Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Cyffredinol

Arweiniad i Rieni am Addysg Uwch

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Reardon Smith, Adeilad yr Amgueddfa

Hoffech chi gael gwybod rhagor am sut i gyflwyno cais i UCAS, arian myfyrwyr a chefnogi eich mab/merch drwy eu cais i'r Brifysgol? Bydd y sesiwn hon yn amlinellu'r meysydd pwysig hyn ac yn rhoi cyngor ac arweiniad am sut gallwch helpu eich mab/merch i wneud dewisiadau hyddysg am eu dyfodol. Bydd sesiwn holi ac ateb wedi hynny, gyda phanel o staff allweddol y Brifysgol.

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

 • When? 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Reardon Smith, National Museum Cardiff

Pam y gwnaiff dros 35,000 o fyfyrwyr gais i ddod i Brifysgol Caerdydd bob blwyddyn? Bydd y sesiwn yma yn rhoi gwybodaeth am y cyfleusterau astudio a chymdeithasu newydd yng Nghaerdydd, sut y gall ein myfyrwyr edrych ymlaen at un o'r cyfraddau cyflogaeth graddedigion uchaf yn y DU a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i banel o fyfyrwyr cyfredol.

Bywyd Myfyriwr

 • When? 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • Where? Y Plas, Undeb y Myfyrwyr

Bydd y swyddogion etholedig, sy’n rhedeg Undeb y Myfyrwyr ac yn cynrychioli myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn sôn am yr hyn sydd gan Undeb y Myfyrwyr i’w gynnig. Dyma gyfle ddelfrydol i chi weld ffrwyth y gwaith adnewyddu diweddar gwerth £5 miliwn ac i ddarganfod mwy am y cyfleoedd cymdeithasol, chwaraeon a gwirfoddol sydd ar gael i chi.

Cyllid Myfyrwyr

 • When? 10:00, 12:00, 14:00, 15:00
 • Where? Darlithfa Stanley Parris, Adeilad y Twr

Beth yw ffioedd dysgu, benthyciadau cynhaliaeth, grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau? Sut a phryd y byddwch chi’n gwneud cais, a pha ffynonellau ychwanegol o arian sydd ar gael? Dyma weithdy rhyngweithiol sydd yn defnyddio dyfeisiau cyfranogiad cynulleidfa sydd wedi ei ddylunio i ateb y cwestiynau hyn. Sgwrs yw hon ar gyfer cyrsiau israddedig, gan gynnwys darpar fyfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth. Rhaid i fyfyrwyr sy’n ymgeisio am gyrsiau a ariennir gan y GIG fynychu’r sgwrs ‘Cyllid y GIG i Gyrsiau Gofal Iechyd’.

Cyllid y GIG i Gyrsiau Gofal Iechyd

 • When? 10:00, 11:00, 13:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fach, Y Prif Adeilad

Pa gyllid y gallwch chi wneud cais amdano i helpu i dalu’ch costau byw a’ch ffioedd dysgu, a sut mae gwneud cais amdano? Pa gyllid ychwanegol y gallech chi fod yn gymwys i’w gael ar sail eich amgylchiadau personol? Nod y sgwrs fydd cynnig agwedd realistig at gyllidebu fel myfyriwr nyrsio neu ofal iechyd. (Sylwch fod y brif sgwrs am Gyllid Myfyrwyr yn trafod cyllid myfyrwyr Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth hyd at 4edd flwyddyn y cwrs. Nid yw cyllid y GIG yn y pynciau hynny ond yn gymwys yn y 5ed flwyddyn o astudio.)

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Fydd chwaraeon yn bwysig i chi pan fyddwch chi yn y Brifysgol? Bydd y sesiwn hwn yn amlinellu manylion am ein cyfleusterau chwaraeon, strwythur gefnogi a’n bwrsariaethau, yn ogystal â’r cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan sydd yn amrywiol o emau Rhwng Muriau i gynrychioli Prifysgol Caerdydd yn y gemau BUCS cystadleuol a gynhelir ar brynhawniau Mercher.

Rygbi ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Hoffech chi ddatblygu’ch talent am rygbi wrth astudio at eich gradd? Dewch i’r sesiwn hwn i glywed rhagor am yr hyn sy’n cael ei gynnig i chwaraewyr rygbi, yn ddynion ac yn ferched.

UCAS a Gwneud Cais i Brifysgol Caerdydd

 • When? 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • Where? Darlithfa 2.27, Adeilad y Gyfraith

Am beth y bydd tiwtor derbyn yn chwilio mewn gwirionedd wrth ddarllen eich cais? Dyma ganllaw i’ch helpu chi i wneud argraff, a hynny gan un sy’n deall y broses ymgeisio.

Dyfarniad Caerdydd a Chyflogadwyedd

 • When? 12:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fach, Y Prif Adeilad

Beth allech chi ei wneud ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd? Beth fu hynt a helynt graddedigion y Brifysgol? Mae’r drafodaeth hon yn sôn am bwysigrwydd datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, ac mae’n amlinellu’r llu o gynlluniau sydd ar gael i chi fel myfyriwr yng Nghaerdydd. Mae’r rhain yn cynnwys: Dyfarniad Caerdydd, ein rhaglen fentora, cynlluniau profiad gwaith, rhaglenni datblygu gyrfaoedd, cyngor am yrfaoedd a sawl un arall fydd yn meithrin eich sgiliau menter a phersonol yn ystod eich amser yng Nghaerdydd.

Byw ym Mhreswylfeydd Prifysgol Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Lolfa, Undeb y Myfyrwyr

Caiff fersiwn Gymraeg o’n ffilm am y preswylfeydd ei dangos yn Undeb y Myfyrwyr.

Teithiau o amgylch y campws

 • When? Trwy gydol y dydd (bydd y daith olaf yn cychwyn am 15:15)
 • Where? Tu blaen y Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Pam nad ewch chi am dro o amgylch y campws gydag un o’n myfyrwyr tywys? Bydd digon o gyfle i ofyn cwestiynau ac mae’n gyfle delfrydol i ddarganfod rhagor am y cyfleusterau academaidd a chymdeithasol mewn gwahanol rannau o gampws y Brifysgol. Rhyw 45 munud fydd hyd pob taith.

Teithiau o amgylch y ddinas

 • When? 09:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00
 • Where? Tu blaen y Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Os nad ydych chi’n gyfarwydd â dinas Caerdydd, pam nad ewch chi ar daith ar fws moethus o amgylch canol y ddinas? Fe welwch chi adeiladau dinesig gwych Caerdydd (mae’r Brifysgol yn rhan allweddol ohonynt), Castell Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm a Bae Caerdydd. Rhyw 50 munud fydd hyd pob taith.

Llys Talybont

 • When? 09:15 - 16:00 (Noder na fydd mynediad ar ôl 15:45. Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.45 a Talybont am 16:00)
 • Where? Mae bysiau'n gadael o'r Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – ensuite. Cost £120 yr wythnos ar gyfer 2015/16, cyfleusleran cymdeithasol/chwaraeon ar y safle, 15 munud o gerdded o'r Prif Adeilad, gwasaneth bus gwennol ar gael yn ystod y Diwrnod Agored

De Talybont

 • When? 09:15 - 16:00 (Noder na fydd mynediad ar ôl 15:45. Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.45 a Talybont am 16:00)
 • Where? Mae bysiau'n gadael o'r Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – ensuite, cost £108 yr wythnos ar gyfer 2015/16, cyfleusterau cymdeithasol/chwaraeon ar y safle, 20 munud o gerdded o’r Prif Adeilad, gwasanaeth bws guennol ar gael yn ystod y Diwrnod Agored

Llys Senghennydd

 • When? 09:15 - 16:00 (Noder na fydd mynediad ar ôl 15:45)
 • Where? Ffordd Senghennydd

Hunanarlwyo – rhannu ystafell ymolchi – gellir dewis cael pryd bwyd gyda’r hwyr. Cost £87 yr wythnos ar gyfer 2014/15, Lleoliad yng nghanol y ddinas 5-10 munud o gerdded o’r Prif Adeilad

Taith o amgylch Campws y Mynydd Bychan

 • When? 9:15 – 16:00
 • Where? Mae bysiau'n gadael o'r Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Dyma gyfle i ymweld ag adeilad £18 miliwn o’r radd flaenaf, yr Adeilad Cochrane am daith o amgylch y cyfleusterau, gan gynnwys y labordy sgiliau clinigol a’r llyfrgell iechyd bwrpasol. Gall darpar fyfyrwyr Gwyddorau Gofal Iechyd fynd ar daith hunandywysedig o’r cyfleusterau clinigol yn Nhyˆ Dewi Sant, sy’n cynnwys yr adran pelydr-X, y llawdrinfa, yr ystafell nyrsio a bydwreigiaeth a’r cyfleusterau radiotherapi 3D. Bydd aelodau o’r staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau.rnrnNoder na fydd mynediad ar ôl 15:45. Bydd y bws olaf yn gadael Y Prif Adeilad am 14:45 a Champws Mynydd Bychan am 16:00.

Ymweld â Llyfrgelloedd y Brifysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Mae'r llyfrgelloedd wedi eu lleoli yn agos at y mwyafrif o ysgolion academaidd neu gofynnwch am fwy o fanylion ym Man Cyngor Llyfrgelloedd a Gwasanaethau TG , Y Prif Adeilad

Mae croeso i chi ymweld ag unrhyw un o lyfrgelloedd y Brifysgol yn ystod y Diwrnod Agored. Mae 14 o lyfrgelloedd ledled campws Cathays a Pharc Mynyd Bychan, gyda phob arbenigo mewn pynciau penodol.

Caplaniaeth y Brifysgol

 • When? 12:00 - 14:00
 • Where? Y Caplandy yn 61 Plas y Parc

Mae pedwar caplan Cristnogol sy'n cynrychioli’r eglwysi Anglicanaidd, Catholig Ddwyreiniol, Methodistaidd Phabyddol). a dau gaplan Moslemaidd. Y rhain, gyda'i gilydd, yw tîm y gaplaniaeth. Maent yn cynnig cefnogaeth ysbrydol a bugeiliol i bob aelod o’r Brifysgol ac yn ddolenni cyswllt i bawb, boed yn grefyddol ai pheidio. Byddant wrth law i ateb cwestiynau am gymunedau ffydd yng Nghaerdydd a bywyd prifysgol yn gyffredinol.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Derbynfa, Ail Lawr, Undeb y Myfyrwyr

Pan ymrestrwch chi ym Mhrifysgol Caerdydd, fe ddewch chi’n aelod o Undeb y Myfyrwyr yn awtomatig. Diben Undeb y Myfyrwyr, sydd â’i adeilad pwrpasol ei hun a adnewyddwyd yn ddiweddar fel rhan o brosiect £5 miliwn, yw helpu myfyrwyr i fwynhau eu hamser yng Nghaerdydd. P’un ag ydych chi’n chwilio am gyngor, hyfforddiant, swydd, llety, neu’n awyddus i ymuno ag un o’r 200 o gymdeithasau neu 64 o glybiau chwaraeon, neu yn chwilio am noson allan werth chweil, mae Undeb y Myfyrwyr yma i’ch helpu chi. Bydd myfyrwyr cyfredol yn rhoi teithiau tywys o amgylch adeilad yr Undeb a byddant wrth eu boddau yn ateb eich cwestiynau am yr Undeb a’i chyfleusterau.

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd – Ffordd Senghennydd

 • When? 11:00 - 15:00 (cynhelir y teithiau bob hanner awr)
 • Where? Ffordd Senghennydd

Ystafell ffitrwydd fodern a tri cwrt sboncen sydd â chefnau gwydr yng Nghampws Cathays.

Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd – Plas y Parc

 • When? 11:00 - 15:00 (cynhelir y teithiau bob hanner awr)
 • Where? 49 Plas y Parc

Stiwdio sbin, cling lles a stiwdio ffitrwydd sydd yn cynnwys offer hyfforddi swyddogaethol o safon olympaidd. Bydd Sgwadiau Rygbi Rhyngwladol yn ei defnyddio'n rheolaidd wrth baratoi i chwarae yn erbyn Cymru.

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd – Talybont

 • When? 11:00 - 15:00 (cynhelir y teithiau bob hanner awr)
 • Where? Mae bysiau'n gadael o'r Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Dyma brif Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol ac mae’n cynnwys neuaddau chwaraeon, ystafelloedd ffitrwydd, wicedi criced dan do, cyrtiau tennis, lleiniau gwair a lleiniau artiffisial a gaiff eu llifoleuo.

UCAS a Gwneud Cais i’r Brifysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Bydd staff o Wasanaeth Derbyn y Brifysgol ar gael i ateb eich cwestiynau am y drefn ymgeisio.

Caplaniaeth y Brifysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Bydd staff o Gaplaniaeth y Brifysgol a myfyrwyr cyfredol wrth law i ddarparu gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ymgysylltu'n gymdeithasol ac archwilio ysbrydolrwydd a ffydd tra yn y brifysgol. Mae’r caplaniaid yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer y rhai sydd gan unrhyw ffydd neu ddim un, gan ddarparu cymorth bugeiliol ac ysbrydol, gweithgareddau cymdeithasol, sgyrsiau a chyfle i addoli a gwybodaeth am fannau addoli lleol.

Dinas Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Mae Caerdydd yn brifddinas lewyrchus ac fe gydnabyddir gan lawer ei bod hi’n lle nodedig i fyw ac astudio ynddo. Ym mis Mawrth 2016, bydd rhai o redwyr gorau'r byd yn ymweld â'r ddinas i gymryd rhan ym Mhencampwriaethau Hanner Marathon y Byd IAAF, a Phrifysgol Caerdydd yw'r prif bartner. Dewch i sgwrsio â myfyrwyr cyfredol i gael gwybod rhagor am fywyd myfyrwyr yn un o ddinasoedd mwyaf bywiog y DU.

Cyllid Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Cyfle i siarad â’n arbenigwyr cyllid sydd wedi eu lleoli yn y ein Canolfan Cymorth i Fyfyrwyr. Gall y tîm gynnig cyngor ac arweiniad ynghylch ffioedd, grantiau a benthyciadau ac ateb unrhyw gwestiynnau ar fwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Mewnwyr – Cwrdd â’n Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Dysgwch fwy am y ddinas a’r brifysgol gan y bobl sy’n gwybod orau… ein myfyrwyr! Bydd y criw yn falch o’ch helpu.

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Bydd staff o’r Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr wrth law i roi cyngor ynghylch goroesi bywyd fel myfyriwr. Cewch wybodaeth ar y gwasanaethau canlynol:rnrn• Darpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgurn• Gwasanaeth Cwnselarn• Meithrinfarn• Cymorth i’r rhai sy’n gadael gofal

Y Llyfrgelloedd a’r Cyfleusterau TG

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Bydd ein gwasanaethau gwybodaeth modern a hwylus yn rhoi i chi’r arfau y bydd arnoch eu hangen i gyflawni’ch potensial ym Mhrifysgol Caerdydd - o lyfrgelloedd cyfleus i ffyrdd arloesol o ddefnyddio technoleg newydd i gael gafael ar wybodaeth ac adnoddau ar-lein bob awr o’r dydd a’r nos.

Cyfleoedd Byd-eang ac Ymholiadau Myfyrwyr Rhyngwladol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Dyma gyfle i loywi eich CV ac ennill profiad rhyngwladol. Mae astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor fel rhan o’ch profiad prifysgol yn ffordd wych o ehangu eich gwybodaeth academaidd a throchi eich hunain mewn diwylliant arall. Gallwch dreulio cyn lleied â mis neu cyhyd â blwyddyn dramor yn ennill sgiliau newydd a fydd yn cael eu gwerthfawrogi'n arw gan gyflogwyr. Dewch i gwrdd â’n staff a fydd yn dweud mwy wrthych am y cyfleoedd sydd ar gael a’r cyllid a bwrsariaethau sydd ar gael.rnrnBydd staff hefyd ar gael i gynghori myfyrwyr rhyngwladol ynghylch gwneud cais i ddod i Brifysgol Caerdydd, ynghŷd â gwybodaeth am ffioedd, cyllid a chyngor ac arweiniad visa.

Preswylfeydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Mae gan bob myfyriwr israddedig sy’n gwneud cais drwy’r cylch derbyn arferol sicrwydd o ystafell yn un o breswylfeydd y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio. I gael gwybod am yr amrywiaeth o breswylfeydd sydd ar gael gan y Brifysgol, siaradwch â’r staff o’r Swyddfa Breswylfeydd.

Myfyriwr Aeddfed?

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Mae man cyngor i’r rhai sy’n ystyried astudio’n israddedig ar gael trwy’r dydd gyda gwybodaeth wedi’i haddasu ar gyfer myfyrwyr aeddfed.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Darganfyddwch fwy am ein pedwar safle chwaraeon ynghyˆ d â’r cyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan mewn chwaraeon elît ac hamdden. Dewch am sgwrs gyda’n staff a chasglwch wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i athletwyr elît trwy ein Rhaglen Perfformiad Uchel.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Pa yrfaoedd a fydd yn agored i chi os dilynwch chi’r cyrsiau sydd gennych mewn golwg, a sut y gallwn ni’ch helpu chi? Dyma gyfle i chi gael gair â staff y Gwasanaeth Gyrfaoedd am amrywiaeth mawr o faterion, gan gynnwys dewisiadau gyrfa, profiad gwaith, cyflogwyr graddedigion ac astudio’n ôl-raddedig.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Cangen Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Dewch i gael gwybod rhagor am yr hyn sy’n cael ei gynnig i siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg; y modiwlau sy’n cael eu haddysgu yn y Gymraeg ac am yr ysgoloriaethau sydd ar gael i chi ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ieithoedd i Bawb

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Gall pob myfyriwr gradd yng Nghaerdydd astudio iaith fodern yn rhad ac am ddim, ochr yn ochr â'u hastudiaethau.rnrnP'un a ydych am roi cynnig ar iaith newydd neu wella un sydd gennych eisioes, mae Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ieithoedd a lefelau. Mae amrywiaeth o ddewisiadau astudio ar gael hefyd, felly gallwch ddysgu mewn ffordd sy'n hwylus i chi.rnrnDewch draw i gael gwybod rhagor am gyrsiau astudio wythnosol, dwys ac annibynnol y rhaglen. Maent yn amrywio o lefel dechreuwyr i lefel uwch.

Arddangosfa Campws Parc Mynydd Bychan

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Syr Martin Evans

Mae Campws Parc Mynydd Bychan yn gartref i rai o ysgolion academaidd y Brifysgol gan gynnwys Meddygaeth, Deintyddiaeth a’r Gwyddorau Gofal Iechyd. Rhennir y safle gydag Ysbyty Athrofaol Cymru, un o’r mwyaf yn y DU. Dewch i weld arddangosfa am gampws Parc Mynydd Bychan.a siarad â myfyrwyr cyfredol.

Ffilmiau Caerdydd… gyda phopgorn am ddim!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Pabell Plas y Parc, Y Prif Adeilad

Os hoffech wybod mwy am y Brifysgol, ein neuaddau preswyl a’r ddinas, peidiwch â chymryd ein gair ni – dewch i fwynhau popgorn am ddim a gwylio ein tair ffilm wedi eu harwain gan fyfyrwyr sydd yn cael eu dangos trwy’r diwrnod.

Is-raddedigion