Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Polisi Preifatrwydd

Cyffredinol

Ni fydd gwefan Prifysgol Caerdydd yn storio nac yn dal unrhyw ddata personol (e.e. enw, cyfeiriad e-bost) heb roi gwybod i ddefnyddwyr a chael eu caniatâd ymlaen llaw.

Os gofynnir i chi ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol ar y wefan, mae’n bosibl y gofynnir i chi a ydych am dderbyn unrhyw gyfathrebiad pellach gan Brifysgol Caerdydd.  Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod yr holl ddata personol a gyflenwir yn cael ei ddal mor ddiogel ag sy’n bosibl, yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn gwerthu nac yn trosglwyddo unrhyw ddata personol i gwmnïau masnachol na sefydliadau eraill mewn unrhyw fodd arall, ac eithrio 1) ystadegau’r we (gweler isod) sy’n cael eu lletya a’u rheoli gan drydydd parti (Google Inc a gwasanaethau dadansoddi eraill ar y we) a 2) amgylcheddau gweinyddu sy’n cael eu lletya oddi ar y safle ar gyfer rhai gwasanaethau gwefannau (eGardiau, Coursefinder a chymwysiadau eraill).

Cwcis ac Ystadegau’r We

Mae rhai rhannau o wefan Prifysgol Caerdydd yn defnyddio cwcis er mwyn cynorthwyo’r profiad i ddefnyddwyr (e.e. arbed y defnyddiwr rhag rhoi manylion personol i mewn ar gyfer pob tudalen ar ran o’r wefan, gan gynnwys yr ardal ‘Dolenni cyflym’).  Hefyd, caiff cwcis eu defnyddio i gasglu ystadegau cyffredinol (nid personol) ar y modd y caiff gwefannau eu defnyddio.  Ni ddefnyddir cwcis i gael neu storio gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cadw cofnodion parhaus o’r gweithgarwch ar ei gwe-weinydd.  Mae’r cofnodion hyn yn cynnwys cyfeiriad IP defnyddwyr y wefan, y math o borwr a’r dudalen yr ymwelwyd â hi ddiwethaf ac ati.  Caiff y cofnodion hyn eu defnyddio i ddadansoddi sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan a gellir eu cadw ar ffurf anhysbys ar gyfer cofnodion hanesyddol.

Meddalwedd dadansoddeg we wedi’i lletya sydd ar wefannau Prifysgol Caerdydd. Gwasanaethau wedi’u lletya yw’r rhain a ddarperir ac a reolir gan gwmnïau trydydd parti. Google, Inc. yw’r prif gyflenwr dadansoddeg we wedi’i lletya ar gyfer Prifysgol Caerdydd. Defnyddir Clicktale.com a Crazy Egg hefyd ar rai tudalennau er mwyn cyfarwyddo’r dyluniad gwefannau’n well. Mae’r gwasanaethau ‘Google Analytics’, ‘Clicktale.com’, a Crazy Egg yn defnyddio ‘cwcis’ (ffeil destun a anfonir at gyfrifiaduron defnyddwyr wrth iddynt bori ein gwefannau) er mwyn helpu dadansoddi sut mae defnyddwyr yn llywio ein gwefannau. Caiff y wybodaeth ynghylch ein gwefannau (gan gynnwys cyfeiriadau IP) a gynhyrchir gan y cwci ei throsglwyddo i Google, Inc., Clicktale.com, a Crazy Egg a’i chadw ar weinyddwyr wedi’u lletya yn yr Unol Daleithiau o bosibl. Bydd Google, Inc., Clicktale.com, a Crazy Egg yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cloriannu’r defnydd o’n gwefan, creu adroddiadau o weithgarwch ar y we ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau cysylltiedig eraill i Brifysgol Caerdydd.

Mae’n bosibl y bydd Google, Inc., Clicktale.com, a Crazy Egg hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo’n ofynnol gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google, Inc., Clicktale.com, a Crazy Egg. Ni fydd Google, Inc., Clicktale.com, na Crazy Egg yn cysylltu’ch cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall y mae Google, Inc., Clicktale.com, neu Crazy Egg yn meddu arno. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ffurfweddu eich porwr gwe i wneud hynny. Wrth ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn caniatáu i Google, Inc., Clicktale.com, a Crazy Egg brosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Ymwadiad

Mae’r datganiad cyfrinachedd hwn yn berthnasol i wefannau a gynhelir yn ganolog gan Brifysgol Caerdydd. Mae’n bosibl bod gan dudalennau eraill sydd â dolenni atynt ar brif safleoedd Prifysgol Caerdydd bolisi preifatrwydd ar wahân, gan gynnwys rhai gwefannau Ysgolion Academaidd, Canolfannau Ymchwil a rhai sy’n ymwneud â phrosiectau.