Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Dewisiadau yn y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Student reading in Main Library 500x280

Mae'r tudalen hwn yn cynnig gwybodaeth ychwanegol i unrhyw ddarpar fyfyriwr sy'n ystyried astudio'r Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol.

Mae'r rhaglenni gradd yn y pynciau hyn wedi eu cynllunio i gynnig amrywiaeth mawr o ddewisiadau i'n myfyrwyr. Caiff myfyrwyr BA astudio pynciau ychwanegol yn eu blwyddyn gyntaf.

Pa Ysgolion Academaidd sy'n addysgu'r Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol?

Caiff rhaglenni gradd yn y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol eu haddysgu gan yr Ysgolion Academaidd hyn yng Nghaerdydd:

Graddau BA

Blwyddyn Un

Fel rheol, byddwch chi’n astudio tri phwnc ym Mlwyddyn Un. Os dewiswch chi wneud rhaglen gradd Anrhydedd Sengl, fe astudiwch chi eich dewis bwnc ynghyd â dau bwnc ychwanegol yn eich blwyddyn gyntaf.

Os dewiswch chi wneud rhaglen gradd Gydanrhydedd, fe astudiwch chi’ch dewis bynciau ynghyd ag un pwnc arall yn eich blwyddyn gyntaf. Mae rhai eithriadau i hynny, e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio Siapanaeg ac iaith dramor arall yn treulio hanner eu hamser yn y flwyddyn gyntaf yn astudio’r naill iaith a’r hanner arall yn astudio’r llall.

Dylech chi sylweddoli y gall ysgol academaidd argymell yn gryf, yn achos rhaglen gradd benodol, fod ail bwnc yn arbennig o briodol.

Dewisiadau o ran pynciau ym Mlwyddyn Un

Cewch chi ddewis eich tri phwnc ar gyfer Blwyddyn Un o blith y rhai sydd wedi’u rhestru yng ngrwpiau A-H isod, ond chewch chi ddim dewis mwy nag un pwnc o bob grŵp.

GRŴP A Cod y Pwnc
Llenyddiaeth Saesneg EL
Gwleidyddiaeth PO
Groeg yr Henfyd (Helenistig) AHG
Hebraeg Clasurol CH
Sansgrit SA
Mathemateg α MA
GRŴP B Cod y Pwnc
Addysg # ED
Hanes Ω ** HI
Beirniadaeth Ddiwylliannol CC
Mathemateg β MA
GRŴP C Cod y Pwnc
Ffrangeg FR
Astudiaethau Crefyddol RS
Cyfathrebu CO
GRŴP D Cod y Pwnc
Hanes yr Henfyd AH
Economeg EC
Iaith Saesneg LC
Astudiaethau Diwinyddol ThS
GRŴP E Cod y Pwnc
Almaeneg GE
Athroniaeth PH
Cymraeg A (Llwybr 1) WA1
Cymraeg A (Llwybr 2) + WA2
GRŴP F Cod y Pwnc
Archaeoleg A AA
Cerddoriaeth MU
Sbaeneg SP
Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Ω JFM
GRŴP G Cod y Pwnc
Hanes Ω * HI
Eidaleg IT
Llenyddiaeth Saesneg yr Oesoedd Canol a’r Dadeni Dysg MREL
Cymdeithaseg #
Mathemateg α MA
GRŴP H Cod y Pwnc
Cymraeg A (Llwybr 1) WA1
Cymraeg A (Llwybr 2) + WA2
Cymraeg B ^ WB3
Archaeoleg B AB
Siapanaeg JA
Mathemateg β MA

Allwedd

α Modiwlau craidd mathemateg
β Dewisiadau mewn mathemateg
I’r rhai sydd â’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt
+ I’r rhai y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt
^ Dechreuwyr Cymraeg
Ω Oherwydd cyfyngiadau’r amserlen, does dim modd cymryd Hanes a Newyddiaduraeth gyda’i gilydd
# Oherwydd cyfyngiadau’r amserlen, gall rhai myfyrwyr fethu â chymryd Addysg neu Gymdeithaseg yn bwnc ychwanegol.
* Modiwlau hanes HS1104 ac HS1110
** Modiwlau hanes HS1101, HS1105 ac HS1107

Blwyddyn Dau a'r Flwyddyn Olaf

Ym Mlwyddyn Dau a'r Flwyddyn Olaf byddwch chi'n parhau i astudio'r pwnc Anrhydedd Sengl neu'r pynciau Cydanrhydedd. Cewch chi newid eich dewis o raglen eich gradd drwy newid o Anrhydedd Sengl i Gydanrhydedd, neu fel arall, neu drwy barhau i astudio un neu'r ddau o blith eich pwnc/pynciau ychwanegol o Flwyddyn Un drwy ddilyn rhaglen wahanol at eich gradd cyhyd â'ch bod chi wedi bodloni'r gofynion academaidd angenrheidiol ac wedi cael cymeradwyaeth penaethiaid yr ysgolion academaidd priodol.

Trosglwyddo i BScEcon

Mae modd trosglwyddo i radd BScEcon ar ddiwedd Blwyddyn Un. I wneud hynny, rhaid i chi fel rheol fod wedi astudio’r pwnc/pynciau perthnasol ym Mlwyddyn Un ac wedi cael cymeradwyaeth pennaeth yr Ysgol briodol.

Graddau BScEcon

Blwyddyn Un

Byddwch yn dewis astudio chwe modiwl dwbl o blith y modiwlau a gynigir yn y pynciau isod. I barhau hyd at lefel Anrhydedd Sengl neu Gydanrhydedd, bydd gofyn i chi fel rheol gymryd rhai modiwlau craidd penodol ym Mlwyddyn Un. Gallwch chi gael y manylion, ac arweiniad, gan yr ysgol academaidd berthnasol.

Dewisiadau pwnc ym Mlwyddyn Un

 • Addysg
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Astudiaethau’r Undeb Ewropeaidd
 • Athroniaeth
 • Beirniadaeth Ddiwylliannol
 • Cymdeithaseg
 • Cymraeg A (Llwybr 1) – i’r rhai y mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt
 • Cymraeg A (Llwybr 2) – i’r rhai y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt
 • Cymraeg B – Cymraeg i Ddechreuwyr
 • Economeg
 • Gwleidyddiaeth
 • Hanes
 • Iaith Saesneg

Rhaglenni gradd BScEcon Anrhydedd Sengl

Blwyddyn Dau a'r Flwyddyn Olaf

Ym Mlwyddyn Dau a'r Flwyddyn Olaf, byddwch chi'n parhau i astudio'r pwnc Anrhydedd Sengl neu'r pynciau Cydanrhydedd y gwnaethoch chi eu dewis yn wreiddiol wrth wneud cais drwy UCAS. Cyhyd â'ch bod chi wedi cyflawni'r gofynion academaidd angenrheidiol ac wedi cael cymeradwyaeth penaethiaid yr ysgol(ion) academaidd briodol/priodol, efallai y cewch chi newid eich dewis o raglen eich gradd. Efallai, er enghraifft, y cewch chi newid o Anrhydedd Sengl i Gydanrhydedd, neu fel arall, neu barhau i astudio un o'ch pynciau ychwanegol, neu'r ddau ohonynt, o Flwyddyn Un.

Trosglwyddo i BA

Mae modd trosglwyddo i radd BA ar ddiwedd Blwyddyn Un. I wneud hynny, rhaid i chi fel rheol fod wedi astudio'r pwnc/pynciau perthnasol ym Mlwyddyn Un ac wedi cael cymeradwyaeth pennaeth yr Ysgol briodol.

Graddau BSc

Mae’r graddau BSc canlynol ar gael yn y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol:

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion