Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Cyrsiau Iechyd Mynediad Uniongyrchol

Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc)

 
Modd a Chyfnod Astudio

Cynigir y Rhaglen mewn modd amser llawn a modd rhan-amser gan arwain at gyflawni’r dyfarniad BSc (Anrh). Bydd myfyrwyr yn cychwyn ar y rhaglen ar lefel uwch; fel arfer, bydd myfyrwyr amser llawn yn cwblhau’r Rhaglen mewn 15 mis dros 2 flynedd academaidd. Mae strwythur modiwlar y Rhaglen yn galluogi myfyrwyr i gwblhau’r modiwlau gorfodol tra hefyd yn dewis y modiwlau amdriniaethol dewisol mwyaf priodol o gyfres o fodiwlau o fewn darpariaeth y Rhaglen. Mae’r modiwlau dewisol hyn, sef cyfanswm o 40 credyd, ynghyd â’r modiwlau gorfodol Sgiliau Ymchwil, Datblygu Ymarfer Proffesiynol a Thraethawd, yn gyfwerth â’r 120 o gredydau Lefel 3.

Cefndir a Sail Resymegol

Cyflwynwyd y BSc (Anrh) presennol mewn Ymarfer Adrannau Llawdriniaethau yn 2003 mewn ymateb i alw cynyddol am ddarparu cyfleoedd ôl-cofrestru i weithwyr proffesiynol yn gweithio yn yr amgylchedd amdriniaethol.
O ganlyniad, mae llawer o weithwyr proffesiynol amdriniaethol yn dymuno astudio ar lefel Baglor a thu hwnt; sefyllfa sydd wedi dylanwadu ar ailddatblygu’r ddarpariaeth BSc (Anrh) bresennol yn gynnar. Rhagwelir y bydd y proffesiwn Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaethau yn symud i fod yn broffesiwn i bob myfyriwr graddedig o ran y cymhwyster sylfaenol y gellir ei gofrestru. Pan fydd y sefyllfa hon yn digwydd (ymarferiad cwmpasu a ddechreuwyd ym mis Mai 2007), mae’n debyg y byddai’r cymhwyster sy’n arwain at y teitl gwarchodedig ‘Ymarferydd Adrannau Llawdriniaethau’ yn BSc (Anrh) mewn Ymarfer Adrannau Llawdriniaethau. Nid yn unig y mae’r newid yn nheitl y rhaglen, felly, yn adlewyrchu newidiadau i ymarfer presennol, ond newidiadau i bolisi posibl yn y dyfodol hefyd.


I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Mrs Sian Golden
Swydd: Swyddog Cymorth Ysgolion
E-bost: CouchSE@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 206 87689
Estyniad: 87689
Lleoliad: Ystafell 3.33, Tŷ Dewi Sant, Campws Parc y Mynydd Bychan, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, CF14 4XN

Ymarfer Radiograffig Cynorthwyol (Tystysgrif)

Mae’r rhaglen Ymarferwyr Cynorthwyol yn gwrs blwyddyn amser llawn rhyddhau am y dydd wedi’i gynllunio ar gyfer personél cymorth GIG sy’n dymuno datblygu’u sgiliau a’u rôl fel aelod o’r tîm radiograffeg. Mae’n cynnwys 25% o ddysgu academaidd a 75% o ddysgu seiliedig ar waith, ac mae’n arwain at ddyfarnu Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Radiograffig Cynorthwyol. Bydd ymarferwyr cynorthwyol yn cyflawni tasgau cyfyngedig gan brotocol o dan gyfarwyddyd a goruchwyliaeth radiograffydd. Mae’r rhaglen yn paratoi Ymarferwyr Cynorthwyol ar gyfer un o’r meysydd canlynol mewn ymarfer radiograffig:

Radiograffeg Ddiagnostig

Mae Ymarferwyr Cynorthwyol mewn radiograffeg ddiagnostig yn cyflawni gweithdrefnau radiograffig diagnostig anghymleth ar oedolion sy’n gleifion sydd yn gallu cerdded. Mae eu gwaith yn digwydd mewn Ystafelloedd pelydr-X cyffredinol yn bennaf lle byddant yn cyflawni llawer o’r archwiliadau radiograffig sylfaenol. Efallai y byddant yn gweithio mewn ardaloedd delweddu radiograffig eraill yn unol â phrotocolau cytûn yr Ymddiriedolaeth GIG.

Radiotherapi ac Oncoleg

Mae Ymarferwyr Cynorthwyol mewn radiotherapi ac oncoleg yn cynorthwyo radiograffyddion mewn ystafelloedd triniaeth, yn enwedig y rhai sy’n darparu gofal lliniarol. Efallai y byddant yn helpu cyflawni triniaethau radiotherapi eraill yn unol â phrotocolau’r Ymddiriedolaeth GIG.

Mamograffeg Sgrinio

Mae Ymarferwyr Cynorthwyol mewn mamograffeg sgrinio yn cyflawni archwiliadau mamograffeg sylfaenol o fewn rhaglen sgrinio’r fron asymptomatig. Gan weithio ar y faniau sgrinio symudol, maent yn cynorthwyo radiograffyddion i ddarparu a chynnal gwasanaeth effeithlon sgrinio’r fron.

Strwythur y Cynllun

1 flwyddyn amser llawn

Achrediad

Mae’r rhaglenni wedi’u cymeradwyo gan Gymdeithas a Choleg y Radiograffyddion.

Cymwysterau Mynediad

I gael mynediad i’r rhaglen, rhaid i fyfyrwyr:

  • Fod yn gyflogedig ac mewn swydd dan hyfforddiant mewn adran Delweddu Radioleg, neu adran Sgrinio’r Fron neu adran  Radiotherapi. 
  • Feddu ar isafswm o 5 TGAU yn cynnwys Saesneg Iaith neu Gwrs Mynediad addas.
    Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi dilyn rhaglen astudio draddodiadol neu raglen astudio â ffocws yn cael eu hystyried ar sail teilyngdod unigol.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Miss Linda Mutema
Swydd:  Darlithydd - Cydlynydd y Rhaglen Ymarferwyr Cynorthwyol (Radiograffeg)
E-bost: Mutema@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 206 87673
Estyniad: 87673
Lleoliad: Ystafell 3.31, Tŷ Dewi Sant, Campws Parc y Mynydd Bychan, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, CF14 4XN

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion