Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Cyffredinol

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

 • When? 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • Where? Darlithfa 2.27, Adeilad y Gyfraith

Pam y gwnaiff dros 30,000 o fyfyrwyr gais i ddod i Brifysgol Caerdydd bob blwyddyn? Yn y sesiwn hwn cewch chi wybod am y cyfleusterau newydd i fyfyrwyr yng Nghaerdydd, sut beth yw byw ym mhrifddinas Cymru a sut y gall ein graddedigion edrych ymlaen at un o’r cyfraddau uchaf o gyflogaeth yn y DU. Bydd y sgwrs hefyd yn ymchwilio i’r amrywiaeth o breswylfeydd yng Nghaerdydd, i’w hansawdd a’u cost, ac i’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael.rnrnAr ddiwedd y cyflwyniad bydd cyfle i chi holi panel o fyfyrwyr cyfredol.

Bywyd Myfyriwr

 • When? 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • Where? Y Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr

Bydd y swyddogion etholedig sy’n rhedeg Undeb y Myfyrwyr ac yn cynrychioli’r myfyrwyr yng Nghaerdydd yn sôn wrthych chi am Undeb y Myfyrwyr a’r hyn sydd gan Gaerdydd i’w gynnig. Gan fod hwn yn gyfle delfrydol i holi, dewch i glywed am y cyfleoedd y gallech chi fanteisio arnynt wrth astudio yn un o brifysgolion mwyaf poblogaidd y DU.

Cyllid Myfyrwyr

 • When? 09:30, 11:30, 13:30, 14:30
 • Where? Darlithfa Fawr Shandon, Y Prif Adeilad

Beth yw ffioedd dysgu, benthyciadau cynhaliaeth, grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau? Sut a phryd y byddwch chi’n gwneud cais, a pha ffynonellau ychwanegol o arian sydd ar gael? Dyma weithdy rhyngweithiol a fydd yn ysgogi’r gynulleidfa i gymryd rhan yn y broses o ateb y cwestiynau hynny. Byddwn ni hefyd yn bwrw golwg ymarferol ar gyllideb y myfyriwr cyffredin ac yn cynnig ambell air i’ch helpu reoli’ch cyllideb.

Sgwrs yw hon i fyfyrwyr cyrsiau israddedig, gan gynnwys darpar fyfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth. Rhaid i fyfyrwyr sy’n ymgeisio am gyrsiau a ariennir gan y GIG fynychu’r sgwrs ‘NHS Funding for Healthcare-related courses' (gweler isod)

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Fydd chwaraeon yn bwysig i chi pan fyddwch chi yn y Brifysgol? Yn y sesiwn hwn cewch chi amlinelliad o’n strwythur chwaraeon, ein holl gyfleusterau chwaraeon a’n bwrsariaethau chwaraeon, yn ogystal â’r cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan. Bydd y rheiny’n amrywio o chwarae Gemau Rhwng Muriau i gynrychioli Prifysgol Caerdydd yn y gemau BUCS cystadleuol a gaiff eu cynnal ar brynhawniau Mercher.

Cyllid y GIG i Gyrsiau Gofal Iechyd

 • When? 10:30, 12:30
 • Where? Darlithfa Fawr Shandon, Y Prif Adeilad

Pa gyllid y gallwch chi wneud cais amdano i helpu i dalu’ch costau byw a’ch ffioedd dysgu, a sut mae gwneud cais amdano? Pa gyllid ychwanegol y gallech chi fod yn gymwys i’w gael ar sail eich amgylchiadau personol? Sut y bydd myfyrwyr yn ymdopi’n ariannol ar y cyrsiau hynny? Nod y sgwrs fydd cynnig agwedd realistig at gyllidebu fel myfyriwr nyrsio neu ofal iechyd.

Sylwch fod y brif sgwrs am Gyllid Myfyrwyr yn trafod cyllid myfyrwyr Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth hyd at 4edd flwyddyn y cwrs. Nid yw cyllid y GIG yn y pynciau hynny ond yn gymwys yn y 5ed flwyddyn o astudio.

Cyllid y GIG i Gyrsiau Gofal Iechyd

 • When? 14:30
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fach, Y Prif Adeilad

Pa gyllid y gallwch chi wneud cais amdano i helpu i dalu’ch costau byw a’ch ffioedd dysgu, a sut mae gwneud cais amdano? Pa gyllid ychwanegol y gallech chi fod yn gymwys i’w gael ar sail eich amgylchiadau personol? Sut y bydd myfyrwyr yn ymdopi’n ariannol ar y cyrsiau hynny? Nod y sgwrs fydd cynnig agwedd realistig at gyllidebu fel myfyriwr nyrsio neu ofal iechyd.rnrnSylwch fod y brif sgwrs am Gyllid Myfyrwyr yn trafod cyllid myfyrwyr Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth hyd at 4edd flwyddyn y cwrs. Nid yw cyllid y GIG yn y pynciau hynny ond yn gymwys yn y 5ed flwyddyn o astudio.

UCAS a Gwneud Cais i ddod i Gaerdydd

 • When? 09:30, 10:30, 13:30, 14:30
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Am beth y bydd tiwtor derbyn yn chwilio mewn gwirionedd wrth ddarllen eich cais? Dyma ganllaw i’ch helpu chi i wneud argraff, a hynny gan un sy’n deall y broses ymgeisio.

UCAS a Gwneud Cais i ddod i Gaerdydd

 • When? 11:30, 12:30
 • Where? Darlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Am beth y bydd tiwtor derbyn yn chwilio mewn gwirionedd wrth ddarllen eich cais? Dyma ganllaw i’ch helpu chi i wneud argraff, a hynny gan un sy’n deall y broses ymgeisio.

Rygbi ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 12:30
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Hoffech chi ddatblygu’ch talent am rygbi wrth astudio at eich gradd? Dewch i’r sesiwn hwn i glywed rhagor am yr hyn sy’n cael ei gynnig i chwaraewyr rygbi, yn ddynion ac yn ferched.

Cyflwyniad i Athrawon ac Ymgynghorwyr Gyrfa

 • When? 11:15
 • Where? Ystafell 1.20, Adeilad y Gyfraith

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Teithiau o amgylch y campws

 • When? 09:00 - 14:45
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Pam nad ewch chi am dro gydag un o’n myfyrwyr tywys i gael rhyw syniad o naws ac amgylchedd y Brifysgol? Bydd yr amser a gewch i’w holi yn ffordd ddelfrydol o gael gwybod rhagor am y cyfleusterau academaidd a chymdeithasol mewn gwahanol rannau o gampws y Brifysgol. Rhyw 45 munud fydd hyd pob taith.

Teithiau o amgylch y ddinas

 • When? 09:00, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Os nad ydych chi’n gyfarwydd â dinas Caerdydd, pam nad ewch chi ar daith ar fws moethus o amgylch canol y ddinas i weld ei gogoniannau? Fe welwch chi adeiladau dinesig gwych Caerdydd (mae’r Brifysgol yn rhan allweddol ohonynt), Castell Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm a Bae Caerdydd. Rhyw 50 munud fydd hyd pob taith. Gan fod y teithiau’n gallu bod yn hynod o brysur, dylai ymwelwyr gyrraedd mewn da bryd i osgoi cael eu siomi.

Llys Tal-y-bont

 • When? 09:45 - 15:15
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – ensuite. Cost £114 yr wythnos ar gyfer 2014/15

Llys Senghennydd

 • When? 09:45 - 15:15
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – rhannu ystafell ymolchi – gellir dewis cael pryd bwyd gyda’r hwyrrnCost £87 yr wythnos ar gyfer 2014/15rnLleoliad yng nghanol y ddinasrn5 munud o gerdded o’r Prif Adeilad (gweler y map ar gefn y rhaglen hon

Preswylfeydd y Myfyrwyr – De Tal-y-bont

 • When? 09:45 - 15:15
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – ensuiternCost £101 yr wythnos ar gyfer 2014/15rnCyfleusterau cymdeithasol/chwaraeon ar y saflernGwaith 20 munud o gerdded o’r Prif Adeilad

Taith o amgylch Campws y Mynydd Bychan

 • When? 09:45 - 15:15
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Dyma gyfle i ymweld ag adeilad £18 miliwn o’r radd flaenaf Cochrane am daith o amgylch y cyfleusterau, gan gynnwys y labordy sgiliau clinigol a llyfrgell newydd a phwrpasol y Mynydd Bychan. Yn ogystal, bydd myfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth cyfredol wrth law i ateb eich cwestiynau.Mae hi hefyd yn bosibl i ddarpar fyfyrwyr Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Iechyd fynd ar daith hunandywysedig o’r cyfleusterau clinigol yn Nhyˆ Dewi Sant, sy’n cynnwys yr adran pelydr-X, y llawdrinfa, yr ystafell nyrsio a bydwreigiaeth a’r cyfleusterau radiotherapi 3D. Bydd aelodau staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau.

Ymweld â llyfrgelloedd y Brifysgol

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Trwy’r dydd, Y Prif Adeilad

Beth am dreulio ychydig funudau yn ystod y Diwrnod Agored i ymweld ag un o lyfrgelloedd y Brifysgol?rnrnMae gan y Brifysgol 14 o lyfrgelloedd ar draws campysau Cathays a’r Mynydd Bychan, pob un ohonynt yn arbenigo mewn pynciau ac yn gwasanaethu ysgolion academaidd penodol. Mae croeso i chi ymweld ag unrhyw un o’r llyfrgelloedd hyn yn ystod y Diwrnod Agored er mwyn canfod mwy am sut y bydd y llyfrgelloedd yn eich cefnogi chi yn ystod eich astudiaethau, gweld yr ystod eang o adnoddau maent yn eu darparu, ac siarad â staff y llyfrgell.

Caffi Galw-Heibio y Caplandy

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Y Caplandy yn 61 Plas y Parc

Mae’r caplaniaid yn cynrychioli’r prif enwadau Cristnogol ac yn bwyntiau cyswllt i holl grefyddau’r byd, a byddant wrth law yn ystod tymor y Brifysgol i ateb cwestiynau am gymunedau crefyddol Caerdydd ac am fywyd yn y Brifysgol yn gyffredinol. Nid yw’r Caplandy ar agor heddiw, ond mae croeso i chi gysylltu â’r caplaniaid gydag unrhyw gwestiynnau: chaplaincy@caerdydd.ac.uk

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: Ewch Ati, Ffolwch ar Gaerdydd!

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Undeb y Myfyrwyr

Pan ymrestrwch chi ym Mhrifysgol Caerdydd, fe ddewch chi’n aelod o Undeb y Myfyrwyr yn awtomatig. Diben Undeb y Myfyrwyr, sydd â’i adeilad pwrpasol ei hun, yw helpu myfyrwyr i fwynhau eu hamser yng Nghaerdydd. P’un a ydych chi’n chwilio am gyngor, hyfforddiant, swydd neu lety, neu’n awyddus i ymuno ag un o’r 150 o gymdeithasau neu 60 o glybiau chwaraeon, mae Undeb y Myfyrwyr yma i’ch helpu chi. Bydd Undeb y Myfyrwyr bob amser yn fwrlwm o weithgarwch am fod yma dafarn, caffis, tafarn, clwb nos, man cynnal cyngherddau byw o fri rhyngwladol a mannau eraill lle cynhelir amrywiaeth o nosweithiau i fyfyrwyr, gan gynnwys comedi, theatr a sinema.

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd – Ffordd Senghennydd

 • When? 11:00 - 15:00
 • Where? Ffordd Senghennydd

Ar y safle hwn cewch chi Ystafelloedd Ffitrwydd modern ac ynddynt amrywiaeth o beiriannau ‘cardio’, peiriannau gwrthiant a phwysau rhydd. Yma hefyd cewch chi dri chwrt sboncen sydd â chefnau gwydr ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr campws Parc Cathays fod yn gorfforol-weithgar ar hyd y dydd.

Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd – Plas y Parc

 • When? 11:00 - 15:00
 • Where? 49 Plas y Parc

Yn y ganolfan hon cewch chi ystod lawn o offer hyfforddi Olympaidd a swyddogaethol yn ogystal â stiwdio droi, stiwdio ffitrwydd a chlinig lles. Bydd Sgwadiau Rygbi Rhyngwladol yn ei defnyddio hi’n rheolaidd wrth baratoi i chwarae yn erbyn Cymru.

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd – Tal-y-bont

 • When? 11:00 - 15:00
 • Where? Y Prif Adeilad

Dyma brif Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol ac mae amrywiaeth mawr o gyfleusterau yma i glybiau ac unigolion, gan gynnwys neuaddau chwaraeon, ystafelloedd ffitrwydd, wicedi criced dan do, cyrtiau tennis, lleiniau gwair a lleiniau artiffisial a gaiff eu llifoleuo.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Arddangosfa’r, Y Prif Adeilad

Pa yrfaoedd a fydd yn agored i chi os dilynwch chi’r cyrsiau sydd gennych mewn golwg, a sut y gallwn ni’ch helpu chi? Dyma gyfle i chi gael gair â staff y Gwasanaeth Gyrfaoedd am amrywiaeth mawr o faterion, gan gynnwys dewisiadau gyrfa, profiad gwaith, cyflogwyr graddedigion ac astudio’n ôl-raddedig.

Y Llyfrgelloedd a’r Cyfleusterau TG

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Arddangosfa’r, Y Prif Adeilad

Dewch i stondin y Gwasanaethau Gwybodaeth i gael gwybod rhagor am lyfrgelloedd a chyfleusterau TG Caerdydd. Bydd ein gwasanaethau modern a hwylus yn rhoi i chi’r arfau y bydd arnoch eu hangen i gyflawni’ch potensial ym Mhrifysgol Caerdydd – o lyfrgelloedd cyfleus ar hyd a lled dau gampws y Brifysgol i ffyrdd arloesol o ddefnyddio technoleg newydd i gael gafael ar wybodaeth ac adnoddau ar-lein bob awr o’r dydd a’r nos.

UCAS a Gwneud Cais i Ddod i’r Brifysgol

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Arddangosfa’r, Y Prif Adeilad

Bydd staff o Wasanaeth Derbyn y Brifysgol ar gael i ateb eich cwestiynau am y drefn ymgeisio ac am sicrhau lle yn y Brifysgol.

Dinas Caerdydd

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Arddangosfa’r, Y Prif Adeilad

Mae Caerdydd yn brifddinas lewyrchus ac fe gydnabyddir gan lawer ei bod hi’n lle nodedig i fyw ac astudio ynddo. Dewch i sgwrsio â myfyrwyr cyfredol i gael gwybod rhagor am fywyd myfyrwyr yn un o ddinasoedd mwyaf bywiog y DU.

Ffynnu – Cwrdd â’r Myfyrwyr

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Arddangosfa’r, Y Prif Adeilad

Os oes gennych chi gwestiynau yr ydych chi’n ysu eu gofyn ynghylch sut beth yw bywyd yng Nghaerdydd mewn gwirionedd, ewch draw i holi’n myfyrwyr. Byddant wrth law drwy’r dydd i ateb eich cwestiynau am unrhyw beth ynghylch bywyd myfyrwyr – byddant yn falch o’ch helpu.

Cymorth Anabledd, Dyslecsia ac i Fyfyrwyr

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Arddangosfa’r, Y Prif Adeilad

Bydd staff o’r Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr wrth law i roi cyngor ynghylch goroesi bywyd fel myfyriwr. Cewch chi arweiniad arbenigol i’ch cwestiynau ynghylch darpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, neu unrhyw fater arall ynghylch cymorth i fyfyrwyr.

Yn ychwanegol, mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr sydd mewn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal, sydd eisiau symud ymlaen at addysg uwch. Ewch i’r stondin Cymorth i Fyfyrwyr unrhyw dro yn ystod y diwrnod am ragor o wybodaeth ac i gwrdd â’n swyddog cyswllt penodol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal.

Myfyriwr Aeddfed?

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Bydd sesiwn galw-heibio i’r rhai sy’n ystyried astudio’n israddedig ar gael ar hyd y dydd a bydd y wybodaeth ynddo wedi’i haddasu ar gyfer myfyrwyr aeddfed. Bydd hynny’n cynnwys cyfle i holi myfyrwyr aeddfed cyfredol a chyfarfod ag eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

Cyfleoedd Rhyngwladol ac Ymholiadau Myfyrwyr Rhyngwladol

 • When? 09:00 - 17:30
 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Drwy gynllun Erasmus gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd astudio neu weithio dramor yn ein partner-sefydliadau yn Ewrop. Mae gan y Brifysgol bartneriaid cyfnewid ar draws 27 o wledydd yr UE drwy’r rhaglen hon. Bydd cyfleoedd hefyd i astudio yn rhai o brifysgolion rhyngwladol mwyaf blaenllaw’r byd mewn gwledydd fel UDA, Canada ac Awstralia. Bydd staff wrth law i roi gwybodaeth am y rhaglenni hynny, gan gynnwys materion fel ffioedd a chyllid ac i gynghori myfyrwyr rhyngwladol ynghylch gwneud cais i ddod i Brifysgol Caerdydd.

Preswylfeydd

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Mae gan bob myfyriwr israddedig sy’n gwneud cais drwy’r cylch derbyn arferol sicrwydd y caiff ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio. I gael gwybod am yr amrywiaeth o breswylfeydd sydd ar gael gan y Brifysgol, siaradwch â’r staff o’r Swyddfa Breswylfeydd neu gwyliwch y DVD ‘Living in Cardiff University Residences’. I weld pa neuaddau a fydd yn agored i’w gweld, ewch i ‘teithiau’ ar dudalen 8.

Sylwch: caiff fersiwn Cymraeg o’r DVD, ‘Byw ym Mhreswylfeydd Prifysgol Caerdydd’ ei dangos rhwng 10.00am a 4.00pm yn Buffers, 2il lawr Undeb y Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Cyfle i siarad â’n arbenigwyr cyllid proffesiynol sydd fel arfer yn lleoledig yn y Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr ar y campws. Mae’r tîm yn cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch ffioedd, grantiau a benthyciadau; ac yma i ateb unrhyw gwestiynnau ar bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Ieithoedd i Bawb

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Cangen Caerdydd

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Siambr y Cyngor, Llawr 1af, Y Prif Adeilad

Dewch i gael gwybod rhagor am yr hyn sy’n cael ei gynnig i siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg. Cewch chi wybod pa fodiwlau sy’n cael eu haddysgu yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o wahanol bynciau ac am yr ysgoloriaethau sydd ar gael i chi ym Mhrifysgol Caerdydd.

Arddangosfa Undeb Myfyrwyr Caerdydd

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Y Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr

Ffilmiau Caerdydd – Popgorn am ddim!

 • When? 09:00 - 15:30
 • Where? Pabell Dderbyn, Y Prif Adeilad

Os hoffech wybod mwy am y Brifysgol, ein neuaddau preswyl a’r ddinas, peidiwch â chymryd ein gair ni – dewch i fwynhau popgorn am ddim a gwylio ein tair ffilm wedi eu harwain gan fyfyrwyr sydd yn cael eu dangos trwy’r diwrnod.

Is-raddedigion