Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Graddau Doethur

Dyfernir gradd ddoethur am ymchwil gwreiddiol sy’n ymestyn ffiniau gwybodaeth neu ymarfer o fewn disgyblaeth benodol.

Fel arfer mae’n golygu tair blynedd o astudio llawn amser, mae Doethuriaeth yn gymhwyster o safon uchel iawn a gydnabyddir ledled y byd.

Doethuriaeth

Mae disgwyl i fyfyrwyr Doethuriaeth archwilio topig a gwneud cyfraniad gwreiddiol i gorff y wybodaeth yn ymwneud ag ef. Fel arfer maent yn cofrestru am dair i bedair blynedd (pump i chwe blynedd yn rhan-amser) a byddant yn cynhyrchu traethawd estynedig sy’n cynnwys rhwng 30,000 ac 80,000 o eiriau.

Yn fwyfwy mae rhaglenni Doethuriaeth yn cynnwys elfennau a addysgir yn ogystal â sgiliau ymchwil a gweithgareddau datblygu personol. Mae goruchwylwyr yn darparu cefnogaeth a chanllawiau i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu potensial ac yn eu cynorthwyo i gyflwyno’u traethawd estynedig.

Mae gan bob un o’n Hysgolion Academaidd gyfleoedd Doethuriaeth. Defnyddiwch ein Canfyddydd Cyrsiau i chwilio am faes ymchwil penodol. Neu fel arall, os nad ydych yn barod am raglen Doethuriaeth lawn, rydym yn cynnig graddau Meistr drwy Ymchwil i baratoi myfyrwyr ar gyfer astudiaeth Doethuriaeth.

Doethuriaeth drwy ymarfer (PhD, DPhil, DMus, etc.)

Mae’r Ddoethuriaeth drwy ymarfer yn fwy cyffredin yn y celfyddydau cain/creadigol, pan fydd gwaith creadigol yn ffurfio rhan sylweddol o’r ymchwiliad deallusol.

Mae’r traethawd estynedig yn cynnwys dadansoddiad neu werthusiad sylweddol o’r broses greadigol, y prosiect neu'r perfformiad.

Mae Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd yn cynnig Doethuriaeth drwy Berfformiad neu Ddoethuriaeth drwy Gyfansoddiad.

Doethuriaeth drwy gyhoeddiad (PhD)

Wedi’i dylunio i’r sawl sydd eisoes wedi cronni gwaith cyhoeddedig addas yn dangos cyfeiriad ymchwil cydlynol (yr un faint â Doethuriaeth arferol).

Mae myfyrwyr yn darparu sylwadaeth feirniadol o 5,000 - 10,000 o eiriau yn gwerthuso’u maes ac yn dangos y cyfraniad gwreiddiol y maent wedi’i wneud i ddysgu .

I fod yn gymwys, mae’n rhaid eich bod wedi:

  • graddio o Brifysgol Caerdydd chwe blynedd neu ragor yn ôl, neu
  • wedi bod yn aelod o staff am chwe blynedd, neu
  • wedi dal teitl er anrhydedd oddi wrth Brifysgol Caerdydd am chwe blynedd

Os ydych yn bodloni un o'r meini prawf hyn ac mae gennych ddiddordeb mewn darganfod rhagor, cysylltwch â’ch Ysgol Academaidd.

Doethuriaeth Integredig

Mae Doethuriaeth integredig yn cynnwys o leiaf un flwyddyn o sgiliau ymchwil strwythuredig a hyfforddiant sy’n benodol i’r pwnc. Mae'r rhan fwyaf yn digwydd ym mlwyddyn 1 ond gall barhau mewn blynyddoedd dilynol.

Mae’n darparu sylfaen drwyadl mewn dulliau ymchwil a gwybodaeth ychwanegol sy’n benodol i’r pwnc fel paratoad i’ch ymchwil.

Rydym yn cynnig y Doethuriaethau Integredig canlynol:

  • Niwrowyddoniaeth Integredig (4 blynedd Wellcome Trust)
  • Astudiaethau Canser (4 blynedd)
  • Economeg (Doethuriaeth 4 blynedd gan gynnwys dwy flynedd o addysgu, gwaith cwrs a hyfforddiant ymchwil)
  • Y Gwyddorau Cymdeithasol (Doethuriaeth 1+3 blynedd gan gynnwys MSc 1 flwyddyn yn Nulliau Ymchwil Gwyddoniaeth Gymdeithasol sy’n orfodol ar gyfer myfyrwyr a ariennir gan ESRC ac nad ydynt yn cwrdd â’r gofynion hyfforddiant craidd)

Ffeithiau allweddol

Duration Llawn amser 3-4 years
Rhan amser 5-7 years
Thesis up to 80,000 words

Ôl-raddedigion