Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Cyffredinol

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

 • When? 10:00, 11:00, 13:00, 14:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Pam y gwnaiff dros 30,000 o fyfyrwyr gais i ddod i Brifysgol Caerdydd bob blwyddyn? Yn y sesiwn hwn cewch chi wybod am y cyfleusterau newydd i fyfyrwyr yng Nghaerdydd, sut beth yw byw ym mhrifddinas Cymru a sut y gall ein graddedigion edrych ymlaen at un o’r cyfraddau uchaf o gyflogaeth yn y DU. Bydd y sgwrs hefyd yn ymchwilio i’r amrywiaeth o breswylfeydd yng Nghaerdydd, i’w hansawdd a’u cost, ac i’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Ar ddiwedd y cyflwyniad bydd cyfle i chi holi panel o fyfyrwyr cyfredol.

Pam Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

 • When? 12:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fach, Y Prif Adeilad

Pam y gwnaiff dros 35,000 o fyfyrwyr gais i ddod i Brifysgol Caerdydd bob blwyddyn? Bydd y sesiwn yma yn rhoi gwybodaeth am y cyfleusterau astudio a chymdeithasu newydd yng Nghaerdydd, sut y gall ein myfyrwyr edrych ymlaen at un o'r cyfraddau cyflogaeth graddedigion uchaf yn y DU a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i banel o fyfyrwyr cyfredol.

Bywyd Myfyriwr

 • When? 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • Where? Y Plas, Ail Lawr, Undeb y Myfyrwyr

Bydd y swyddogion etholedig sy’n rhedeg Undeb y Myfyrwyr ac yn cynrychioli’r myfyrwyr yng Nghaerdydd yn sôn wrthych chi am Undeb y Myfyrwyr a’r hyn sydd gan Gaerdydd i’w gynnig. Gan fod hwn yn gyfle delfrydol i holi, dewch i glywed am y cyfleoedd y gallech chi fanteisio arnynt wrth astudio yn un o brifysgolion mwyaf poblogaidd y DU.

Cyllid Myfyrwyr

 • When? 10:00, 12:00, 14:00, 15:00
 • Where? Y Ddarlithfa Shandon Fawr, Y Prif Adeilad

Beth yw ffioedd dysgu, benthyciadau cynhaliaeth, grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau? Sut a phryd y byddwch chi’n gwneud cais, a pha ffynonellau ychwanegol o arian sydd ar gael? Dyma weithdy rhyngweithiol a fydd yn ysgogi’r gynulleidfa i gymryd rhan yn y broses o ateb y cwestiynau hynny. Byddwn ni hefyd yn bwrw golwg ymarferol ar gyllideb y myfyriwr cyffredin ac yn cynnig ambell air i’ch helpu reoli’ch cyllideb. Sgwrs yw hon i fyfyrwyr cyrsiau israddedig, gan gynnwys darpar fyfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth. Rhaid i fyfyrwyr sy’n ymgeisio am gyrsiau a ariennir gan y GIG fynychu’r sgwrs ‘Cyllid y GIG; Gyrsiau Gofal lechyd'

Cyllid y GIG i Gyrsiau Gofal Iechyd

 • When? 15:00
 • Where? Darlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Pa gyllid y gallwch chi wneud cais amdano i helpu i dalu’ch costau byw a’ch ffioedd dysgu, a sut mae gwneud cais amdano? Pa gyllid ychwanegol y gallech chi fod yn gymwys i’w gael ar sail eich amgylchiadau personol? Sut y bydd myfyrwyr yn ymdopi’n ariannol ar y cyrsiau hynny? Nod y sgwrs fydd cynnig agwedd realistig at gyllidebu fel myfyriwr nyrsio neu ofal iechyd. Sylwch fod y brif sgwrs am Gyllid Myfyrwyr yn trafod cyllid myfyrwyr Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth hyd at 4edd flwyddyn y cwrs. Nid yw cyllid y GIG yn y pynciau hynny ond yn gymwys yn y 5ed flwyddyn o astudio.

Cyllid y GIG i Gyrsiau Gofal Iechyd

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Y Ddarlithfa Shandon Fawr, Y Prif Adeilad

Pa gyllid y gallwch chi wneud cais amdano i helpu i dalu’ch costau byw a’ch ffioedd dysgu, a sut mae gwneud cais amdano? Pa gyllid ychwanegol y gallech chi fod yn gymwys i’w gael ar sail eich amgylchiadau personol? Sut y bydd myfyrwyr yn ymdopi’n ariannol ar y cyrsiau hynny? Nod y sgwrs fydd cynnig agwedd realistig at gyllidebu fel myfyriwr nyrsio neu ofal iechyd.Sylwch fod y brif sgwrs am Gyllid Myfyrwyr yn trafod cyllid myfyrwyr Meddygaeth neu Ddeintyddiaeth hyd at 4edd flwyddyn y cwrs. Nid yw cyllid y GIG yn y pynciau hynny ond yn gymwys yn y 5ed flwyddyn o astudio.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Fydd chwaraeon yn bwysig i chi pan fyddwch chi yn y Brifysgol? Yn y sesiwn hwn cewch chi amlinelliad o’n strwythur chwaraeon, ein holl gyfleusterau chwaraeon a’n bwrsariaethau chwaraeon, yn ogystal â’r cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan. Bydd y rheiny’n amrywio o chwarae Gemau Rhwng Muriau i gynrychioli Prifysgol Caerdydd yn y gemau BUCS cystadleuol a gaiff eu cynnal ar brynhawniau Mercher.

Rygbi ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Hoffech chi ddatblygu’ch talent am rygbi wrth astudio at eich gradd? Dewch i’r sesiwn hwn i glywed rhagor am yr hyn sy’n cael ei gynnig i chwaraewyr rygbi, yn ddynion ac yn ferched.

UCAS a Gwneud Cais i Brifysgol Caerdydd

 • When? 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • Where? Darlithfa 2.27, Adeilad y Gyfraith

Am beth y bydd tiwtor derbyn yn chwilio mewn gwirionedd wrth ddarllen eich cais? Dyma ganllaw i’ch helpu chi i wneud argraff, a hynny gan un sy’n deall y broses ymgeisio.

Cyfleoedd Byd-eang a Ieithoedd i Bawb

 • When? 11:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Dyma gyfle i gael gwybod am ddau gynllun cyffrous y mae Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig. Eu nod yw ehangu eich profiad rhyngwladol a’ch gwneud yn ddinasyddion y byd.rnY Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang sy’n cynnal rhan gyntaf y sesiwn a bydd yn canolbwyntio ar y profiadau rhyngwladol a geir drwy astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, yn ogystal â’r arian sydd ar gael i wneud hynny.rnrnIeithoedd i Bawb yw thema ail ran y drafodaeth. Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i holl fyfyrwyr y Brifysgol i wella eu sgiliau iaith ochr yn ochr ag astudio eu gradd – a hynny’n rhad ac am ddim! Cewch wybod am y dewisiadau astudio hyblyg fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu iaith yn y ffordd sydd fwyaf hwylus i chi.

Cyfleoedd Byd-eang a Ieithoedd i Bawb

 • When? 14:00
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Dyma gyfle i gael gwybod am ddau gynllun cyffrous y mae Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig. Eu nod yw ehangu eich profiad rhyngwladol a’ch gwneud yn ddinasyddion y byd.rnY Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang sy’n cynnal rhan gyntaf y sesiwn a bydd yn canolbwyntio ar y profiadau rhyngwladol a geir drwy astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, yn ogystal â’r arian sydd ar gael i wneud hynny.rnrnIeithoedd i Bawb yw thema ail ran y drafodaeth. Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i holl fyfyrwyr y Brifysgol i wella eu sgiliau iaith ochr yn ochr ag astudio eu gradd – a hynny’n rhad ac am ddim! Cewch wybod am y dewisiadau astudio hyblyg fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu iaith yn y ffordd sydd fwyaf hwylus i chi.

Dyfarniad Caerdydd a Chyflogadwyedd

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Beth allech chi ei wneud ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd? Beth fu hynt a helynt graddedigion y Brifysgol? Mae’r drafodaeth hon yn sôn am bwysigrwydd datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, ac mae’n amlinellu’r llu o gynlluniau sydd ar gael i chi fel myfyriwr yng Nghaerdydd. Mae’r rhain yn cynnwys: Dyfarniad Caerdydd, ein rhaglen fentora, cynlluniau profiad gwaith, rhaglenni datblygu gyrfaoedd, cyngor am yrfaoedd a sawl un arall fydd yn meithrin eich sgiliau menter a phersonol yn ystod eich amser yng Nghaerdydd.

Sesiwn i Athrawon a Chynghorwyr Gyrfa

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell 1.30, Adeilad y Gyfraith

Byw ym Mhreswylfeydd Prifysgol Caerdydd

 • Where? Y Lodge, Undeb y Myfyrwyr

Teithiau o amgylch y campws

 • When? Trwy gydol y dydd (bydd y daith olaf yn cychwyn am 15:15)
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Pam nad ewch chi am dro gydag un o’n myfyrwyr tywys i gael rhyw syniad o naws ac amgylchedd y Brifysgol? Bydd yr amser a gewch i’w holi yn ffordd ddelfrydol o gael gwybod rhagor am y cyfleusterau academaidd a chymdeithasol mewn gwahanol rannau o gampws y Brifysgol. Rhyw 45 munud fydd hyd pob taith.

Teithiau o amgylch y ddinas

 • When? 09:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Os nad ydych chi’n gyfarwydd â dinas Caerdydd, pam nad ewch chi ar daith ar fws moethus o amgylch canol y ddinas i weld ei gogoniannau? Fe welwch chi adeiladau dinesig gwych Caerdydd (mae’r Brifysgol yn rhan allweddol ohonynt), Castell Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm a Bae Caerdydd. Rhyw 50 munud fydd hyd pob taith. Gan fod y teithiau’n gallu bod yn hynod o brysur, dylai ymwelwyr gyrraedd mewn da bryd i osgoi cael eu siomi.

Llys Talybont

 • When? 09:15 - 16:00 (Noder na fydd mynediad ar ôl 15:45. Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.45 a Talybont am 16:00)
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – ensuite. Cost £114 yr wythnos ar gyfer 2014/15, cyfleusleran cymdeithasol/chwaraeon ar y safle, 20 munud o gerdded o'r Prif Adeilad, gwasaneth bus gwennol ar gael yn ystod y Diwrnod Agored

De Talybont

 • When? 09:15 - 16:00 (Noder na fydd mynediad ar ôl 15:45. Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.45 a Talybont am 16:00)
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Hunanarlwyo – ensuite, cost £101 yr wythnos ar gyfer 2014/15, cyfleusterau cymdeithasol/chwaraeon ar y safle, 20 munud o gerdded o’r Prif Adeilad, gwasanaeth bws guennol ar gael yn ystod y Diwrnod Agored

Llys Senghennydd

 • When? 09:15 - 16:00 (Noder na fydd mynediad ar ôl 15:45)
 • Where? Ffordd Senghennydd

Hunanarlwyo – rhannu ystafell ymolchi – gellir dewis cael pryd bwyd gyda’r hwyr. Cost £87 yr wythnos ar gyfer 2014/15, Lleoliad yng nghanol y ddinas 5-10 munud o gerdded o’r Prif Adeilad

Taith o amgylch Campws y Mynydd Bychan

 • When? 9:15 – 16:00
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Gall darpar fyfyrwyr Gofal Iechyd fynd ar daith hunan-dywysiedig o amgylch Tŷ Dewi Sant, sy'n cynnwys yr adran pelydr-X, y llawdrinfa, yr ystafell nyrsio a bydwreigiaeth a'r cyfleusterau ffisiotherapi. Bydd aelodau o'r staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau. Ni fydd yn bosib i ymweld â'r Ysgolion Deintyddiaeth a Meddygaeth heddiw. I ddysgu mwy am yr Ysgolion yma a'u cyrsiau, dewch i ymweld a Champws Mynydd Bychan yng nghyntedd Adeilad Syr Martin Evans. Bydd aelodau o'r staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau.rnrnNoder na fydd mynediad ar ôl 15:45. Bydd y bws olaf yn gadael Y Prif Adeilad am 14:45 a Champws Mynydd Bychan am 16:00.

Ymweld â Llyfrgelloedd y Brifysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Mae'r llyfrgelloedd wedi eu lleoli yn agos at y mwyafrif o ysgolion academaidd neu gofynnwch am fwy o fanylion ym Man Cyngor Llyfrgelloedd a Gwasanaethau TG , Y Prif Adeilad

Beth am dreulio ychydig funudau yn ystod y Diwrnod Agored i ymweld ag un o lyfrgelloedd y Brifysgol? Mae gan y Brifysgol 14 o lyfrgelloedd ar draws campysau Cathays a’r Mynydd Bychan, pob un ohonynt yn arbenigo mewn pynciau ac yn gwasanaethu ysgolion academaidd penodol.

Caplandy Aml-Ffydd

 • When? 12:00 - 14:00
 • Where? Y Caplandy yn 61 Plas y Parc

Mae gennym 4 caplan Cristnogol llawn-amser sydd yn cynrychioli’r Capeli Catholig, Anglicanaidd, Methodistaidd ac Eglwysi y Dwyrain. Mae gennym hefyd gaplan Moslemaidd llawn amser sydd, ynghyd â’r caplaniaid Cristnogol, yn darparu cymorth ysbrydol a bugeiliol ar gyfer pob aelod o’r brifysgol ac sy’n gweithredu fel pwyntiau cyswllt ar gyfer y rhai sydd â chrefydd neu beidio. Bydd caplaniaid y brifysgol yn cydweithio â chynrychiolwyr ffydd eraill yn ymateb i geisiadau bugeiliol gan fyfyrwyr a staff. Nid yw'r caplandy ar agor heddiw.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Derbynfa, Ail Lawr, Undeb y Myfyrwyr

Pan ymrestrwch chi ym Mhrifysgol Caerdydd, fe ddewch chi’n aelod o Undeb y Myfyrwyr yn awtomatig. Diben Undeb y Myfyrwyr, sydd â’i adeilad pwrpasol ei hun, yw helpu myfyrwyr i fwynhau eu hamser yng Nghaerdydd. P’un a ydych chi’n chwilio am gyngor, hyfforddiant, swydd neu lety, neu’n awyddus i ymuno ag un o’r 150 o gymdeithasau neu 60 o glybiau chwaraeon, mae Undeb y Myfyrwyr yma i’ch helpu chi. Bydd Undeb y Myfyrwyr bob amser yn fwrlwm o weithgarwch am fod yma dafarn, caffis, tafarn, clwb nos, man cynnal cyngherddau byw o fri rhyngwladol a mannau eraill lle cynhelir amrywiaeth o nosweithiau i fyfyrwyr, gan gynnwys comedi, theatr a sinema. Bydd myfyrwyr cyfredol yn rhoi teithiau tywys o amgylch adeilad yr Undeb a byddent wrth eu boddau yn ateb eich cwestiynau am yr Undeb a'i chyfleusterau

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd – Ffordd Senghennydd

 • When? 11:00 - 15:00 (cynhelir y teithiau bob hanner awr)
 • Where? Ffordd Senghennydd

Ar y safle hwn cewch chi Ystafelloedd Ffitrwydd modern ac ynddynt amrywiaeth o beiriannau ‘cardio’, peiriannau gwrthiant a phwysau rhydd. Yma hefyd cewch chi dri chwrt sboncen sydd â chefnau gwydr ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr campws Parc Cathays fod yn gorfforol-weithgar ar hyd y dydd. Cynhelir teithiau bob hanner awr.

Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd – Plas y Parc

 • When? 11:00 - 15:00 (cynhelir y teithiau bob hanner awr)
 • Where? 49 Plas y Parc

Yn y ganolfan hon cewch chi ystod lawn o offer hyfforddi Olympaidd a swyddogaethol yn ogystal â stiwdio droi, stiwdio ffitrwydd a chlinig lles. Bydd Sgwadiau Rygbi Rhyngwladol yn ei defnyddio hi’n rheolaidd wrth baratoi i chwarae yn erbyn Cymru. Cynhelir teithiau bob hanner awr.

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd – Talybont

 • When? 11:00 - 15:00 (cynhelir y teithiau bob hanner awr)
 • Where? Y Prif Adeilad

Dyma brif Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol ac mae amrywiaeth mawr o gyfleusterau yma i glybiau ac unigolion, gan gynnwys neuaddau chwaraeon, ystafelloedd ffitrwydd, wicedi criced dan do, cyrtiau tennis, lleiniau gwair a lleiniau artiffisial a gaiff eu llifoleuo. Cynhelir teithiau bob hanner awr.

UCAS a Gwneud Cais i’r Brifysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Bydd staff o Wasanaeth Derbyn y Brifysgol ar gael i ateb eich cwestiynau am y drefn ymgeisio ac am sicrhau lle yn y Brifysgol.

Caplaniaeth y Brifysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Bydd staff o Gaplaniaeth y Brifysgol a myfyrwyr cyfredol wrth law i ddarparu gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ymgysylltu'n gymdeithasol ac archwilio ysbrydolrwydd a ffydd tra yn y brifysgol. Mae’r caplaniaid yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer y rhai sydd gan unrhyw ffydd neu ddim un, gan ddarparu cymorth bugeiliol ac ysbrydol, gweithgareddau cymdeithasol, sgyrsiau a chyfle i addoli a gwybodaeth am fannau addoli lleol.

Dinas Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Mae Caerdydd yn brifddinas lewyrchus ac fe gydnabyddir gan lawer ei bod hi’n lle nodedig i fyw ac astudio ynddo. Dewch i sgwrsio â myfyrwyr cyfredol i gael gwybod rhagor am fywyd myfyrwyr yn un o ddinasoedd mwyaf bywiog y DU.

Cyllid Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Cyfle i siarad â’n arbenigwyr cyllid proffesiynol sydd fel arfer yn lleoledig yn y Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr ar y campws. Mae’r tîm yn cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch ffioedd, grantiau a benthyciadau; ac yma i ateb unrhyw gwestiynnau ar bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Mewnwyr – Cwrdd â’n Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Os oes gennych chi gwestiynau yr ydych chi’n ysu eu gofyn ynghylch sut beth yw bywyd yng Nghaerdydd mewn gwirionedd, ewch draw i holi’n myfyrwyr. Byddant wrth law drwy’r dydd i ateb eich cwestiynau am unrhyw beth ynghylch bywyd myfyrwyr – byddant yn falch o’ch helpu.

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Gwaelod, Y Prif Adeilad

Bydd staff o’r Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr wrth law i roi cyngor ynghylch goroesi bywyd fel myfyriwr. Cewch wybodaeth ar y gwasanaethau canlynol:rn• Darpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgurn• Gwasanaeth Cwnselarn• Meithrinfarn• Cymorth i’r rhai sy’n gadael gofal

Y Llyfrgelloedd a’r Cyfleusterau TG

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Dewch i stondin y Gwasanaethau Gwybodaeth i gael gwybod rhagor am lyfrgelloedd a chyfleusterau TG Caerdydd. Bydd ein gwasanaethau modern a hwylus yn rhoi i chi’r arfau y bydd arnoch eu hangen i gyflawni’ch potensial ym Mhrifysgol Caerdydd – o lyfrgelloedd cyfleus ar hyd a lled dau gampws y Brifysgol i ffyrdd arloesol o ddefnyddio technoleg newydd i gael gafael ar wybodaeth ac adnoddau ar-lein bob awr o’r dydd a’r nos.

Cyfleoedd Rhyngwladol ac Ymholiadau Myfyrwyr Rhyngwladol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Drwy gynllun Erasmus gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd astudio neu weithio dramor yn ein partner-sefydliadau yn Ewrop. Mae gan y Brifysgol bartneriaid cyfnewid ar draws 27 o wledydd yr UE drwy’r rhaglen hon. Bydd cyfleoedd hefyd i astudio yn rhai o brifysgolion rhyngwladol mwyaf blaenllaw’r byd mewn gwledydd fel UDA, Canada ac Awstralia. Bydd staff wrth law i roi gwybodaeth am y rhaglenni hynny, gan gynnwys materion fel ffioedd a chyllid ac i gynghori myfyrwyr rhyngwladol ynghylch gwneud cais i ddod i Brifysgol Caerdydd.

Preswylfeydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Mae gan bob myfyriwr israddedig sy’n gwneud cais drwy’r cylch derbyn arferol sicrwydd y caiff ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio. I gael gwybod am yr amrywiaeth o breswylfeydd sydd ar gael gan y Brifysgol, siaradwch â’r staff o’r Swyddfa Breswylfeydd neu gwyliwch y DVD ‘Living in Cardiff University Residences’. I weld pa neuaddau a fydd yn agored i’w gweld, ewch i ‘teithiau’ ar dudalen 8.rnrnSylwch: caiff fersiwn Cymraeg o’r DVD, ‘Byw ym Mhreswylfeydd Prifysgol Caerdydd’ ei dangos rhwng 10.00am a 4.00pm yn Buffers, 2il lawr Undeb y Myfyrwyr

Myfyriwr Aeddfed?

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Bydd sesiwn galw-heibio i’r rhai sy’n ystyried astudio’n israddedig ar gael ar hyd y dydd a bydd y wybodaeth ynddo wedi’i haddasu ar gyfer myfyrwyr aeddfed. Bydd hynny’n cynnwys cyfle i holi myfyrwyr aeddfed cyfredol a chyfarfod ag eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Pa yrfaoedd a fydd yn agored i chi os dilynwch chi’r cyrsiau sydd gennych mewn golwg, a sut y gallwn ni’ch helpu chi? Dyma gyfle i chi gael gair â staff y Gwasanaeth Gyrfaoedd am amrywiaeth mawr o faterion, gan gynnwys dewisiadau gyrfa, profiad gwaith, cyflogwyr graddedigion ac astudio’n ôl-raddedig.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Cangen Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Dewch i gael gwybod rhagor am yr hyn sy’n cael ei gynnig i siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg. Cewch chi wybod pa fodiwlau sy’n cael eu haddysgu yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o wahanol bynciau ac am yr ysgoloriaethau sydd ar gael i chi ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ieithoedd i Bawb

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ardal Arddangos, Llawr Cyntaf, Y Prif Adeilad

Arddangosfa Campws Parc Mynydd Bychan

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Syr Martin Evans

Mae Campws Parc Mynydd Bychan yn gartref i rai o ysgolion academaidd y Brifysgol gan gynnwys Meddygaeth, Deintyddiaeth a’r Gwyddorau Gofal Iechyd. Rhennir y safle gydag Ysbyty Athrofaol Cymru, un o’r mwyaf yn y DU. Dewch i ddysgu am yr Adeilad Cochrane newydd sbon ac i siarad â myfyrwyr cyfredol Campws Parc Mynydd Bychan.

Arddangosfa Undeb Myfyrwyr Caerdydd

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Y Cyntedd, Ail Lawr, Undeb y Myfyrwyr

Ffilmiau Caerdydd – Popgorn am ddim!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Pabell Plas y Parc, Y Prif Adeilad

Os hoffech wybod mwy am y Brifysgol, ein neuaddau preswyl a’r ddinas, peidiwch â chymryd ein gair ni – dewch i fwynhau popgorn am ddim a gwylio ein tair ffilm wedi eu harwain gan fyfyrwyr sydd yn cael eu dangos trwy’r diwrnod.

Is-raddedigion