Skip to content
Skip to navigation menu

English

£1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser

26 Hydref 2009

cancer cells

Bydd ymchwilwyr yn yr Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus yn rhannu grant gwerth £1.94m i wella diagnosis canser.

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd wedi rhoi’r grant i raglen ymchwil eang sydd â’r nod o wella diagnosis canser. Caiff y rhaglen, o’r enw DISCOVERY (DIagnosis of Symptomatic Cancer), ei harwain gan Brifysgol Bryste, gyda phedair Prifysgol yn bartneriaid – Caerdydd, Durham, Caergrawnt a Rhydychen – a GIG Bryste.

Nod y rhaglen yw gwella diagnosis canser trwy chwe phrosiect cydgysylltiol. Bydd yn ystyried y mater o safbwynt cleifion (pam y maent yn mynd i’r feddygfa â symptomau neu beidio) a safbwynt meddygon teulu (beth yw’r perygl o ganser pan grybwyllir symptom?), ac yn archwilio’r dull gorau o drefnu ymchwiliadau i ganser tybiedig.

Bydd hefyd yn edrych ar gwestiynau systematig ehangach, fel beth yw’r patrymau atgyfeirio presennol; pa lefel o risg sy’n mynnu archwiliad buan, a sut y gellir gwella’r system, o safbwynt economaidd a chymdeithasol?

Dywedodd Dr Richard Neal o’r Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus, sydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth: "Hwn yw grant cyntaf y rhaglen yn y maes gwneud diagnosis canser yn gynnar, ac mae’n gyffrous iawn gan y bydd canfyddiadau’r astudiaethau hyn yn cael effaith uniongyrchol ar arfer clinigol a pholisi iechyd."

Dywedodd Dr Willie Hamilton o Adran Feddygaeth Gymunedol Bryste: "Rydym wrth ein bodd yn derbyn y grant hwn gan ei fod yn adeiladu ar gryfderau’r holl brifysgolion partner. Mae gweithio yn y maes gwneud diagnosis canser yn waith gwerthfawr iawn, gan fod manteision yr ymchwil hon i’r cleifion yn wirioneddol uniongyrchol."

Bydd y prosiect yn dechrau ym mis Ionawr 2010 ac yn para am bum mlynedd.

Tags