Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Gwneud cais

Sut mae gwneud cais

Cyn i chi wneud cais

1. Dewis eich cwrs

 • Defnyddiwch y cyfleuster Chwilio am Gyrsiau i chwilio. Gwiriwch y dyddiadau cau i geisiadau i UCAS (isod)
 • Defnyddiwch y cyfleuster Chwilio am Gyrsiau neu’n tudalennau ni am y Meini Prawf Derbyn i wirio gofynion mynediad penodol a’r meini prawf derbyn ar gyfer eich cwrs
 • Gall myfyrwyr rhyngwladol wirio’u cymwysterau drwy fynd i dudalen y wlad berthnasol
 • Gall rhai cyrsiau ofyn i chi ddod i gyfweliad, cymryd prawf neu gyflwyno portffolio – os bydd angen hynny, fe’i nodir yn y gofynion mynediad
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n bodloni’r gofynion iaith Saesneg (i rai o’r tu allan i’r DU yn unig)

Y dyddiadau cau i geisiadau

Myfyrwyr o'r DU a'r UE

Mae dau ddyddiad cau i geisiadau i UCAS:

 • 15 Hydref ar gyfer Meddygaeth (Codau UCAS: A100 ac A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204)
 • 15 Ionawr ar gyfer pob cwrs arall

Ceisiadau ar ôl 15 Ionawr: cewch chi gyflwyno cais hyd at 30 Mehefin ond caiff eich cais ei farcio â'r gair 'hwyr' a bydd y tiwtoriaid derbyn yn ei ystyried yn ôl eu hewyllys.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Caiff ceisiadau gan fyfyrwyr tramor (o’r tu allan i’r UE) eu derbyn drwy UCAS hyd at 30 Mehefin, ond argymhellir eich bod chi’n gwneud eich cais mor gynnar â phosibl.

Y dyddiad cau ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth, o hyd, yw 15 Hydref.

Os gwnewch chi gais ar ôl 30 Mehefin, cysylltwch â’r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol i drafod eich cais (international@caerdydd.ac.uk).

Cymryd blwyddyn yn rhydd

Bydd y mwyafrif o’r Ysgolion Academaidd yn ystyried ceisiadau sy’n cynnwys gohirio, ond rhaid i chi nodi hynny, ynghyd â’ch rhesymau dros ohirio, ar eich ffurflen UCAS. Holwch yr Ysgol Academaidd berthnasol cyn i chi wneud cais.

2. Casglu'r dogfennau a'r wybodaeth

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi bopeth y bydd arnoch ei angen i lenwi’r ffurflen gais (e.e. hanes eich addysg, eich datganiad personol, manylion eich canolwyr). Gallwch chi gael y wybodaeth honno o wefan UCAS.

Gwneud cais

Rhaid i geisiadau i ddilyn unrhyw gwrs israddedig amser-llawn gael ei wneud drwy UCAS Apply. Cewch chi wneud cais o'r 1af Medi ymlaen yn y flwyddyn cyn i chi fwriadu cychwyn ar eich cwrs.

Ewch i UCAS Apply

Ymgeiswyr ag anableddau neu anghenion penodol

Os oes gennych chi anabledd neu anhawster dysgu penodol (fel dyslecsia), gwnewch yn siŵr eich bod chi’n nodi hynny ar eich ffurflen UCAS er mwyn i ni gael gwybod am eich anghenion cyn i chi gyrraedd.

Astudio'n rhan-amser

Mae rhai cyrsiau ar gael yn rhan-amser. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrs rhan-amser, bydd angen i chi anfon eich cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol, nid i UCAS. I gael gwybod rhagor, ewch i’n tudalen ynghylch astudio’n rhan-amser.

Dilyn hynt eich cais

Gallwch chi ddilyn hynt eich cais drwy fynd i UCAS Track.

Derbyn eich cynigion

Bydd UCAS yn anfon e-bost neu lythyr atoch cyn gynted ag y cewch chi o leiaf un cynnig. Os cewch chi gynnig lle, bydd y cynnig hwnnw’n ddiamod neu’n amodol:

Cynigion diamod

Ystyr hyn yw eich bod chi wedi bodloni'r holl ofynion academaidd a'n bod ni'n hapus i'ch derbyn.

Cynigion amodol

Ystyr hyn yw y byddwn ni'n cynnig lle i chi os bodlonwch chi rai amodau sydd wedi'u seilio fel rheol ar eich arholiadau, neu ar brawf iaith Saesneg. Ar ôl i chi fodloni'r amodau, bydd eich cynnig yn un 'Diamod'.

Gwahoddiadau

Gan ddibynnu ar y cwrs, efallai y gwahoddwn ni chi i ddod i gyfweliad neu ddiwrnod gwybodaeth, neu ofyn i chi gyflwyno portffolio o’ch gwaith. Os felly, bydd hynny i’w weld yn glir yn UCAS Track.

Pryd y bydda i'n clywed?

Po gynharaf y cyflwynwch chi'ch cais drwy UCAS (ar ôl iddo agor ar 1af Medi), cyntaf yn y byd y dylech chi ddechrau cael cynigion. Ond cofiwch fod gan brifysgolion a cholegau tan ddechrau Mai i benderfynu.

Anfon atebion i'ch cynigion

Rhaid i chi'n awr ystyried y cynigion rydych chi wedi'u cael a rhoi gwybod i UCAS am eich dewis drwy'r system Track. Yn Track fe welwch chi'r dyddiad cau i'ch ateb.

Mae gennych chi dri dewis:

 1. Derbyn yn bendant
  Dyma’ch dewis cyntaf/hoff ddewis. Allwch chi ddim ond bod wedi derbyn un cynnig yn bendant.
 2. Derbyn fel yswiriant (dewisol)
  Os ydych chi’n derbyn cynnig amodol yn bendant, gallwch chi dderbyn cynnig arall (un amodol neu ddiamod) fel yswiriant rhag ofn i chi fethu â bodloni telerau’r cynnig rydych chi wedi’i dderbyn yn bendant. Allwch chi ddim ond bod ag un cynnig fel yswiriant.
 3. Gwrthod
  Rhaid i chi wrthod pob cynnig arall. Os nad ydych chi’n dymuno derbyn unrhyw gynnig sydd wedi’i wneud, gallwch chi wrthod y cyfan. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, gallwch chi wedyn fod yn gymwys i ddefnyddio’r broses ‘Extra’ neu Glirio.

I gael gwybodaeth fanwl ynghylch sut a phryd y mae ateb cynigion, ewch i wefan UCAS.

Beth i'w wneud os nad oes gennych chi unrhyw gynnig

Os na chewch chi unrhyw gynnig neu os dewiswch chi wrthod pob cynnig, efallai y gallwch chi wneud cais drwy UCAS Extra i ddilyn cwrs arall. Chewch chi ddim ond gwneud cais i ddilyn cyrsiau sy’n dal i fod â lleoedd gwag arnyn nhw. Bydd ‘Extra’ ar agor o ddiwedd Chwefror tan ddechrau Gorffennaf. Yn Extra, fe ddefnyddiwch chi UCAS Track i wneud cais am un cwrs ar y tro.

I fod yn gymwys i ddefnyddio UCAS Extra mae angen i chi fod:

 • wedi gwneud pum dewis yn barod
 • wedi cael penderfyniadau ar bob un o’r dewisiadau hynny, a
 • heb gael cynnig o gwbl neu wedi gwrthod pob un o’r cynigion a gawsoch chi.

Cofiwch: Os gwrthodwch chi’ch cynigion ac ychwanegu dewis ‘Extra’, chewch chi ddim derbyn unrhyw un o’ch dewisiadau gwreiddiol yn ddiweddarach.

Ewch i wefan UCAS i gael gwybod rhagor.

Cael canlyniadau'ch arholiadau

Ar ôl i chi gael canlyniadau’ch arholiadau, byddwch chi yn un o’r sefyllfaoedd hyn:

 • Rydych chi wedi bodloni neu wedi rhagori ar amodau’ch cynnig ar gyfer Prifysgol Caerdydd
  Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi cael eich canlyniadau ac yn barod i gychwyn ar gam nesaf eich gyrfa academaidd. Cyhyd â’ch bod chi’n bodloni telerau’ch cynnig yn llawn erbyn 31ain Awst, fe gewch chi lythyr gan UCAS cyn hir i gadarnhau’ch lle ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae gan y Brifysgol ddisgresiwn wrth gadarnhau penderfyniadau sy’n dibynnu ar ganlyniadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwnnw, gan gynnwys graddau gwell sy’n deillio o apêl i gorff dyfarnu. Os bydd rhaglen yn llawn ar 31ain Awst, gall y Brifysgol gynnig gohirio’ch mynediad yn lle hynny. Ar ôl i ni gadarnhau’ch cynnig drwy UCAS, byddwn ni hefyd yn ysgrifennu atoch i’ch croesawu chi’n swyddogol i’r Brifysgol ac i roi unrhyw wybodaeth bellach y bydd arnoch ei hangen.
 • Dydych canlyniadau ddim yn bodloni amodau’ch dewis pendant ond cewch eich derbyn gan Brifysgol Caerdydd fel eich dewis yswiriant
  Os na wnewch chi fodloni’r amodau a osodwyd gan eich dewis pendant ond os ydych chi’n bodloni’r holl amodau a osodwyd gan Brifysgol Caerdydd erbyn 31ain Awst fel eich dewis yswiriant, caiff eich dewis yswiriant ei gadarnhau ar UCAS Track. Mae gan y Brifysgol ddisgresiwn wrth gadarnhau penderfyniadau sy’n dibynnu ar ganlyniadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwnnw, gan gynnwys graddau gwell sy’n deillio o apêl i gorff dyfarnu. Os bydd rhaglen yn llawn ar 31ain Awst, gall y Brifysgol gynnig gohirio’ch mynediad yn lle hynny. Ar ôl i ni gadarnhau’ch cynnig drwy UCAS, byddwn ni’n ysgrifennu atoch i’ch croesawu chi’n swyddogol i’r Brifysgol ac i roi unrhyw wybodaeth bellach y bydd arnoch ei hangen. Cewch chi hefyd lythyr gan UCAS cyn hir i gadarnhau’ch lle ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Doedd eich canlyniadau ddim yn bodloni amodau unrhyw un o’ch dewisiadau
  Os na fodlonwch chi amodau unrhyw un o’r cynigion rydych chi wedi’u derbyn ac os na all y prifysgolion gynnig lle i chi, cewch chi’ch rhoi’n awtomatig yn y broses Glirio.

Clirio yw’r gwasanaeth a all helpu’r rhai sydd heb le mewn prifysgol i ddod o hyd i le gwag ar gwrs addas. Bydd yn rhedeg rhwng canol Gorffennaf a mis Medi, ond bydd y mwyafrif o bobl yn ei ddefnyddio ar ôl cael canlyniadau eu harholiadau ym mis Awst.

Dylech chi fod yn gymwys i’r broses glirio:

 • Os nad oes gennych chi unrhyw gynnig: wnaethoch chi ddim cael unrhyw gynnig / fe wrthodoch chi bob cynnig a wnaed neu wnaethoch chi ddim ymateb mewn pryd i unrhyw gynnig a wnaed
 • Os gwnaethoch chi gais ar ôl 30 Mehefin
 • Os na wnaethoch chi fodloni amodau’ch cynigion

Caiff eich cymhwysedd ar gyfer y broses glirio ei ddangos ar UCAS Track. I gael gwybod rhagor, ewch i wefan UCAS.

Addasu yw’r broses lle y gall myfyrwyr sydd wedi bodloni ac wedi rhagori ar delerau derbyn cynnig amodol yn bendant newid eu dewis o gwrs neu brifysgol.

Ewch i wefan UCAS i gael gwybod rhagor ac i weld manylion ynghylch cymhwysedd.

Dod i Brifysgol Caerdydd – Preswylfeydd ac Ymrestru

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Gaerdydd! Cyn gynted ag y byddwch chi wedi derbyn eich lle yng Nghaerdydd yn ffurfiol a bod eich lle wedi’i gadarnhau, fe anfonwn ni wybodaeth atoch chi am y preswylfeydd a’r broses ymrestru.

Cymorth wrth wneud cais

Os bydd angen cymorth arnoch chi i lenwi’ch cais, cysylltwch â’n Tîm Derbyn:

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych chi’n gwneud cais o’r tu allan i’r UE, efallai y byddwch chi hefyd yn dymuno cysylltu â’n Swyddfa Ryngwladol i gael cyngor:

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion