Skip to content
Skip to navigation menu

English

£1 miliwn ar gyfer cwmni sy’n deillio o’r Brifysgol

03 Mehefin 2009

(O’r chwith i’r dde): Dr Johannes Benedikt, Ysgol Beirianneg a Phrif Swyddog Technoleg Mesuro Ltd, Richard Emsley – Prif Swyddog Gweithredol, Mesuro Ltd, Dominic Griffiths – Rheolwr Masnachol, Fusion IP ac Ann Casey – Swyddog Gweithredu ar gyfer Buddsoddi, Finance Wales plc(O’r chwith i’r dde): Dr Johannes Benedikt, Ysgol Beirianneg a Phrif Swyddog Technoleg Mesuro Ltd, Richard Emsley – Prif Swyddog Gweithredol, Mesuro Ltd, Dominic Griffiths – Rheolwr Masnachol, Fusion IP ac Ann Casey – Swyddog Gweithredu ar gyfer Buddsoddi, Finance Wales plc

Mae cwmni unigryw sy’n deillio o’r Brifysgol sy’n datblygu technoleg a fydd yn gwella effeithlonrwydd dyfeisiadau cyfathrebu ac yn helpu i leihau allyriadau carbon deuocsid wedi derbyn hwb ariannol ecwiti o £1 miliwn.

Mae Finance Wales plc a Fusion IP plc yn buddsoddi £375,000 yr un mewn ecwiti yn ogystal â £250,000 o’r ERA Foundation yn Mesuro Ltd, cwmni sy’n deillio o Ysgol Beirianneg y Brifysgol.

Mae Mesuro Ltd yn gwmni sydd yn ei ddyddiau cynnar ac sy’n datblygu ymagweddau newydd ar gyfer y diwydiant cyfathrebu symudol. Datblygwyd technoleg Mesuro fel canlyniad i dros ddegawd o ymchwil gan Research @ School of Engineering" target="_blank" href="http://www.engin.cf.ac.uk/research/resInstitute.asp?InstNo=7">Grŵp Ymchwil Peirianneg Amledd Uchel a Chyfathrebu'r Ysgol Beirianneg.

Mae’r grŵp ymchwil yn gweithio gyda llawer o’r cwmnïau blaenllaw yn y maes cyfathrebu er mwyn mynd i’r afael â heriau technegol sylweddol drwy ymchwil sylfaenol.
Dywedodd Richard Emsley, Prif Swyddog Gweithredol Mesuro Ltd : "Gan ystyried yr hinsawdd economaidd anodd rydym wrth ein boddau i dderbyn arian mor sylweddol. Bydd yr arian hwn yn galluogi Mesuro i ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd Prifysgol Caerdydd."

Mae ffonau symudol modern yn cynnwys nifer o ddefnyddiau di-wifr, megis Bluetooth, WiFi a’r ffôn ei hunan. Mae’r technolegau hyn i gyd yn dibynnu ar fwyhaduron pŵer i ddarlledu’r signal ac fe’u cydnabyddir yn gydrannau sy’n defnyddio llawer o bŵer. Mae technoleg Mesuro yn galluogi cynhyrchwyr ffonau symudol i weithredu’n agosach at eu heffeithlonrwydd damcaniaethol mwyaf, nad yw wedi bod yn bosibl o’r blaen.

Ychwanegodd Richard Emsley : "Ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol gallai’r dechnoleg newydd hon olygu bod batrïau’n parhau’n hirach ac y gellir rhoi defnyddiau newydd ar yr un dyfais heb ddefnyddio gormod o bŵer. Ar gyfer cwmnïau ffonau symudol mae’n golygu llai o ddefnydd o bŵer a biliau trydan is, ac ar gyfer y blaned mae’n golygu allyriadau carbon deuocsid is."

Fis Ionawr 2007, cwblhaodd Fusion IP gytundeb allgynhwysol hirdymor gyda’r Brifysgol, i fasnacheiddio Eiddo Deallusol (IP) y Brifysgol, a gynhyrchwyd drwy ymchwil. Hefyd mae gan Fusion IP Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Finance Wales, darparwr ariannu masnachol i BbaChau a leolir yng Nghymru, sy’n amlinellu strategaeth ar gyfer buddsoddi ar y cyd mewn cyfleoedd sy’n codi o’r cytundeb gyda’r Brifysgol.

Dywedodd Dominic Griffiths, Rheolwr Masnachol yn Fusion IP: "Gan mai hwn yw’r cwmni cyntaf sy’n deillio o’r Ysgol Beirianneg ers llofnodi’r ddêl gyda Fusion yn 2007, mae hon yn garreg filltir sylweddol. Mae ein perthynas gref â Finance Wales hefyd yn ein helpu i sefydlu busnesau’n gyflym ac i ddarparu ariannu ystyrlon o’r diwrnod cyntaf un.

"Fe nodon ni’r cyfle hwn yn gyntaf fis Tachwedd 2008, ac o fewn chwe mis mae gennym gwmni newydd sydd â gwerth £1miliwn o ariannu a chynnyrch a gaiff ei lansio fis Mehefin. Rydym yn gobeithio y bydd hwn yn ysgogi diddordeb gan academyddion eraill yn y Brifysgol sydd â thechnolegau gwych a allai ddod yn fusnesau gwych".

Dywedodd Dr Johannes Benedikt, o’r Ysgol Beirianneg a Phrif Swyddog Technoleg yn Mesuro Ltd : "Yn barod o fewn ychydig o amser rydym wedi sefydlu cysylltiadau rhwng ymchwil yn y Brifysgol a gweithgareddau deilliedig.

"Cawsom ein siomi gan y lefelau rhyfeddol o ddiddordeb gan gwmnïau sy’n flaenllaw yn rhyngwladol i wthio technoleg newydd sy’n achrededig yn wyddonol i mewn i’r farchnad ac mae hyn hefyd yn ymddwyn fel catalydd ar gyfer cydweithrediadau ymchwil newydd."

Capsiwn: (O’r chwith i’r dde): Dr Johannes Benedikt, Ysgol Beirianneg a Phrif Swyddog Technoleg Mesuro Ltd, Richard Emsley – Prif Swyddog Gweithredol, Mesuro Ltd, Dominic Griffiths – Rheolwr Masnachol, Fusion IP ac Ann Casey – Swyddog Gweithredu ar gyfer Buddsoddi, Finance Wales plc