Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Pennaeth Gweithrediadau Adnoddau Dynol

Prifysgol Caerdydd

Wedi'i leoli yn Nhŷ McKenzie, Caerdydd

Tua £65,000

Yn aelod o'r Russell Group, mae Prifysgol Caerdydd yn un o'r 24 prifysgol ymchwil dwys blaenllaw yn y DU a'r 12fed brifysgol fwyaf yn y DU o ran niferoedd y myfyrwyr gyda chyfanswm incwm a amcangyfrifir ar gyfer 2013-2014 o £460M. Gyda phroffil o dros 6,000 staff a mwy na 26,000 o fyfyrwyr, mae Prifysgol Caerdydd yn sefydliad mawr a chymhleth. Yn strwythurol, mae'r Brifysgol yn cynnwys 3 Choleg sy'n goruchwylio 27 Ysgol Academaidd. Yn ganolog i'w huchelgais fel yr amlinellir yn Y Ffordd Ymlaen y mae nod y Brifysgol at fod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol uchaf yn y byd. Er mwyn cefnogi'r agenda uchelgeisiol a chyffrous hwn, mae'r Brifysgol eisiau penodi Pennaeth Gweithrediadau Adnoddau Dynol i weithio fel rhan o Uwch Dîm Reoli Adnoddau Dynol wrth ddatblygu a gweithredu blaenoriaethau Adnoddau Dynol strategol allweddol i gefnogi'r Ffordd Ymlaen.

Rôl

  • Fel uwch weithiwr proffesiynol Adnoddau Dynol, yn adrodd wrth Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol, ac yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y tîm Adnoddau Dynol, byddwch yn cyfrannu at ddatblygu strategaeth, polisi a chynlluniau Adnoddau Dynol
  • Byddwch yn annog ac yn datblygu rhyngweithio a chydweithio ar draws holl swyddogaethau Adnoddau Dynol (yn ganolog ac yn y Coleg) i gefnogi'r safon uchaf posibl wrth gyflwyno gwasanaeth proffesiynol Adnoddau Dynol; gan greu diwylliant o berfformiad uchel yn erbyn blaenoriaethau strategol
  • Byddwch yn arwain ac yn rheoli gweithgareddau Adnoddau Dynol trafodaethol a gweithredol, gan sicrhau bod gwasanaeth hynod effeithiol ac effeithlon sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn cael ei gyflwyno
  • Byddwch yn arwain ar gyfathrebu, ymgynghori a thrafod; gan gyfrannu at ddiwylliant cadarnhaol trwy bartneriaethau ymgynghorol rhagweithiol gyda chyrff undeb a rhwydweithiau cynrychiadol

Ymgeisydd

  • Byddwch yn gyffredinolwr Adnoddau Dynol strategol, gyda chymhwyster proffesiynol perthnasol, yn gweithio o fewn amgylchedd cymhleth a thrwm gyda phrofiad y gellir ei ddangos o gyfrannu at lwyddiant sefydliadol trwy gynllunio, gweithredu, a rheoli strategaethau arloesol ar draws busnes cymhleth; hyrwyddo arweinyddiaeth a meithrin talent
  • Byddwch yn meddu ar sgiliau arwain a chyswllt gwych (staff, undebau a rhanddeiliaid), gwybodaeth drylwyr o faes swyddogaethol Adnoddau Dynol, ac yn fedrus wrth ddarparu cyngor Adnoddau Dynol rhagweithiol, yn canolbwyntio ar fusnesau o fewn lleoliadau undebol
  • Bydd gennych brofiad sylweddol o arwain, datblygu a chymell timau; creu diwylliant o berfformiad uchel a threfnu pobl i gyflawni blaenoriaethau strategol

Y dull a ffafrir ar gyfer cyflwyno cais yw ar-lein yn www.odgers.com/47139; os na allwch ymgeisio ar-lein anfonwch e-bost gyda'ch cais (CV a llythyr eglurhaol) at 47139@odgersberndtson.com.

Sylwer y dyddiad cau yw 17bd Ebrill 2014 am 5.00pm.

Cynhelir y cyfweliadau panel ar 11bd Mehefin 2014.

Dyddiad Postio yr hysbyseb : 24th Mawrth 2014

Bydd yr holl geisiadau yn cael eu cydnabod.

Os oes gennych ymholiadau ffoniwch y swyddfa yng Nghaerdydd ar 029 2078 3050 a gofynnwch am Siân Goodson neu Jemma Terry.