Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Amodau Defnyddio

Ymwadiad

Gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a chyfredoldeb y wybodaeth ar dudalennau gwefan Prifysgol Caerdydd.  Fodd bynnag, gall gynnwys newid o bryd i’w gilydd ac ni all y Brifysgol dderbyn unrhyw atebolrwydd am gywirdeb yr holl wybodaeth a gyflwynir ar unrhyw adeg.  Mae gan y Brifysgol yr hawl i wneud newidiadau yn ddirybudd. 

Rhaglenni Astudio a Chyfleoedd Ymchwil

Mae’r wybodaeth ar wefan y Brifysgol am raglenni astudio wedi’u haddysgu a chyfleoedd ymchwil yn cael ei darparu fel cyhoeddusrwydd ymlaen llaw ac at ddibenion arweiniad yn unig.  Nid yw’n ffurfio contract.  Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod gwybodaeth am gyfleoedd astudio ac ymchwil yn gywir ac yn gyfredol.  Fodd bynnag, gall y wybodaeth hon newid yn ddirybudd cyn ac ar ôl i ymgeisydd gael ei dderbyn.  Felly, cynghorir ymgeiswyr i gysylltu â’r adran berthnasol cyn gwneud cais, er mwyn cadarnhau holl fanylion yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd.

Defnyddio

Mae gan Brifysgol Caerdydd hawlfraint ar gyfer yr holl destun, delweddau a chynnwys arall ar y wefan hon, oni nodir yn wahanol.  Gellir ond ei lawrlwytho neu ei gopïo heb ganiatâd at ddibenion addysgu, gweinyddu ac ymchwil yn y Brifysgol, neu ar gyfer defnydd personol,
anfasnachol.

Os hoffech atgynhyrchu cynnwys y wefan mewn unrhyw ffordd arall, neu at unrhyw ddiben arall, rhaid i chi gysylltu â’r Tîm Gwasanaethau’r We am ganiatâd.

Dolenni Allanol

Caiff yr holl ddolenni i wefannau allanol eu darparu er hwylustod ymwelwyr â’r wefan hon yn unig.  Nid yw’r Brifysgol yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol ac nid yw’n cefnogi’r farn a fynegir arnynt o reidrwydd nac yn sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir ganddynt.

Firysau

Gwneir pob ymdrech i sicrhau nad yw cynnwys y gellir ei lawrlwytho yn cynnwys unrhyw firysau.  Ni all Prifysgol Caerdydd dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod o ganlyniad i firws.

Nodau Masnach

Mae’r holl nodau masnach ar y wefan hon yn perthyn i’w perchnogion priodol o hyd a chânt eu defnyddio at ddibenion adnabod yn unig.