Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Bwrsariaethau

Bydd Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael yn 2013 i roi cymorth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr o gefndiroedd lle mae’r incwm yn is. Mae’r arian ar gael yn ychwanegol at y grantiau a’r benthyciadau cynhaliaeth y mae’r llywodraeth yn eu talu.

Pwy fydd yn gymwys i gael y bwrsariaethau?

Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr israddedig amser-llawn sy’n dod o gartrefi lle mae’r incwm yn is, ac sydd fel rheol yn preswylio yn y DU (fel y’i diffiniwyd gan y rheoliadau ynghylch cyllido Cymorth i Fyfyrwyr. Mae myfyrwyr a ariannir gan y GIG a myfyrwyr TAR wedi’u heithrio o Gynllun y Bwrsariaethau). Bydd y bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig ym mis Medi 2013.

I fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth gan Brifysgol Caerdydd rhaid i chi fod:

  • yn fyfyriwr o’r DU ac yn gymwys i gael cymorth ariannol at eich cynhaliaeth a’ch bod wedi’ch asesu gan eich awdurdod dyfarnu yn un y mae incwm ei gartref/ei chartref islaw £42,611 (fel y’u diffiniwyd gan y rheoliadau ynghylch cyllido Cymorth i Fyfyrwyr. Mae myfyrwyr a ariannir gan y GIG a myfyrwyr TAR wedi’u heithrio o Gynllun y Bwrsariaethau).
  • yn atebol i dalu ffioedd dysgu o ryw £9,000 (gan gynnwys grant talu’r ffioedd dysgu, os yw’n gymwys)

Dylech chi ddarllen y telerau a’r amodau i gael gwybodaeth lawn ynghylch bod yn gymwys.

Faint fydd gwerth Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd?

Gan fod bwrsariaeth Caerdydd ar gyfer 2013 wedi’i chynllunio i adlewyrchu costau byw i fyfyriwr y Brifysgol, bydd y swm yn amrywio yn ôl faint o gyllid a gewch chi gan y llywodraeth tuag at eich costau byw. Diben hynny yw sicrhau bod gan bob myfyriwr o gartref sydd ag incwm is (o dan £42,611) arian priodol i’w gynnal/i’w chynnal tra bydd ef neu hi yn y Brifysgol. Yr elfennau yn y cymorth a ariannir gan y Llywodraeth yw Grant Dysgu’r Cynulliad (yng Nghymru) a’r Grant Cynhaliaeth (yn Lloegr) a’r Benthyciad Cynhaliaeth. Ym mhob achos, mae’r ymrwymiadau canlynol wedi’u seilio ac wedi’u cyfrifo ar gyfer myfyriwr sy’n cael uchafswm y benthyciad sydd ar gael i fyfyriwr sydd heb fod ar ei flwyddyn/ei blwyddyn olaf ac yn byw oddi cartref. Os yw’ch benthyciad yn is na’r lefel honno, fe gewch chi lefel gymharol is o gyfanswm cymorth gan y llywodraeth/brifysgol nag a nodir yma.

  • Os yw incwm eich cartref hyd at £30,000, bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at gyfanswm yr arian a gewch chi gan y llywodraeth (benthyciad myfyriwr a grant cynhaliaeth) i’w godi i £7,500.
  • Os yw incwm eich cartref rhwng £30,001 a £42,611, bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at gyfanswm yr arian a gewch chi gan y llywodraeth (benthyciad myfyriwr a grant cynhaliaeth) i’w godi i £6,750.

Mae’r fwrsariaeth hon yn ymwneud â blwyddyn academaidd 2013/14. Bydd manylion unrhyw fwrsariaeth a all fod ar gael yn y dyfodol i’w gweld ar ein gwefan yn nes at yr amser hwnnw.

Sut mae gwneud cais amdani?

Bydd eich corff ariannu myfyriwr yn y DU yn cynnal y prawf modd statudol i benderfynu a ydych chi’n gymwys i gael grantiau a benthyciadau gan y wladwriaeth. Fydd dim angen i chi, felly, wneud cais ar wahân am Fwrsariaeth gan Brifysgol Caerdydd. Ond sylwch mai rhan o amodau cael eich asesu ar gyfer bwrsariaeth yw bod angen i’ch awdurdod dyfarnu roi data i’r Brifysgol am incwm eich cartref. Os hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer cael bwrsariaeth gan y Brifysgol, felly, bydd angen i chi wneud yn siŵr nad ydych chi’n ticio’r blwch ar eich ffurflen asesu i ddal yn ôl eich cydsyniad i rannu’r wybodaeth honno. Mae angen y wybodaeth i asesu a ydych chi’n gymwys i gael bwrsariaeth. Cewch chi gadarnhad o’r fwrsariaeth erbyn y Nadolig er mwyn i’r taliad cyntaf fod yn barod i’w dalu ddiwedd mis Ionawr 2014.

Bwrsariaeth i’r rhai sy’n Gadael Gofal

Gall y rhai sy’n gadael gofal (ac wedi nodi hyn yn y cais UCAS) fod yn gymwys i gael taliad ychwanegol o £3,000. Gallan nhw gael y taliad hwnnw ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd. Rhaid i ymgeisydd fod wedi bod mewn gofal am 3 mis ers iddo/iddi fod yn 16 oed neu am 6 mis ers iddo/iddi fod yn 14 oed, ac o dan 25 ar ddechrau’r flwyddyn academaidd y mae ei gwrs/ei chwrs yn cychwyn ynddi.

Dyfarniadau Cymunedau’n Gyntaf

Caiff Dyfarniadau Cymunedau’n Gyntaf eu hanelu at fyfyrwyr sy’n dod i Brifysgol Caerdydd o ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf yng Nghymru ac y mae incwm eu cartref o dan £42,611. Gall y myfyrwyr cymwys ddewis rhwng disgownt o £1,000 ar ffi eu preswylfa yn y Brifysgol a chael bwrsariaeth deithio o £500 yn eu blwyddyn gyntaf. Gallant gael y taliad hwnnw ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Sut mae cael gwybod rhagor?

I gael gwybod rhagor, cysylltwch â:
Sheila King: +44 (0)29 2087 9128
Helen Kerrigan: +44 (0)29 2087 9320
E-bost: bursariesandscholarships@caerdydd.ac.uk

Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion