Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Canllaw 'Syt i Wneud'

Canllaw Prifysgol Caerdydd i Ymgeiswyr

Cyngor da:

  1. Sicrhewch eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost i ni, a'ch bod yn diweddaru hyn yn eich proffil. Bydd yr holl ohebiaeth yn cael ei hanfon atoch dros yr e-bost, ac ni allwn fod yn gyfrifol os na fyddwch yn derbyn gwybodaeth bwysig am nad ydych wedi'i ddiweddaru ar y system.
  2. Sicrhewch eich bod wedi cwblhau'r holl feysydd gorfodol yn gywir ar y ffurflen gais, am na fydd y system yn caniatáu i'ch cais fynd drwy'r camau amrywiol.
  3. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r datganiadau ategol i ddangos eich bod yn bodloni'r fanyleb person ar gyfer y swydd, am na fyddwch yn cael eich gwahodd am gyfweliad os na fyddwch wedi gwneud hynny.
  4. Gallwch ddiwygio, dileu ac ychwanegu manylion at yr adrannau rydych wedi'u cwblhau unrhyw bryd, hyd at ddyddiad cau'r swydd a hyd nes y byddwch yn cyflwyno'ch cais. Ar ôl y cam hwn, ni fyddwch yn gallu addasu eich cais.
  5. Sicrhewch eich bod yn nodi cyfeiriadau e-bost eich canolwyr ar bob cais, oherwydd anfonir yr holl ohebiaeth atynt dros yr e-bost.
  6. Cofiwch wirio statws eich cais ar borth yr ymgeiswyr, o dan y ddolen 'Statws y Cais am Swydd'.


Diolch am ddangos diddordeb mewn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd. Ni all y Brifysgol dderbyn ceisiadau papur ac mae'n annog pob ymgeisydd i wneud cais gan ddefnyddio'r system ar-lein. Mae'r system yn gyflymach, ac yn ffordd fwy diogel o gyflwyno cais i'r Brifysgol.

Bydd y system recriwtio ar-lein yn eich tywys drwy'r broses ymgeisio. Wrth i chi symud o un sgrin i'r llall, cewch gyfle i arbed pob tudalen, a gadael a dychwelyd at eich cais unrhyw bryd cyn dyddiad cau'r swydd.

Bydd yr adran sydd wedi'i haroleuo ar frig y dudalen yn dangos lle rydych chi yn y broses ymgeisio, ac yn cadarnhau pan fyddwch wedi cwblhau pob adran.

Os credwch fod anabledd, nam neu gyflwr iechyd hir dymor yn effeithio ar eich gallu i gwblhau'r cais gan ddefnyddio'r system ar-lein, cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau a Rennir drwy ffonio 029 2087 9777 neu drwy anfon neges e-bost at pobl@caerdydd.ac.uk , er mwyn i ni drafod y ffordd orau o barhau â'ch cais.

Chwilio am Swyddi

Mae'r dull chwilio i'w weld ar yr Hafan o dan y ddolen 'Chwilio am Swyddi', ac mae'n rhoi'r cyfle i chi chwilio drwy swyddi gwag Prifysgol Caerdydd, gan ddefnyddio opsiynau fel Allweddeiriau, Teitl Swydd, Rhif Cyfeirnod, Ysgol/Cyfarwyddiaeth, Categori Swydd neu Lwybr Gyrfa.

Gallwch hefyd greu Chwiliad a fydd yn eich hysbysu pan fydd swydd wag yn cael ei hysbysebu sy'n bodloni eich gofynion. Gellir gwneud hyn mewn dwy ffordd:

1. Drwy greu 'Asiant Chwilio'. Rhaid i chi fynd i'r dudalen sy'n dangos holl swyddi gwag Prifysgol Caerdydd, a chlicio ar y botwm 'Creu Asiant Chwilio'. Mae'r dudalen hon yn eich galluogi i ddewis y meini prawf rydych am chwilio amdanynt e.e. 'Swyddi ymchwil', ac mae'n ein galluogi i'ch hysbysu am swyddi gwag sy'n bodloni eich meini prawf yn ddyddiol, wythnosol, pythefnosol neu fisol.

Mae asiantau chwilio yn dod i ben yn awtomatig ar ôl 90 diwrnod ar ôl eu creu neu eu hadnewyddu. Gallwch adnewyddu asiantau chwilio drwy glicio ar y ddolen 'rheoli asiant chwilio' a chlicio ar y botwm adnewyddu.

Nid oes rhaid i chi fewngofnodi i chwilio am swyddi gwag ym Mhrifysgol Caerdydd, ond bydd rhaid i chi fewngofnodi os ydych am barhau i wneud cais.

2. Drwy greu 'Paru â Swyddi'. Ar waelod y dudalen 'Chwilio am Swydd', gallwch gynnwys eich testun eich hun neu uwchlwytho'ch swydd ddisgrifiad delfrydol, CV, neu lythyr eglurhaol i roi manylion eich sgiliau a'ch cymwysterau, a gellir eu defnyddio i chwilio am swyddi gwag eraill.

Sut i weld manylion y swyddi gwag

Os byddwch yn gweld swydd wag sy'n bodloni eich gofynion, ticiwch y blwch drws nesaf i Deitl y Swydd a chliciwch ar 'Gweld y Swydd' er mwyn gweld manylion penodol y rôl. Bydd y manylion hyn yn cynnwys swydd ddisgrifiad, y fanyleb person, manylion y cyflog, y dyddiad cau ac ati.

Gwneud cais am swydd

Os oes gennych gyfrif defnyddiwr eisoes, ac rydych yn penderfynu gwneud cais am swydd wag, cliciwch ar 'gwneud cais am swydd' ac ewch i'r adran ymgeisio. Os nad ydych wedi defnyddio'r system yn flaenorol, bydd angen i chi greu cyfrif defnyddiwr. Bydd blwch yn ymddangos ar y sgrin a bydd angen i chi glicio 'Mewngofnodi am y tro cyntaf'. Yna bydd y blwch Polisi Preifatrwydd yn ymddangos a bydd angen i chi dderbyn y datganiad hwn os ydych am gael mynediad i'r system a gwneud cais am swydd. Bydd y sgrin 'Mewngofnodi am y tro cyntaf' yn ymddangos a bydd angen i chi nodi eich cyfeiriad e-bost, cyfrinair, cwestiwn diogelwch ac ateb i'r cwestiwn diogelwch. Mae cyngor ar ddewis cyfrinair ar gael ar y sgrin hon hefyd. Pan fyddwch wedi cyflwyno'ch gwybodaeth, byddwch yn cael eich tywys i'r Dudalen Croeso, a gallwch barhau i chwilio a gwneud cais am swyddi gyda Phrifysgol Caerdydd. Mae'n bwysig cofio bod yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair yn sensitif i briflythrennau a llythrennau bach.

Polisi Preifatrwydd

Bydd angen i chi ddarllen y Polisi Preifatrwydd a chytuno iddo cyn i chi greu cyfrif defnyddiwr o fewn y system. Mae'r Polisi Preifatrwydd a Thelerau ac Amodau yn cynnwys manylion y wybodaeth bersonol a chyfrinachol y mae'r Brifysgol yn ei chasglu a sut mae'n ei defnyddio pan fydd wedi cael ei chasglu a'i storio. Os hoffech fwy o wybodaeth am y ffordd y caiff eich data personol ei ddefnyddio, defnyddiwch y manylion cyswllt a ddarparwyd.

Cael eich Ystyried ar gyfer Swyddi yn y Dyfodol - Cronfeydd Talent

Ar sgrin gyntaf y cais, gofynnir i chi a ydych am gael eich ystyried ar gyfer swyddi yn y dyfodol. Os byddwch yn cytuno, bydd eich manylion ar gael ar gyfer chwiliadau, ac os yw'n briodol, cewch eich gwahodd i wneud cais am swyddi gwag yn y Brifysgol a allai fod yn berthnasol i'ch sgiliau a'ch profiad. Os na fyddwch am i'ch manylion fod ar gael ar gyfer chwiliadau, neu os nad ydych am i'r Brifysgol gysylltu â chi, dylech ateb na i'r cwestiwn hwn.

Cwblhau eich cais

Os ydych wedi cofrestru fel defnyddiwr ac wedi gwneud cais am swyddi gwag blaenorol, bydd unrhyw wybodaeth rydych wedi'i nodi bryd hynny yn cael ei chynnwys yn awtomatig i'r adrannau perthnasol o'r cais newydd. Dylech fod yn ymwybodol bod rhaid i chi adolygu unrhyw wybodaeth a nodwyd yn y datganiad personol er mwyn sicrhau ei bod yn berthnasol i'r swydd rydych yn ceisio amdani.

Mae cyfle gennych i uwchlwytho hyd at 5 fersiwn o'ch CV i'r system, a dogfennau ategol ar gyfer pob cais y byddwch yn ei wneud. Gallwch uwchlwytho unrhyw ddogfennau eraill sy'n berthnasol i'ch cais yn eich barn chi, ond ni ddylai unrhyw ddogfen fod yn fwy na 5MB.

Scroliwch i lawr i waelod y dudalen i sicrhau eich bod wedi cwblhau'r holl adrannau perthnasol.

Tystysgrif Nawdd / Tystiolaeth o hawl i weithio yn y DU

Gofynnir i chi a ydych yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Os nad ydych yn rhydd o Reolaeth Mewnfudo, bydd cyfres o gwestiynau ychwanegol yn ymddangos mewn perthynas â'ch cymhwysedd i weithio yn y DU.

Mae gan Brifysgol Caerdydd gyfrifoldeb i wirio bod ei holl gyflogeion yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Dylech fod yn ymwybodol na fydd y Brifysgol yn gallu cynnig Tystysgrif Nawdd mewn perthynas â swydd lle mae'n bosibl dangos bod ymgeiswyr o'r DU neu Ardal Economaidd Ewropeaidd ar gael ac yn gymwys i gael y swydd.

Gellir cael gwybodaeth bellach ar wefan y Swyddfa Gartref:

www.bia.homeoffice.gov.uk

Gellir cael gwybodaeth ddefnyddiol am fyw a gweithio yn y DU yma:

www.britishcouncil.org/eumobility

Rydym yn cynnig system gymorth siop un stop i unrhyw un sy'n symud i'r DU i dderbyn swydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn www.internationalstaff.ac.uk ceir cyngor ar fyw yn y DU a Chaerdydd, llety lleol, a gwybodaeth hanfodol arall ar gyfer eich wythnosau cyntaf.

Statws Cyflogaeth

Yn ystod y cam hwn gofynnir i chi a ydych yn un o gyflogeion Prifysgol Caerdydd, er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud cais drwy'r Porth priodol, naill ai 'Adleoli' neu 'Allanol'.

Os ydych yn ymgeisydd adleoli sy'n ceisio gwneud cais drwy'r porth allanol, gofynnir i chi adael y porwr a chael mynediad i'r porth adleoli er mwyn gwneud cais. Bydd dolenni cyswllt i'r tudalennau adleoli yn cael eu darparu i chi drwy neges e-bost.

CV a Dogfennau Ategol

Bydd y Datganiad Ategol a'r CV yn cael eu hasesu gan y recriwtiwr yn erbyn y fanyleb person ar gyfer y rôl. Mae'n hanfodol eich bod yn defnyddio'r cyfle hwn i ddangos sut rydych yn bodloni'r fanyleb person.

Mae modd defnyddio ffeiliau MSWord, Fformat Testun Cyfoethog (RTF) a PDF. Bydd unrhyw atodiadau y byddwch yn eu huwchlwytho yn y fformatau hyn bob amser yn cael eu hystyried fel rhan o'ch cais.

Gallwch atodi dogfennau mewn fformatau eraill e.e. enghreifftiau o waith mewn meddalwedd a ddefnyddir yn rheolaidd o fewn eich disgyblaeth benodol, ond ni all y Brifysgol warantu y bydd yr adran sy'n recriwtio yn meddu ar y feddalwedd berthnasol i agor eich atodiad.

Manylion personol

Dylech gwblhau'r holl flychau personol os yw'n bosibl. Mae'r meysydd gorfodol wedi'u nodi â serennig coch, a rhaid i chi gwblhau'r blychau hyn er mwyn parhau â'ch cais.

Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yma ac ar y tudalennau nesaf, ar gael i chi ei defnyddio mewn ceisiadau yn y dyfodol, ac ni fydd angen i chi nodi'r wybodaeth eto. Fodd bynnag, gallwch ei diweddaru unrhyw bryd.

Hanes Cyflogaeth / Gyrfa

Defnyddir yr adran hon ar gyfer cyflogwyr a rolau blaenorol. Gallwch nodi manylion hyd at 5 swydd yn yr adran hon.

Gan ddechrau gyda'ch cyflogwr mwyaf diweddar, nodwch fanylion hanes eich gyrfa yn ystod y 10 mlynedd diwethaf (neu ers gadael ysgol os yw'n fwy priodol).

Dylech gwblhau pob blwch e.e. Teitl y Swydd, Enw'r Sefydliad, blwyddyn dechrau a blwyddyn gorffen y gyflogaeth. Os oes angen i chi nodi mwy nag un set o fanylion am gyflogwr, cliciwch ar 'ychwanegu' a bydd llinell newydd yn ymddangos. Gallwch nodi hyd at 5 cyflogwr blaenorol.

Wrth restru'ch hanes cyflogaeth, gallech gynnwys cyflogaeth â thâl, gwaith gwirfoddol neu brofiad gwaith. Dylech hefyd gynnwys y cyfnodau lle nad oeddech mewn cyflogaeth ee. mewn addysg amser llawn, di-waith, cyfnod mamolaeth ac ati.

Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol

Ar y sgrin hon hefyd, gofynnir i chi nodi manylion unrhyw aelodaeth o gyrff proffesiynol sydd gennych. Dylech nodi gwybodaeth am unrhyw gysylltiadau a/neu gofrestriadau proffesiynol perthnasol. Unwaith eto, gellid gofyn am brawf o aelodaeth cyn eich cyflogi.

Hanes Addysg a Chyflogaeth

Bydd yr adran hon yn cofnodi'r sefydliadau rydych wedi astudio ynddynt a'r cymwysterau a ddyfarnwyd i chi. Gallwch nodi hyd at 3 sefydliad yn yr adran hon.

Gan ddechrau gyda'r cymhwyster mwyaf diweddar, rhowch fanylion y Brifysgol neu'r Sefydliad Addysg y gwnaethoch ei fynychu, eich maes astudio, y cymhwyster a ddyfarnwyd, a blwyddyn y dyfarniad.

Os oes angen mwy nag un cofnod arnoch, cliciwch ar 'ychwanegu' a bydd llinell arall yn ymddangos. Gallwch ychwanegu hyd at 3 Sefydliad Addysg yn yr adran hon.

Rhowch fanylion unrhyw gymwysterau rydych yn astudio ar eu cyfer ar hyn o bryd neu'n aros am ganlyniadau, a'r dyddiad rydych yn rhagweld y byddwch wedi'u cwblhau.

Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o gymwysterau a enillwyd os cewch gyflogaeth yn y Brifysgol.

Gallwch ddiwygio'r cofnodion ar gyfer eich Manylion Personol, Hanes eich Gyrfa ac Addysg unrhyw bryd, naill ai drwy glicio ar 'golygu' a 'diweddaru' wrth i chi gwblhau cais, neu drwy ddilyn y ddolen 'Golygu Proffil' ar hafan yr ymgeisydd a dewis y tab sy'n eich galluogi i ddiwygio ac arbed.

Gwybodaeth am Ganolwyr

Rhaid i chi ddarparu manylion 2 ganolwr yn yr adran hon.

Cysylltir â chanolwyr dros yr e-bost felly mae'n hanfodol eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon ar gyfer pob canolwr. Os nad oes cyfrif ebost gan eich canolwr, nodwch y symbol '@' yn y maes ebost a rhowch nodyn yn eich Datganiad Ategol i dynnu sylw'r sawl sy'n recriwtio at y ffaith hon. Yna bydd y sawl sy'n recriwtio yn cysylltu â'ch canolwr dros y ffôn neu drwy lythyr.

Rhaid i chi ddewis canolwyr rydych yn eu hadnabod mewn capasiti proffesiynol ac a fydd yn gallu gwneud sylwadau am eich cyflogaeth yn y gorffennol a'ch perfformiad yn eich swydd bresennol. Felly, disgwylir y bydd o leiaf un o'ch canolwyr yn un o'ch cyflogwyr cyfredol, neu eich cyflogwr diwethaf.

Os ydych newydd orffen addysg llawn amser, gallech ddewis tiwtor eich cwrs neu aelod arall o staff academaidd sy'n gyfarwydd â'ch gwaith.

Ni ddylech gynnwys aelodau o'ch teulu na ffrindiau personol fel canolwyr.

Ar gyfer swyddi academaidd, polisi'r Brifysgol yw cysylltu â chanolwyr er mwyn eu hysbysu o'r broses recriwtio cyn eich cyfweliad. Ar gyfer pob swydd wag arall, gofynnir am eirdaon fel arfer ar adeg penodi. Gallwch nodi nad ydych am i ni gysylltu â'ch canolwyr tan ar ôl y cyfweliad drwy glicio ar yr opsiwn hwn yn y gwymplen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn yr adran hon o'r cais, gofynnir a yw'ch cais ar gyfer Swydd Glinigol (sy'n faes gorfodol). Os byddwch yn ticio'r maes hwn, bydd ffenestr newydd yn ymddangos gyda chwestiynau sy'n ymwneud yn benodol â Swyddi Clinigol. Cwblhewch yr adran hon os ydych yn gwneud cais am swyddi lle y bydd angen i chi gofrestru gyda'r Cyngor Meddygol, Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a'r holl swyddi proffesiynol sy'n ymwneid ag iechyd.

Hefyd, bydd angen i chi nodi'r cyfnod y rhybudd i adael eich swydd yn yr adran hon, a nodi ymhle y gwnaethoch weld y swydd yn cael ei hysbysebu.

Gwybodaeth Fonitro

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i bolisi cyfle cyfartal wrth gyflogi. Nod y polisi yw dileu gwahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar unrhyw sail yn cynnwys rhyw, ethnigrwydd, oedran ac anabledd.

Bydd y sgrin hon yn casglu gwybodaeth cyfle cyfartal, ac mae'n cynnwys set o gwestiynau hawdd eu dilyn. Mae'r holl feysydd yn orfodol, felly ceir opsiwn i nodi 'well gennyf beidio â dweud' ar gyfer rhai cwestiynau.

Ni fydd y wybodaeth a gyflwynir yma'n cael ei defnyddio yn y broses ddethol, ac ni fydd ar gael i unrhyw un a fydd yn llunio'r rhestr fer, a chaiff ei thrin yn gwbl gyfrinachol.

Cyflwyno'ch cais

Byddem yn argymell eich bod yn adolygu, neu'n argraffu eich cais cyn ei gyflwyno, oherwydd ni fydd eich cais ar gael i'w weld na'i ddiwygio pan fyddwch wedi clicio ar y botwm 'cyflwyno'. Cyn gynted ag y byddwch wedi cyflwyno'ch cais, cewch y neges ganlynol hon gan y system. ‘Diolch. Mae eich cais wedi cael ei gyflwyno'n llwyddiannus. Cysylltir â chi drwy neges ebost pan fydd eich cais wedi cael ei brosesu’. Fel arall, gallwch wirio a yw'ch cais wedi cael ei dderbyn a'i brosesu drwy glicio ar y ddolen 'Statws y Cais am Swydd' ar hafan yr ymgeiswyr. Bydd statws y cais yn dangos 'Ymgeisydd Newydd'. Bydd unrhyw geisiadau a arbedwyd gennych i'w gweld ar hafan yr ymgeiswyr, o dan y ddolen 'Ceisiadau drafft a arbedwyd'. Cliciwch ar y botwm parhau ger eich copi drafft er mwyn cael mynediad i'r cais lle y gwnaethoch ei adael y tro diwethaf.

Gwneud cais am swyddi eraill

Pan fyddwch wedi mewngofnodi i'r system ac wedi gwneud cais am swydd, bydd y system yn cadw eich data. Mae hyn yn golygu na fydd rhaid i chi nodi'r data eto ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol. Bydd manylion fel Manylion Personol, Gyrfa, Addysg, Canolwyr a Gwybodaeth Fonitro yn aros ar y system nes y bydd angen i chi eu haddasu. Bydd angen i chi wirio'r wybodaeth yn ofalus cyn cyflwyno'r cais, er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn berthnasol i bob swydd y byddwch yn gwneud cais ar ei chyfer.

Tynnu cais yn ôl ar ôl ei gyflwyno

Os byddwch yn sylwi eich bod wedi gwneud camgymeriad ar ôl i chi gyflwyno eich cais, a allai gael effaith anfanteisiol ar gael eich cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer y swydd, gallwch dynnu'r cais hwnnw yn ôl drwy fynd i 'Statws y Cais am Swydd' a chlicio ar y botwm tynnu yn ôl ar gyfer y swydd honno. Os nad yw'r dyddiad cau wedi bod, gallwch gyflwyno cais newydd. Yn anffodus, ni fydd y manylion o'r cais a dynnwyd yn ôl yn ymddangos yn y cais newydd, a bydd rhaid i chi nodi'r manylion sy'n benodol i'r swydd eto, fel y datganiad ar gyfer y cais a'r ddogfennaeth ategol.

Noder, os byddwch yn tynnu cais yn ôl ar ôl i hysbyseb y swydd ddod i ben, ni fyddwch yn gallu cyflwyno cais newydd ar gyfer y swydd hon a byddwch wedi rhwystro'ch hun rhag cael eich ystyried ar gyfer y rôl

Dyddiadau cau ar gyfer Swyddi

Bydd yr holl swyddi yn dod i ben am ganol nos ar y dyddiad cau. Bydd angen i chi sicrhau bod eich cais wedi'i gwblhau a'i fod wedi cael ei gyflwyno erbyn yr amser hwn, am na fydd ceisiadau heb eu cwblhau na cheisiadau hwyr yn cael eu derbyn i'r broses ddethol. Mae gan y Brifysgol yr hawl i gau swydd yn gynnar. Rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno'ch cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau, a chyn gynted â phosibl yn ystod y broses recriwtio.

Cyfathrebu

Cewch eich hysbysu o gynnydd eich cais drwy negeseuon ebost a fydd yn cael eu hanfon i'ch cyfrif defnyddiwr a'r cyfeiriad ebost rydych yn ei ddefnyddio i fewngofnodi. Gallwch weld unrhyw negeseuon a dderbyniwyd i'ch cyfrif defnyddiwr drwy glicio ar y ddolen 'Cyfathrebu' yn hafan yr ymgeiswyr.

Llunio rhestr fer

Bydd y broses o lunio rhestr fer yn dechrau pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais i'r system ar-lein. Bydd y ceisiadau'n cael eu hadolygu gan banel, a fydd yn ystyried p'un a yw'r cais wedi dangos yn glir ei fod yn bodloni meini prawf y fanyleb person ar gyfer y swydd.

Adborth

Os na fyddwch yn llwyddo i gael cyfweliad, cewch neges ebost i'ch hysbysu o hynny cyn gynted ag y bydd y broses o lunio rhestr fer wedi'i chwblhau. Mae Prifysgol Caerdydd yn derbyn miloedd o geisiadau bob blwyddyn, ac yn anffodus ni all roi adborth i ymgeiswyr unigol, cyn cam y cyfweliad.

Cyfweliadau

Disgwylir i'r cyfweliadau gael eu cynnal o fewn 4 wythnos i'r dyddiad cau.

Os cewch eich dewis i gael cyfweliad, anfonir neges ebost at eich cyfrif defnyddiwr a fydd yn eich gwahodd i drefnu slot am gyfweliad, ond mae'n bosibl y bydd amser wedi cael ei neilltuo i chi gan y recriwtiwr sy'n gyfrifol am y swydd wag.

Os cewch wahoddiad i drefnu slot am gyfweliad, gallwch wneud hyn mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, drwy glicio ar y ddolen gyswllt yn y gwahoddiad yn yr ebost, neu drwy fewngofnodi i'ch cyfrif drwy glicio ar y ddolen 'Gwahoddiad i Ddigwyddiad'. Os byddwch yn clicio ar y digwyddiad, bydd y slotiau amser sydd ar gael yn ymddangos. Cyn gynted ag y byddwch wedi dewis slot amser addas, cewch neges ebost i'ch hysbysu bod yr amser wedi cael ei dderbyn a'i gadarnhau. Yn y neges ebost hon, cewch fanylion am eich cyfweliad, fel y lleoliad, a ph'un a fydd angen gwneud cyflwyniad neu brawf.

Yn ail, mae'n bosibl y bydd slot amser yn cael ei gynnig i chi.

Os byd angen gwneud unrhyw addasiadau er mwyn eich galluogi i fynychu cyfweliad neu i gymryd rhan yn y broses ddethol, cysylltwch â'r recriwtiwr sy'n delio â'r swydd.

Os na fyddwch yn trefnu eich slot o fewn nifer y diwrnodau a nodwyd, cewch neges ebost arall gennym, i'ch atgoffa nad ydych wedi gwneud hynny. Rhaid i chi gofio, bryd hynny, mae'n bosibl y bydd eich dewis o amseroedd ar gyfer cyfweliad yn gyfyngedig.

Noder: Noder ni allwn warantu y bydd amser arall ar gael i chi, felly ceisiwch sicrhau eich bod ar gael ar gyfer un o'r slotiau sydd ar gael.

Cynnig Swydd

Ar ôl y broses gyfweld, bydd aelod o'r panel cyfweld, y Cadeirydd fel arfer, yn cysylltu â'r ymgeisydd llwyddiannus ac yn cynnig y swydd iddo. Bydd contract cyflogaeth yn cael ei lunio gan yr Is-adran Adnoddau Dynol.

Adsefydlu Tramgwyddwyr / Swyddfa Cofnodion Troseddol

Ni fydd collfarn droseddol yn eich rhwystro rhag cael swydd o reidrwydd. Mae Prifysgol Caerdydd yn cydymffurfio â Chod Ymarfer y Swyddfa Cofnodion Troseddol a bydd yn ystyried addasrwydd yr holl ymgeiswyr ar deilyngdod a gallu.

Mae Deddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974 yn rhoi'r hawl i bobl sydd wedi cael eu collfarnu o drosedd sy'n cynnwys hyd at 30 mis o garchar ac sydd wedi cwblhau’r cyfnod adsefydlu priodol o ran y gollfarn, ystyried bod eu collfarn wedi'i 'disbyddu'. Yna gellir ystyried nad yw 'collfarnau sydd wedi'u disbyddu' erioed wedi digwydd.

Fodd bynnag, mae Gorchymyn Deddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1975 (Eithriadau), yn eithrio rhai mathau o gyflogaeth o ddarpariaethau'r Ddeddf. Felly, os ydych yn gwneud cais am swydd glinigol, swydd yn y Ganolfan Ddydd, swydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi fod yn aelod llawn o un o sefydliadau cyfrifeg y Pwyllgor Ymgynghorol Cyrff Cyfrifyddiaeth (CCAB), neu unrhyw swyddi eithriedig eraill, nid oes hawl gennych gadw gwybodaeth am gollfarnau sydd wedi'u disbyddu yn ôl.

Yn ogystal, mae Deddf yr Heddlu 1997 yn ei gwneud yn ofynnol bod gwiriadau'r Heddlu yn cael eu cynnal ar gyfer pob swydd sy'n dod i gyswllt rheolaidd â phobl o dan 18 oed ac oedolion agored i niwed. Os cewch eich penodi i swyddi o'r fath, bydd angen i ddeiliad y swydd gael gwiriadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol cyn dechrau unrhyw ddyletswyddau a allai olygu eu bod yn dod i gysylltiad â phlant a/neu oedolion agored i niwed.

Bydd yr holl wybodaeth a ddatgelir yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol a bydd ond yn cael ei defnyddio i ystyried eich addasrwydd i'r swydd rydych yn gwneud cais amdani. Os byddwch yn methu â datgelu gwybodaeth berthnasol y gofynnir amdani yn ystod unrhyw gam o'r broses recriwtio, gallai eich cyflogaeth fod yn destun tynnu contract yn ôl, diswyddo neu gamau disgyblu gan y Brifysgol.

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth bellach am y Brifysgol a'r hyn sydd ganddi i'w gynnig i'w chyflogeion, ewch i:

http://www.cardiff.ac.uk/humrs/

http://www.cardiff.ac.uk/jobs/applicant-information/staff-benefits.html

Cysylltwch â ni

Os byddwch yn cael problemau technegol wrth ddefnyddio'r system, neu anawsterau i gwblhau'r cais, cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau a Rennir ar 029 2087 9777 neu anfonwch neges ebost at pobl@cardiff.ac.uk