Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestru grŵp ar gyfer y Diwrnod Agored, 4 July

Rhieni ac athrawon

Cynhadledd ar gyfer Athrawon a Chynghorwyr

conference

Mae’n bleser gennyf eich gwahodd i’r gynhadledd athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd a fydd yn cymryd lle ar ddydd Gwener 11fed Orffennaf 2014.

Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad undydd am ddim, gyda’r nod o ddiweddaru athrawon a chynghorwyr gyda gwybodaeth perthnasol ynghylch materion yn effeithio’r sector addysg uwch, a datblygiadau cyffrous ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fel y gwelwch eleni, rydym wedi llwyddo denu cynrychiolwyr o mudiadau UCAS ac Uned Gwasanaeth Gyrfaoedd Addysg Uwch. Mi fydd dewis o weithdai addas, gan gynnwys gweithdy anffurfiol ynglyn â prosesu derbyn a dewis Prifysgol Grwp Russell. Rydym hefyd wedi trefnu gweithdai arbenigol cainc Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) er lles cydlynyddion AAA. 

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig dewis o deithiau rhyngweithiol o’n Ysgolion Academaidd. Dyma gyfle gwych i chi drio rhywbeth newydd, gan ddysgu mwy am ein cyrsiau unigryw yma yng Nghaerdydd. Mae croeso i chi wahodd athrawon bydd yn elwa o’r teithiau arbennig yma.

Mae’r teithiau yn cynnwys:

Ysgol Busnes Caerdydd
Ydy chwarae’r farchnad stoc erioed wedi apelio atoch? Prynwch a Gwerthwch heb gydwybod a chymryd cwrs carlam mewn masnachu gan Athro Bancio a Chyllid Syr Julian Hodge, yn ein Hystafell Fasnachu go iawn.  

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd
Ewch oddi ar y grid yn y labordy Fforensig a Seiberddiogelwch– haciwch i mewn a lledaenu firws neu faleiswedd ymosodol heb gyfaddawdu diogelwch. Trechwch y peiriant a chael gair o glod yn hytrach na bil sylweddol!

Ysgol Peirianneg Caerdydd
Sgiliau Trydan: O Faraday i gar rasio Fformiwla 1, bydd y sesiwn ymarferol hon yn egluro sut y mae trydan yn pweru pob agwedd ar ein bywydau. Ewch â’r arbrofion yn ôl i’ch ystafell ddosbarth unwaith y byddwch wedi’u meistroli a phasiwch hwy ymlaen i’ch myfyrwyr.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd
Yn ffansïo golwg cwbl newydd? Dewch i samplu Colur Cleopatra gyda’n Doctor yn Hanes yr Hen Fyd. Rhowch gynnig ar goluron o’r hen fyd wedi’u hail greu a dysgwch sut y bydd haneswyr ac archaeolegwyr yn astudio ryseitiau o’r gorffennol.

Ysgol Optometreg Caerdydd
Dewch i weld mwy am y clinigau arloesol yn ein Hadeilad Optometreg. Dysgwch sut i roi prawf ar eich golwg, a rhoi prawf llygaid i fyfyriwr israddedig diamddiffyn! Perffaith os oes prawf llygaid i fod ers tro.

Ysgolion Nyrsio a Bydwreigiaeth ac Astudiaethau Iechyd Caerdydd
Ewch ar daith o gwmpas ein cyfleusterau newydd eithriadol. Dewch i weld ein Hystafelloedd Llawdriniaeth Ffug ac Efelychu Clinigol pwrpasol; a dewch i weld beth sy’n digwydd yn yr Ystafell Llwydni gyda’r peiriant adnewyddu croen rhyfedd.

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd 
Oes rhywun yno? Y Brian Cox nesaf efallai?! Taflwch eich golwg at y sêr gyda’n cyfleusterau gwylio seryddol ni ein hunain. Cyfle i weld ein dechreuadau di-nod yn y gofod o’r ddaear.

Darperir cinio i’r athrawon a’r cynghorwyr gyrfaoedd a fydd yn ymweld â ni a bydd cyfle i gasglu llyfrynnau’r gwahanol gyrsiau a siarad â myfyrwyr cyfredol yn ystod y dydd.

Rydym yn disgwyl galw mawr am lefydd felly’r cyntaf i’r felin fydd hi, yn enwedig gyda’r teithiau Ysgol Academaidd.  Cynghorwn i chi felly gofrestru am le erbyn dydd Gwener 27ain Fehefin 2014.  

Gellir gofrestru am leoedd trwy ddefnyddio’r ffurflen gofrestru amgaeedig neu trwy cwblhau’r ffurflen ar-lein yn ôl y linc: www.cardiffconference2014.eventbrite.co.uk.

Rwy’n mawr obeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ac rwy’n edrych ymlaen at glywed gennych.

Yn yr achos fod y gynhadledd yn gor-danysgrifedig, cyfyngir archebion i ddau le fesul ysgol/coleg/sefydliad, ac i un bob gydlynydd  anghenion addysgol arbennig.

 

Cynhadledd i athrawon

Gwener 11 Gorffennaf Cofrewstrwch nawr

Is-raddedigion