfyrwyr rhan amser yn atebol am y Dreth Gyngor o hyd.

Os ydych yn mynd i fod yn fyfyriwr ôl-raddedig llawn amser, byddwch yn derbyn tystysgrif eithrio rhag y Dreth Gyngor yn awtomatig oddi wrth y Brifysgol. Gallwch hefyd ofyn am y dystysgrif yn eich Cofnod Myfyriwr.

Fel myfyriwr PhD, pan fydd eich cyfnod arferol o gofrestriad llawn amser wedi dod i ben ac rydych yn y cyfnod ysgrifennu’ch PhD, nid ydych yn cael eich ystyried i fod yn fyfyriwr ac felly nid ydych yn gymwys i eithriad y Dreth Gyngor.

Pa gyfleuster gofal plant sydd ar gael?

Mae gan y Brifysgol ei Chanolfan Gofal Dydd ei hun, sydd wedi’i lleoli’n ganolog yn 43-45 Plas-y-Parc (bron gyferbyn â Phrif Adeilad y Brifysgol). Mae’n darparu cyfleusterau i blant myfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd, gyda phlant myfyrwyr llawn amser yn cael y flaenoriaeth

Pa weithgareddau allgyrsiol y gallaf gymryd rhan ynddynt?

Mae Prifysgol Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cefnogi ystod enfawr o weithgareddau y gall unrhyw fyfyriwr ym mhrifysgol Caerdydd gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys hirfaith o gymdeithasau yn ogystal â chyfryngau myfyrwyr arobryn a chyfleoedd gwirfoddoli.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn trefnu Pythefnos y Glas, gan gyflwyno popeth sydd ar gael i chi. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan.

Sut gallaf i gwrdd ag ôl-raddedigion o'r tu allan i'm Hysgol academaidd?

Lle da i gychwyn bob blwyddyn yw’r Pythefnos Croeso i Ôl-raddedigion, a drefnir gan Ganolfan y Graddedigion ym mis Medi bob blwyddyn

Yn ogystal â'r digwyddiadau cyflwyniadol hyn, mae Canolfan y Graddedigion yn cynnal gwahanol ddigwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn, gyda’r nod o helpu myfyrwyr i gwrdd â myfyrwyr eraill y tu allan i’w Hysgol academaidd.

Pa wasanaethau y mae Canolfan y Graddegau yn eu cynnig?

Mae Canolfan y Graddedigion yn cefnogi ein Hysgolion academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o ofod, cyfleusterau astudio a chymdeithasol, gweithdai a digwyddiadau i fyfyrwyr ôl-raddedig. Yn fwy nodedig, mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys rhaglen sefydlu ar ddechrau pob blwyddyn academaidd i helpu myfyrwyr newydd i ddod i adnabod y campws a’r ddinas, a’r gynhadledd ‘Man Cychwyn’.

Gofynnwch gwestiwn

If you've got a question that isn't answered here, ask our Postgraduate team.

Ôl-raddedigion