Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

I rieni

Mae mynd i brifysgol yn brofiad sy'n newid bywydau – bywydau'r rhieni yn ogystal â bywydau'r myfyrwyr – ond gallwn ni'ch sicrhau chi ein bod ni'n gwneud ein gorau glas i ddarparu amgylchedd diogel a chynhalgar i'ch mab neu'ch merch gael ffynnu ynddo.

Student on Graduation day

Pam mynd i brifysgol?

Gall gradd o brifysgol wella rhagolygon gyrfa a'r potensial i ennill cyflog da yn ogystal â datblygu sgiliau newydd a meithrin hyder. Gwybod rhagor

Bywyd yng Nghaerdydd

Sefydlwyd y Brifysgol drwy Siarter Frenhinol ym 1883 ac rydyn ni'n cyfuno cyfleusterau modern a thrawiadol ac ymagwedd ddynamig at addysgu ac ymchwil. Gwybod rhagor

Gwyliwch ein pum munud o fideo a rhuthrwch ymlaen i ddiwrnod Graddio eich mab neu'ch merch. Diwrnod emosiynol dros ben!

Gwylio'r fideo

Gwybodaeth ddefnyddiol arall i rieni


Cover of Virgin Guide to British Universities 2012

Yn academaidd, mae Caerdydd yn brifysgol sydd ar y brig … ac yn rhyfeddol o boblogaidd ymhlith ei myfyrwyr. Tybed ai Caerdydd yw’r gyfrinach fwyaf ymhlith prifysgolion Prydain?

Canllaw Virgin i Brifysgolion Prydain 2012

Rhagor o'r canllawiau i brifysgolion

I athrawon a chynghorwyr gyrfa

Mae gennym ni raglen estyn-allan fawr sy'n annog myfyrwyr o wahanol grwpiau oedran i anelu at gael addysg uwch ac i ymbaratoi ar ei chyfer.

Y Gwasanaeth Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Bob blwyddyn, bydd ein tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau yn gweithio gyda 240 a rhagor o ysgolion a cholegau i helpu athrawon sy'n paratoi myfyrwyr i fynd ymlaen i addysg uwch.

Sesiynau gwybodaeth

Byddwn ni’n cynnig amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth i’w cyflwyno i fyfyrwyr chweched dosbarth, mewn grwpiau bach neu grwpiau blwyddyn-cyfan, yn ogystal â rhieni.

Diwrnodau agored

Mae ein Diwrnod Agored yn gyfle gwych i fyfyrwyr gael gwybod rhagor am eu dewis gwrs ac am y cyfleusterau academaidd a chymdeithasol. Mae croeso i chi archebu lleoedd ar gyfer grwpiau ysgol a choleg yma.

Ehangu mynediad

Byddwn ni’n rhedeg amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau nad oes digon o gynrychioli wedi bod arnynt, yn draddodiadol, yng Nghymru. Cânt eu cynnig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 11-13.

Sioe Ffordd Addysg Uwch

Byddwn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC gynt) i gynyddu ymwybyddiaeth o addysg uwch a hyrwyddo’i manteision drwy gyflwyno cynulliadau Sioe Ffordd Addysg Uwch i fyfyrwyr blynyddoedd 10 ac 11 yn ysgolion Cymru.

Cynadleddau i athrawon a chynghorwyr gyrfa

Byddwn ni’n cynnal cynadleddau i athrawon a chynghorwyr gyrfa i dynnu sylw at ein cyfleusterau mwyaf newydd ac i roi gwybod am y newidiadau ym myd addysg uwch a’r broses ymgeisio. Rydym yn cynnal y gynhadledd nesaf ar ddydd Gwener 11 Gorffennaf 2014.

Teithiau hunandywys

Os na allwch chi ddod i’r Diwrnod Agored neu’r Diwrnodau Ymweld, gallwch chi ddilyn taith hunandywys o amgylch y campws.

Is-raddedigion