Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb gwerth £4.5m i ymchwil biofeddygol

03 Chwefror 2012

CU Bilingual Logo Colour Web

Mae ymchwil blaenllaw’r Brifysgol ym meysydd niwrowyddoniaeth ac imiwnoleg sy’n cymhwyso gwybodaeth newydd yn arferion a thriniaethau clinigol er lles cleifion ar fin cael hwb gwerth £4.5m.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cael arian gan Wellcome Fund drwy Gronfa Cymorth Strategol Sefydliadol (ISSF) - cronfa newydd a grëwyd i gynorthwyo ymchwil gwyddonol o bwys.

Mae NISCHR, sef Sefydliad Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, hefyd yn ariannu’r gweithgaredd.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i dalu am ddwy swydd allweddol ym meysydd Imiwnoleg Gymhwysol a Niwrowyddoniaeth Cymhwysol ac yn cynorthwyo cyfleoedd ymchwil PhD newydd a chymrodorion ôl-ddoethuriol yn ogystal ag ehangu rhwydwaith ymchwil y Brifysgol.

Un o’r prif ddeilliannau yw’r ffaith y bydd modd integreiddio gwaith y Brifysgol a ariennir gan Wellcome Trust yn well, sy’n cynnwys grantiau gwerth tua £25m ar hyn o bryd.

Meddai’r Athro Paul Morgan, Deon Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, a arweiniodd y cais am arian: "Mae ymchwil biofeddygol ym Mhrifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn un o’n meysydd ymchwil mwyaf llwyddiannus.

"Mae ein hathroniaeth yn syml – defnyddio gwybodaeth o’n hymchwil i lywio gwaith cymhwyso er mwyn gwella iechyd, ansawdd bywyd, gobeithion a gweithgarwch economaidd ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

"Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael yr arian hwn gan Wellcome Trust ac NISCHR oherwydd bydd yn rhoi hwb i’n hadnoddau ymchwil ac, yn bwysicaf oll, yn ein helpu i gymhwyso mwy o’n hymchwil blaenllaw er lles cleifion."

Bydd y £750,000 gan Wellcome Trust bob blwyddyn yn cael ei ategu gan £1.1m dros 3 blynedd gan NISCHR yn ogystal ag arian sydd gan Brifysgol Caerdydd.

Mae niwrowyddoniaeth ac imiwnoleg yn parhau i fod yn feysydd lle mae gwaith ymchwil biowyddoniaeth y Brifysgol ar ei gryfaf.

Ymchwil mewn niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl yw’r grwpiau ymchwil mwyaf ar draws Prifysgol Caerdydd ac mae’n cynnwys popeth o niwrofioleg sylfaenol i ganfod ffactorau risg newydd mewn genynnau.

Nod yr ymchwil yw defnyddio canfyddiadau sylfaenol i greu gwell dealltwriaeth o beth sy’n achosi anhwylderau niwroddatblygol a salwch seiciatryddol o bwys ymysg oedolion, gan eu bod yn parhau i fod yn rhai o’r prif heriau ym maes iechyd. Mae ymchwil diweddar wedi arwain at ganfyddiadau genetig newydd o bwys yn ogystal â dealltwriaeth am gyflyrau fel Alzheimer’s, Anhwylder Deubegynol ac ADHD.

Mae ymchwil am heintiau, imiwnedd a llid wedi ehangu’n aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae gwaith o’r radd flaenaf yn cael ei wneud i gymhwyso agweddau o imiwnoleg a cheir cysylltiadau cryf eraill mewn meysydd eraill yn y Brifysgol gan gynnwys iechyd y cyhoedd, fferylliaeth a pheirianneg.

Mae arthritis yn faes sydd wedi cael sylw penodol o ganlyniad i greu Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymgyrch Ymchwil Arthritis y Brifysgol (ARCBBC). Mae’r ganolfan benodedig hon ar gyfer ymchwil arthritis yn ceisio trawsnewid sut mae dioddefwyr yn cael eu trin, eu diagnosio a’u gwella.

Meddai’r Athro Keith Lloyd, Pennaeth y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR): "Mae NISCHR yn cefnogi rhagoriaeth ym maes ymchwil i wella iechyd a chyfoeth pobl Cymru.

"Mae’r fenter hon yn rhoi hwb ychwanegol i rai o’r grwpiau ymchwil gorau yng Nghymru."

Disgwylir i’r arian newydd helpu i wneud Caerdydd yn un o ganolfannau pwysicaf y DU ar gyfer cymhwyso imiwnoleg a niwrowyddioniaeth yn ogystal â rhoi rhagor o gymorth ac arian ar gyfer ymchwil.

Ychwanegodd yr Athro Morgan: "Drwy ganolbwyntio ar feysydd niwrowyddoniaeth ac imiwnoleg sydd eisoes yn gryf, byddwn yn gallu datblygu mas critigol o ragoriaeth ymchwil.

"Bydd yr arian hwn yn ein galluogi i greu dwy swydd bwysig, cynyddu ein hadnoddau ymchwil yn ogystal â’n sefydlu’n ganolfan genedlaethol a rhyngwladol sy’n cynnig rhagoriaeth ym maes ymchwil biofeddygol."

Related Links

Wellcome Trust

Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymgyrch Ymchwil Arthritis (ARCBBC)

YR Ysgol Feddygaeth