Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Rhwydweithiau Staff, Undebau a Chymdeithasau Proffesiynol

Yn yr adran hon cewch fanylion yr amrywiol rwydweithiau a chymdeithasau staff y mae croeso i aelodau o’r staff ymuno â nhw, yn ogystal â’r Undebau a’r Cymdeithasau Proffesiynol a all fod o ddiddordeb i chi.

Rhwydwaith Staff Materion Cymraeg Prifysgol Caerdydd  
Mae’r Rhwydwaith yma yn agored i bob aelod staff, yn staff academaidd a gweinyddol, ac i siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r di-Gymraeg. 

Dyma gyfle i ddod at ein gilydd a rhannu syniadau ynghylch sut i wella Strategaeth a Pholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Brifysgol o drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ar draws holl weithgareddau’r Brifysgol.

Gyda sefydlu swydd Comisiynydd y Gymraeg fis Ebrill 2012, fe fydd cyd-destun newydd ar gyfer polisi iaith y Brifysgol, wrth inni symud o’r cynlluniau Iaith tuag at Safonau, dan oruchwyliaeth y Comisiynydd.

Y Rhwydwaith yw’r platfform ar gyfer trafod materion o’r fath.

Mae cofnodion y cyfarfodydd ar wefan y Rhwydweithiau. www.caerdydd/ac/uk/for/staff/networks

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn sydd wedi ei drafod a’i gyflawni yn ystod blwyddyn academaidd 2011/12:
Ymatebodd y Rhwydwaith i:

  • Gynllun iaith Prifysgol Caerdydd gan gynnig gwelliannau a sylwadau adeiladol
  • Gynllun Iaith y Cynghorau Cyllido Ymchwil

Cynhaliwyd cyfarfod arbennig gyda Yr Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor Cydraddoldeb ac  Amrywiaeth, i drafod:

  • Cynllun Iaith y Brifysgol
  • Yr angen am uned gyfieithu mewnol
  • Yr angen am hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith ar Staff y Brifysgol
  • Cyfethol aelod o’r Rhwydwaith i Bwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Brifysgol.

Bydd dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf fel a ganlyn:
Rhagfyr 4ydd – campws Mynydd Bychan
31 Ionawr  - Cyfarfod gyda Meri Huws, Comisiynydd Iaith (ail drefniant)
Mai 14eg – campws Parc Cathays
Y Cadeirydd presennol yw Dr Simon Brooks a’r Ysgrifennydd presennol yw Elliw Iwan ond cynhelir etholiadau ar gyfer Cadeirydd ac Ysgrifennydd 2012-13 yn yr Hydref.
Mae croeso mawr i aelodau newydd, gyrrwch e-bost at  rhwyd@caerdydd.ac.uk i gofrestru.

Cofrestrwch yma: rhwyd@caerdydd.ac.uk

Rhwydwaith y Staff Croenddu a’r Staff o Leiafrifoedd Ethnig  
Mae Rhwydwaith y Staff Croenddu a’r Staff o Leiafrifoedd Ethnig yn cynnig amgylchedd cynhalgar i staff gyfarfod ynddo a rhannu eu profiadau a’u pryderon am y gweithle. Mae’n gweithio, yn ogystal, i gynyddu’r ymwybyddiaeth a’r ddealltwriaeth o faterion sy’n codi yn achos staff sy’n groenddu neu’n perthyn i leiafrifoedd ethnig.

Mae’r Rhwydwaith hwn yn un o’r grwpiau o randdeiliaid yr ymgynghorir â nhw ynghylch materion sy’n codi o bolisïau a gweithdrefnau Prifysgol Caerdydd, yn enwedig ynghylch materion sy’n ymwneud â staff croenddu a staff o leiafrifoedd ethnig. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Chynorthwyydd Gweinyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Bethan Clemett, yn ClemettB1@caerdydd.ac.uk.

Rhwydwaith y Gofalwyr
Gobaith y Brifysgol, fel rhan o fenter yr Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol, yw sefydlu Rhwydwaith Gofalwyr i’r Staff er mwyn dod ag aelodau o’r staff sydd â chyfrifoldebau gofalu ynghyd a’u helpu. Y bwriad yw i’r rhwydwaith weithredu fel ein rhwydweithiau presennol o staff a chytuno’n ddiweddarach ar ei gylch gwaith ei hun.

Gofalwr yw rhywun sy’n gyfrifol am ofalu am rywun arall, neu am drefnu gofal ar ei gyfer/ei chyfer - er enghraifft, gofalu am blant neu ofalu am berthynas neu bartner sydd â salwch tymor-hir, yn anabl neu’n hen neu, efallai, am berthynas sydd mewn cryn oed ac sy’n dioddef o glefyd Alzheimer ac felly’n methu â gofalu amdano/amdani ei hun. Byddai’r mwyafrif o ofalwyr yn dal i beidio â sylweddoli bod y term ‘gofalwr’ yn wir amdanyn nhw. Y cyfan y maen nhw’n ei wneud yw ceisio gwneud eu gorau i ymdopi.

Bydd y Rhwydwaith Gofalu yn rhan o’r Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol, sef menter a gynhelir ledled y Brifysgol i geisio gwella bywyd gweithio pob aelod o’r staff. Os caiff y rhwydwaith ei sefydlu, hwn fydd y diweddaraf o amryw o rwydweithiau sydd eisoes ar waith i hybu a hwyluso cyfathrebu mwy effeithiol a thryloyw rhwng y Brifysgol a’i staff.

I gael gwybod rhagor am y Rhwydwaith, neu os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan ohono, ffoniwch Gill Wilkings ar 02920 870650 neu e-bostiwch: WilkingsG@caerdydd.ac.uk.

Rhwydwaith y Staff Anabledd  
Mae’r Rhwydwaith Anabledd yn cynnig amgylchedd cynhalgar i staff gyfarfod ynddo a rhannu eu profiadau a’u pryderon am y gweithle. Mae’n gweithio, yn ogystal, i gynyddu’r ymwybyddiaeth a’r ddealltwriaeth o faterion anabledd.

Mae’r Rhwydwaith hwn yn un o’r grwpiau o randdeiliaid yr ymgynghorir â nhw ynghylch materion sy’n codi o bolisïau a gweithdrefnau Prifysgol Caerdydd, yn enwedig ynghylch materion Anabledd. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Chynorthwyydd Gweinyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Bethan Clemett, yn ClemettB1@caerdydd.ac.uk.

ENFYS - rhwydwaith y staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.  
Rhwydwaith yw ENFYS sy’n ceisio darparu gofod anffurfiol a chyfeillgar i staff ac ôl-raddedigion Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol. Er nad yw ENFYS yn rhan ffurfiol o strwythur y Brifysgol, caiff y rhwydwaith gyfle i gyfrannu at lunio polisïau a chynyddu’r ymwybyddiaeth o faterion perthnasol ledled y Brifysgol. Nod cyffredinol y rhwydwaith yw darparu fforwm i staff ac ôl-raddedigion perthnasol ac unrhyw staff ac ôl-raddedigion eraill yn y Brifysgol sy’n gefnogol neu’n ymddiddori yn y maes i gyfarfod, cymdeithasu a thrafod materion sy’n codi. I gael gwybod rhagor, cysylltwch ag lgbtstaff@caerdydd.ac.uk

Rhoi drwy’r Gyflogres  
Mae Rhoi drwy’r Gyflogres yn ffordd i staff roi swm o arian i elusen bob mis drwy i’ch rhoddion gael eu tynnu’n uniongyrchol o’ch cyflog. Caiff yr arian ei dynnu cyn i’r dreth gael ei chyfrif. Cewch roi i unrhyw elusen, eglwys neu gorff elusennol cydnabyddedig a chyfrannu i fwy nag un ohonyn nhw bob mis. I drefnu hynny, llwythwch ffurflen i lawr o’r wefan uchod neu ffoniwch Sian Williams yn FINCE (x74550) i gael gwybod rhagor. Rhedir a rheolir y cynllun gan South West Charitable Giving.

Y Rhwydwaith Gweithredu Cymdeithasol a Chymunedol (SCAN) 
Sefydlwyd y rhwydwaith gan grŵp o staff y brifysgol i gynyddu rhyngweithio cymdeithasol o fewn y Brifysgol, er mwyn creu canolbwynt ar gyfer gwaith elusennol a meithrin cysylltiadau â’n cymuned leol. Mae gwahoddiad cynnes i’r holl staff gymryd rhan yn y digwyddiadau a chyfrannu at y Rhwydwaith. Mae digwyddiadau diweddar wedi cynnwys cwisiau tafarn, digwyddiad cwrdd-a-chymysgu, Dawns Tei Du, a thwrnamaint pêl-droed pump bob ochr. Os oes gennych chi unrhyw syniad ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol, efallai yr hoffech chi ymuno â Thîm y Pwyllgor. Ewch i wefan SCAN i gael gwybod rhagor neu ffoniwch Clair Jenkins ar 02920 876242.

Cymdeithas y Staff  
Mae rhyw 800 o aelodau o staff y Brifysgol yn aelodau o Gymdeithas y Staff, cymdeithas sy’n trefnu amrywiol deithiau a digwyddiadau cymdeithasol am ffi danysgrifio fisol fach o 50c y mis. Bydd y Gymdeithas yn ceisio darparu ar gyfer cynifer o ddiddordebau â phosibl, gan amrywio o sgitls, hyfforddi tenis a’r twrnamaint golff blynyddol, i deithiau i theatrau a theithiau mewn bysiau moethus i fannau diddorol ar hyd y flwyddyn. Bydd y Gymdeithas hefyd yn croesawu gweld teuluoedd yr aelodau’n cymryd rhan yn ei digwyddiadau. I gael gwybod rhagor neu i gael ffurflen ymaelodi, cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth, Jean Loudwell (PURCH) yn Loudwell@caerdydd.ac.ukneu ar x74524.

Staff yn Gwirfoddoli 
Student Volunteering Cardiff (SVC) yw un o’r canolfannau gwirfoddoli mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae ganddi dros 30 o brosiectau, pum aelod ymroddedig o staff, a thros 700 o wirfoddolwyr. Bydd rhyw 700 o fyfyrwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau i gefnogi achosion da drwy gyflawni gweithgareddau sy’n cynnwys darparu penwythnosau anturus i bobl ifanc dan anfantais, helpu plant mewn ysgolion lleiafrifoedd ethnig, gweithio gyda’r henoed, pobl â thrafferthion awtistiaeth, problemau iechyd meddwl neu anawsterau dysgu, a ffoaduriaid.

Os ydych chi’n aelod o’r staff ac os hoffech chi wirfoddoli, neu os ydych chi’n chwilio am wirfoddolwyr i brosiect rydych chi’n ymwneud ag ef, ffoniwch 02920 781 510 neu e-bostiwch svc@caerdydd.ac.uk. Gall SVC geisio trefnu gwirfoddoli mewn maes sydd o ddiddordeb i chi, ac fe all fod yn bosibl i chi wirfoddoli gydag aelodau o’ch teulu – gorau po fwyaf ddaw!

Cymdeithas y Gweinyddwyr Prifysgol  
Mae gan bob aelod gweinyddol o’r staff yr hawl i ymuno â’r AUA, y gymdeithas broffesiynol i holl reolwyr a gweinyddwyr addysg uwch. Caiff yr aelodau wybod yn gyson am faterion cyfredol ym myd addysg uwch a chyfle i ddatblygu’n broffesiynol a rhannu’r arferion gorau. Caiff yr aelodau gyfle hefyd i gymryd rhan mewn cynadleddau a gweithgareddau rhanbarthol ac elwa o arbenigedd eu cydweithwyr drwy ddulliau electronig. I gael gwybod rhagor, ewch i wefan yr AUA.

Undebau a Chymdeithasau Proffesiynol  
Mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod amryw o undebau llafur a chyrff proffesiynol sy’n cynrychioli aelodau o’r staff. I gael gwybod rhagor ac i gael cysylltau i wefannau’r Undebau Llafur a’r Cymdeithasau Proffesiynol, cliciwch ar y cyswllt uchod.

Grŵp yr Athrawon Benyw 
Grŵp cymharol newydd yn y Brifysgol yw Grŵp yr Athrawon Benyw. Os hoffech chi gael gwybod rhagor amdano, bydd croeso i chi ffonio Gill Wilkings ar x75440.