Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Sut mae cyrraedd yma

Gan fod nifer y lleoedd parcio ar y campws yn hynod gyfyngedig, argymhellwn yn gryf eich bod chi’n teithio ar gludiant cyhoeddus neu’n defnyddio’r cyfleuster Parcio a Theithio.

Ar y trên

Dewch i orsaf reilffordd Cathays

Dylai ymwelwyr newid trên yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd a dal y gwasanaeth trên lleol i Cathays. Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr wrth law yng Ngorsaf Caerdydd Canolog i’ch cyfeirio chi at y trên i’r Brifysgol. Dim ond 5 munud fydd hyd y daith o Gaerdydd Canolog i Cathays.

Archebu tocynnau trên

Parcio a theithio

Dewch i Gyfleuster Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd wrth Gyffordd 30 yr A48(M), CF23 8HH

Bydd y bysiau’n gadael bob 15 munud a rhyw 20 munud fydd hyd y daith i Brif Adeilad y Brifysgol ar Blas y Parc. Y gost yw £3 am barcio a theithio ar y bws, neu £2 cyn 8:30 am.

Ewch i’r wefan parcio a theithio

Cyrchfan: Parcio a Theithio’r Gorllewin, Stadiwm Dinas Caerdydd, CF11 8EG

Nodwch nad yw’r gwasanaeth fws yn dechrau tan 9.45 am

Visit Park & Ride West website

Mewn Car

Dewch i Barc Ceir yr NCP ym Mhlas Dumfries, CF10 3FN neu barc ceir Ffordd y Gogledd, CF10 3DY

Gan fod rhai miloedd o bobl i gyd yn cyrraedd yr un pryd, gall y ffyrdd o amgylch y campws fod yn brysur iawn ar ddiwrnodau agored. Os mai dyma fydd eich ymweliad cyntaf â Chaerdydd, gall gyrru i mewn i’r ddinas i ddod o hyd i le parcio gymryd amser maith a bod yn ddrud ac yn straen. I osgoi trafferth a chost, argymhellwn eich bod yn defnyddio’r cyfleuster Parcio a Theithio.

Mae dau barc ceir o fewn pellter cerdded i Blas y Parc. Cost parcio ym mharc ceir yr NCP ym Mhlas Dumfries yn ymyl gweddill canol y ddinas yw £18 y dydd. Codir tâl o £5 y dydd ym mharc ceir Ffordd y Gogledd ger Parc Bute a’r ganolfan ddinesig.

Grwpiau mewn bysiau moethus

Dewch i Rodfa’r Amgueddfa, CF10

Dylai bysiau moethus ddod at y Brifysgol ar hyd Rhodfa’r Brenin Edward VII, troi i Ffordd y Coleg ac i’r dde i Rodfa’r Amgueddfa. Cânt ollwng eu teithwyr yno.

Mewn Awyren

Dewch i Faes Awyr Caerdydd

Mae sawl gwasanaeth awyr rhyngranbarthol a rhyngwladol yn gweithredu o Faes Awyr Cymru Caerdydd, sydd ryw 12 milltir o ganol y ddinas. Mae gwasanaeth Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd yn darparu teithiau rhwng Maes Awyr Caerdydd a chanol y ddinas. Am fwy o fanylion, ewch i wefan y maes awyr.

Ar fws

Dewch i Brifysgol Caerdydd (Plas y Parc) – drwy orsaf fysiau ganolog Caerdydd os bydd angen.

Bydd rhai gwasanaethau bysiau/bysiau moethus yn stopio y tu allan i’r Brifysgol ar Blas y Parc. Os nad yw’ch un chi’n gwneud hynny, gallwch ddal bws lleol o’r brif orsaf fysiau i’r Brifysgol. Cysylltwch â Traveline Cymru am wybodaeth fanylach.

Nodwch y gofynnir i ymwelwyr sydd â diddordeb yn y Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Deintyddiaeth i fynd i Gampws Parc Cathays, sef lleoliad y rhan helaeth o’r gweithgareddau diwrnod agored a lle bydd staff o’r Ysgolion uchod ar gael i chi. Bydd bysiau gwennol ar gael o Horseshoe Drive yn y Brif Adeilad rhwng 09.00-14.45 i gludo ymwelwyr i Gampws y Mynydd Bychan am deithiau.

Is-raddedigion