Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Rhagolygon gyrfa

Mae galw mawr gan gyflogwyr am ein graddedigion – mwy felly na'u cyfoedion o'r rhan fwyaf o brifysgolion blaenllaw eraill yn y Deyrnas Unedig.

Mae gradd o Brifysgol Caerdydd yn cyfrif am lawer wrth chwilio am waith gan fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi gallu academaidd, cymhelliant a dyfeisgarwch graddedigion y Brifysgol.

"Mae myfyrwyr Caerdydd yn dangos y ddawn, y cymhelliant a'r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt." Paul Davies, Partner ym Macfarlanes LLP (cwmni cyfreithiol rhyngwladol)

Mae myfyrwyr yn elwa o amgylchedd astudio ysgogol, addysgu a arweinir gan ymchwil, yn ogystal â'r cyfle i ryngweithio ag academyddion sy'n flaenllaw yn eu maes. Mae hyn oll yn annog ein myfyrwyr i feddwl yn feirniadol gan feithrin eu gallu i weithio ar eu pen eu hunain ac mewn tîm.

"Mae'n bleser gan EY weithio gyda Phrifysgol Caerdydd a chefnogi Dyfarniad Caerdydd. Credwn y bydd y dyfarniad yn helpu myfyrwyr i wneud defnydd llawn o'u gallu a'u cryfderau yn ogystal â dysgu sut i gyfleu'r rhinweddau hyn yn effeithiol i gyflogwyr posibl." Laura Smith, Swyddog Recriwtio Graddedigion, EY (Ernest Young, Caerdydd)

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

O'r cychwyn cyntaf, drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gael i'ch helpu i lunio eich targedau gyrfaol a'u cyflawni.

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, sydd wedi ei leoli yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, yn cynnig:

  • Cyfleusterau llyfrgell cynhwysfawr a gwybodaeth/cyngor am yrfaoedd, mynediad i'r we, canllawiau cyfrifiadurol, gwybodaeth ar-lein am swyddi gwag i fyfyrwyr, yn ogystal â swyddi a chyfleoedd, ac ati, i raddedigion.
  • Tîm proffesiynol o Ymgynghorwyr a Chynghorwyr Gyrfaoedd. Mae pob un yn gysylltiedig ag Ysgolion Academaidd, ac ar gael ar gyfer ymgynghoriadau yn ystod yr wythnos.
  • Amrywiaeth eang o sesiynau mewn grwpiau a thrafodaethau am ddewisiadau gyrfaol, chwilio am swyddi, ceisiadau, gweithdrefnau cyfweliadau a chanolfannau asesu
  • Cynhelir ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau  recriwtio/gwybodaeth enfawr i fyfyrwyr o ba bynnag bwnc, yn ogystal â digwyddiadau sy'n targedu sectorau penodol fel Peirianneg a Thechnoleg, Busnes, Gwyddoniaeth a'r Gyfraith.

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn annog myfyrwyr i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau cyflogadwyedd gan gynnwys elfennau o hunanreoli, gweithio mewn tîm, datrys problemau, ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid, cyfathrebu a llythrennedd, rhifedd a TG. Mae profiad gwaith yn rhan o lawer o'n rhaglenni gradd, ac mae gennym dîm o Gynghorwyr Profiad Gwaith sy'n mynd ati i hyrwyddo manteision profiad gwaith. Gall myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a phrofiad gwaith gymryd rhan yn rhaglen Dyfarniad Caerdydd hefyd sy'n cydnabod yn ffurfiol y sgiliau cyflogadwyedd a enillwyd yn ystod y gweithgareddau hyn.

Dyma rai dolenni i weithgareddau allgyrsiol ledled y Brifysgol:

Mae Caerdydd yn hen law ar helpu ei graddedigion i gael swyddi. Mae galw am raddedigion o bob disgyblaeth ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. Bob blwyddyn, rydym yn cadw golwg ar hynt a helynt ein graddedigion ac yn paratoi'r wybodaeth ganlynol:

Mae’r tabl isod yn dangos canran y graddedigion o Brifysgolion Grŵp Russell a gafodd eu graddau cyntaf yn 2010 ac a oedd mewn gwaith neu’n astudio ymhellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Prifysgol %
Caeredin 94.5
Newcastle 94.3
Caerdydd 94.1
Caergrawnt 93.6
Bryste 93.4
Lerpwl 93.0
Glasgow 92.9
Leeds 92.6
Nottingham 92.6
Sheffield 92.5
Queens, Belfast 92.5
Kings 92.2
LSE 92.1
UCL 92.0
Manceinion 91.5
Southampton 91.4
Imperial 90.9
Birmingham 90.6
Rhydychen 90.2
Warwick 90.1

Is-raddedigion