Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Gwneud cais

Data cyd-destunol

Gan fod Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ehangu mynediad ac yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir, mae hi'n rhagbrofi model cyd-destunol o dderbyn myfyrwyr er mwyn cynyddu dealltwriaeth y Tiwtoriaid Derbyn o gefndir cymdeithasol ac addysgol yr ymgeiswyr. Diben y model yw caniatáu i Diwtoriaid Derbyn asesu potensial yr ymgeiswyr i lwyddo ym Mhrifysgol Caerdydd yng nghyd-destun y rhwystrau y gallan nhw fod wedi dod ar eu traws.

Yn achos myfyrwyr newydd 2012, mae'r ysgolion academaidd isod wrthi'n rhagbrofi defnyddio data cyd-destunol ar gyfer gwahanol agweddau ar y broses dderbyn:

Gall y model sydd wedi'i fabwysiadu i'w weithredu'n llawn ar gyfer myfyrwyr newydd 2013 gynnwys gwelliannau y gwelwyd yn ystod y cyfnod rhagbrofol eu bod yn ddymunol, ond fe gân nhw eu seilio ar yr un egwyddorion creiddiol. Mae'r model yn cynnwys adnabod pa ymgeiswyr unigol y dylid rhoi 'ystyriaeth ychwanegol' iddyn nhw ar sail data dibynadwy.

Yr Egwyddorion Creiddiol

Bydd amryw o egwyddorion yn llywio'r ffordd y bydd y Brifysgol yn defnyddio'r data cyd-destunol.

Cwmpas y Model Derbyn Cyd-destunol

Caiff data cyd-destunol eu cymhwyso at bob ymgeisydd sy'n byw yn y DU (yn ôl statws eu ffi) ac sy'n gwneud cais i ddilyn rhaglenni israddedig amser-llawn, ond nid at ymgeiswyr sy'n byw yn yr UE nac at ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau gradd gyntaf. Gellir gweld rhagor o wybodaeth am gwmpas y model o dderbyn cyd-destunol.

Dangosyddion Cyd-destunol

Mae'r Brifysgol yn ceisio lleddfu anfantais addysgol, anfantais economaidd-gymdeithasol ac amgylchiadau gwael unigolion, gan gynnwys amser a dreuliwyd mewn gofal. I ganfod pa ymgeiswyr sydd wedi wynebu rhwystrau mawr rhag cyfranogi mewn addysg uwch, mae model derbyn cyd-destunol y Brifysgol yn defnyddio pum dangosydd i asesu a yw ymgeiswyr yn gymwys i fod yn destun ystyriaeth ychwanegol. Er hynny, bydd gofyn i bob ymgeisydd ddal i fodloni'r meini prawf academaidd ac anacademaidd safonol ar gyfer eu dewis o raglen gradd. Nid Prifysgol Caerdydd sy'n cynhyrchu'r data cyd-destunol a gaiff eu hystyried fel rhan o'r broses hon am mai o ffynonellau annibynnol, sef UCAS, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Llywodraeth Cymru ac ACORN y daw'r data hynny.
Dyma'r pum dangosydd:

 • Dangosydd 1: Anfantais Addysgol
  Cyfartaledd perfformiad ysgol yn TGAU o ran y myfyrwyr sy'n ennill pum gradd A*-C, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu'r hyn sy'n cyfateb i hynny yn yr Alban). Caiff 'tic' ei roi yn erbyn Dangosydd 1 os yw perfformiad ysgol yr ymgeisydd islaw'r cyfartaledd cenedlaethol.
 • Dangosydd 2: Anfantais Addysgol
  Cyfartaledd pwyntiau Safon Uwch pob un o'r myfyrwyr newydd (neu'r hyn sy'n cyfateb i hynny). Caiff 'tic' ei roi yn erbyn Dangosydd 2 os yw perfformiad ysgol yr ymgeisydd islaw'r cyfartaledd cenedlaethol.
 • Dangosydd 3: Anfantais economaidd a chymdeithasol
  Caiff 'tic' ei roi yn erbyn Dangosydd 3 os yw ymgeisydd yn byw mewn ardal 'Cymunedau'n Gyntaf' (mesur gan Lywodraeth Cymru) neu gymdogaeth ACORN sydd wedi'i chategoreiddio'n un lle mae 'incwm cymedrol' neu 'dan bwysau ariannol trwm'.
 • Dangosydd 4: Cymdogaeth Cyfranogiad-Isel
  Caiff 'tic' ei roi yn erbyn Dangosydd 4 os yw ymgeisydd yn byw mewn cymdogaeth yn y DU sydd â chyfradd isel o gyfranogi mewn addysg uwch yn ôl cronfa ddata Cyfranogiad Ardaloedd Lleol (POLAR) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE).
 • Dangosydd 5: 'Mewn Gofal'
  Caiff 'tic' ei roi yn erbyn Dangosydd 5 os yw ymgeisydd wedi treulio amser mewn gofal ac wedi nodi hynny (gan ddefnyddio'r cwestiwn penodedig) ar ei ffurflen UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y dangosyddion hynny a'r rhesymeg dros eu defnyddio.

Isafswm y Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer 'ystyriaeth ychwanegol' wrth dderbyn myfyrwyr i Brifysgol Caerdydd

Y Dangosydd Cyd-destunol Ymgeiswyr o dan 21 oed adeg eu derbyn i'r Brifysgol Oedran Hŷn (21 oed a throsodd)
1. Perfformiad yr Ysgol (TGAU) Ddim ar gael - -
2. Perfformiad yr Ysgol (Safon Uwch) Ddim ar gael - -
3. Anfanteision Economaidd-gymdeithasol (Cymunedau'n Gyntaf neu ACORN)
4. Lefel isel o gyfranogi (POLAR2)
5. Mewn Gofal
Yn gymwys i fod yn destun ystyriaeth ychwanegol? Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy

Ystyriaeth Ychwanegol

Os bernir bod ymgeisydd i fod yn destun 'ystyriaeth ychwanegol', gall hynny ddigwydd ar un o'r amryw ffurfiau a amlinellir isod, ond does dim bwriad gan y Brifysgol i ddefnyddio gwybodaeth gyd-destunol i wneud cynigion is neu wahanol i unrhyw grŵp penodol o fyfyrwyr.

 • Adolygiad o'r Cais: Gellir cynnal adolygiad pellach o'r dystiolaeth a gyflwynwyd yn y cais i UCAS, e.e. geirda, datganiad personol.
 • Cyflawniadau Anacademaidd: Cydnabyddir y gall ymgeiswyr o gefndir difreintiedig fod wedi cael llai o gyfle i gael profiad gwaith neu i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol.
 • Galw i Gyfweliad: Wrth benderfynu pwy y dylid eu gwahodd i gyfweliad, gall y tiwtoriaid derbyn gymryd i ystyriaeth a yw cais yn un a ddylai gael ystyriaeth bellach.
 • Cyfweliad: Gall tiwtoriaid derbyn gymryd i ystyriaeth y gall ymgeiswyr dan anfantais fod wedi cael llai o gyfle i baratoi ar gyfer y cyfweliad, e.e. efallai na chawson nhw fawr o gyfle i gael eu hyfforddi mewn sgiliau cyfweliad, i gael cyfweliadau ymarfer, ac ati.
 • Cyfnod Canlyniadau'r Haf: Os bydd ymgeiswyr yn methu â bodloni telerau eu cynnig pan gyhoeddir y canlyniadau, gall tiwtoriaid derbyn ailystyried ceisiadau gan ymgeiswyr dan anfantais ar gyfer y lleoedd sydd ar ôl. Gellid hefyd ystyried ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol wrth lenwi lleoedd gwag drwy'r broses Glirio mewn cyrsiau cysylltiedig.

Bydd pob ysgol academaidd sy'n cymryd rhan yn rhagbrawf y derbyn cyd-destunol yn esbonio sut mae hi'n bwriadu defnyddio'r data cyd-destunol ym meini prawf derbyn yr Ysgol wrth iddi wneud ei phenderfyniadau. Caiff y rhesymau eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael isod am ddefnyddio data cyd-destunol:

I gael rhagor o wybodaeth/arweiniad, cysylltwch â:
Swyddfa Dderbyn y Brifysgol
Ffôn: 029 2087 9999
E-bost: admissions@caerdydd.ac.uk

Is-raddedigion