Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o ymchwil mewn labordy, mae myfyrwyr y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn dueddol o drefnu eu gweithgareddau ymchwil eu hunain.

Dulliau goruchwylio a gweithio

Mae gan fyfyrwyr raglen bersonol o astudio’n benodol i’w prosiectau eu hunain a’u dull o weithio.

Bydd gan bob myfyriwr ystod o gyfarfodydd gyda goruchwyliwr a fydd yn gweithio drwy syniadau ac yn cyflwyno canfyddiadau. Gyda’i gilydd, byddant yn diffinio cynllun ymchwil ac yn mynd i’r afael â phroblemau sy’n codi.

Er y bydd myfyrwyr fel arfer yn diffinio’u prosiectau ymchwil eu hunain, disgwylir y bydd gan y goruchwyliwr rywfaint o arbenigedd yn y maes.

Mae’r goruchwyliwr yn gweithredu fel mentor, gan ddarparu mynediad i ystod eang o wybodaeth a chan roi cyngor ar ffynonellau, testunau ac ymagweddau perthnasol.

Grwpiau ymchwil

Mae myfyrwyr hefyd yn gweithio fel rhan o grŵp ymchwil adrannol y mae gan bob aelod ohono (myfyrwyr a staff academaidd) faes ymchwil tebyg. Anogir myfyrwyr i gwrdd, i drafod syniadau ac i ddatblygu prosiectau ar y cyd â’r grŵp.

Bydd grwpiau ymchwil yn cynnal gweithdai, seminarau a chyfarfodydd fel y caiff eu haelodau drafod eu hymchwil. Mae hyn yn creu amgylchedd iach ac yn sicrhau nad yw myfyrwyr yn teimlo’n ynysig.

"Caerdydd oedd y lle iawn imi gan fod yr ymchwil a wnaed ar ddamcaniaeth feirniadol, gwleidyddiaeth ac athroniaeth yn agos iawn at fy niddordebau fy hunan. Roedd yr ohebiaeth gyfeillgar a brwdfrydig gyda’r person a fyddai’n dod yn oruchwyliwr imi yn y pen draw hefyd wedi gwneud argraff arnaf i. Yn hytrach na gwneud cais yn uniongyrchol i’r brifysgol, treuliais i rai misoedd mewn cysylltiad â’m goruchwyliwr cyn cychwyn ar y cwrs, gan weithio i fireinio fy syniadau ymchwil cychwynnol yn gynnig ymchwil cadarn. Roedd y fath baratoad, a’r cysylltiad parhaus gyda’r ysgol drwy gydol y broses gwneud cais, wedi fy helpu i drosglwyddo o fyfyriwr Meistr yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr i ymgeisydd Doethuriaeth yn ne Cymru gyda llai o anhawster na’r disgwyl."

Phil Roberts, myfyriwr Doethuriaeth yn ei flwyddyn olaf, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Ôl-raddedigion