Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestru am le ar gyfer y Diwrnod Agored, 25 Mawrth

Pam Caerdydd?

Rhagolygon gyrfa

Mae ein graddedigion ymhlith y rhai y bydd cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw’n fwyaf dyfal – yn fwy felly nag o blith myfyrwyr o’r mwyafrif o brifysgolion mawr eraill y DU.

Mae i radd o Gaerdydd apêl fawr yn y farchnad swyddi am fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi gallu academaidd, cymhelliant a dyfeisgarwch graddedigion y Brifysgol.

Bydd myfyrwyr Caerdydd yn amlygu’r ddawn, y cymhelliant a’r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw

Paul Davies, Partner yn Macfarlanes LLP (ffyrm ryngwladol o gyfreithwyr)

Bydd y myfyrwyr yn elwa o amgylchedd astudio ysgogol, o addysgu dan arweiniad ymchwil, ac o ryngweithio ag academyddion sy’n gweithio ar derfynau eithaf y wybodaeth yn eu maes. Bydd hynny i gyd yn hybu meddwl yn feirniadol ac yn meithrin hunanddibyniaeth a gwaith tîm.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gall ein gwasanaeth gyrfaoedd i raddedigion gynnig cymorth a chyngor ynghylch:

Mae’r cymorth hwn ar gael i bob un o’n graddedigion yng Nghaerdydd. Hyd yn oed os symudwch chi i ffwrdd o Gaerdydd ar ôl graddio, bydd cymorth yn dal i fod wrth law drwy gyfrwng cyfweliadau dros y ffôn a’n gwasanaeth e-arweiniad.

Rydym ni wedi cymryd camau i blethu cyflogadwyedd i brofiad ein myfyrwyr drwy gynnal amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa sy’n helpu myfyrwyr i gyfleu i gyflogwyr y sgiliau y maent wedi’u dysgu yn y Brifysgol.

Yr Uned Menter Myfyrwyr

Byddwn ni’n helpu myfyrwyr sy’n ystyried sefydlu eu busnes eu hunain neu’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd, a bydd rhaglen GO Wales yn gosod rhyw 300 o fyfyrwyr a graddedigion Caerdydd gyda chyflogwyr bob blwyddyn i weithio ar brosiectau priodol. Caiff tua’u hanner gynnig gwaith am dymor hwy gyda’r cyflogwr.

Mae’r tabl isod yn dangos canran y graddedigion o Brifysgolion Grŵp Russell a gafodd eu graddau cyntaf yn 2010 ac a oedd mewn gwaith neu’n astudio ymhellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Prifysgol %
Caeredin 94.5
Newcastle 94.3
Caerdydd 94.1
Caergrawnt 93.6
Bryste 93.4
Lerpwl 93.0
Glasgow 92.9
Leeds 92.6
Nottingham 92.6
Sheffield 92.5
Queens, Belfast 92.5
Kings 92.2
LSE 92.1
UCL 92.0
Manceinion 91.5
Southampton 91.4
Imperial 90.9
Birmingham 90.6
Rhydychen 90.2
Warwick 90.1

Is-raddedigion