Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb gwerth £6 miliwn i Barc y Maendy

02 Ebrill 2012

Mae’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart, wedi cyhoeddi y bydd £6 miliwn yn cael ei roi i gyflymu datblygiad yr ail ran o gampws ymchwil newydd y Brifysgol fydd yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Roedd y cyhoeddiad yn cyd-fynd â seremoni gwblhau Adeilad Hadyn Ellis gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews. Roedd y seremoni yn garreg filltir yn natblygiad y rhan gyntaf o gampws newydd Parc y Maendy fydd yn gartref i Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop a Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl. Mae’r adeilad wedi’i enwi ar ôl cyn Ddirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, y diweddar Athro Hadyn Ellis. Roedd ei weddw, Diane, ymysg y gwesteion yn y seremoni.

Bydd y Brifysgol hefyd yn rhoi £6 miliwn sy’n cyfateb i swm Llywodraeth Cymru ac yn galluogi ail ran y gwaith i fynd rhagddo. Diben y gwaith hwn yw rhoi cartref i Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn ogystal â gweithgareddau ymchwil blaenllaw eraill.

Disgrifiodd Mrs Hart y campws fel datblygiad cyffrous.

Meddai: "Mae’n cyd-fynd â’n strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru a amlygodd dri maes blaenoriaeth - Gwyddorau bywyd ac iechyd; Carbon isel, ynni a’r amgylchedd; a Pheirianneg a deunyddiau uwch - fydd yn adeiladu ac yn datblygu ein gallu ym meysydd ymchwil a busnes.

"Rydym yn sylweddoli y gall sylfaen wyddonol a thechnolegol sy’n ffynnu roi hwb i’r economi. Gall y campws newydd hwn chwarae rhan hanfodol bwysig yn hyn o beth yn ogystal â datblygu ein gallu ymchwil a chydweithrediad rhyngwladol."

Wrth lansio strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru, cyhoeddwyd pecyn gwerth £50 miliwn i ddenu athrawon gwyddoniaeth o fri i weithio a chreu rhwydweithiau o ymchwilwyr yng Nghymru fel canolbwynt yr ymdrech i ddefnyddio gwyddoniaeth i roi hwb i economi Cymru.

Yn y seremoni gwblhau a gynhaliwyd, meddai’r Gweinidog Addysg a Sgiliau: "Mae gan sefydliadau addysg uwch yng Nghymru rôl hollbwysig yn ein hagenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth. Gall sylfaen wyddoniaeth gadarn a dynamig fod o les i’n heconomi, ein hamgylchedd a’n cymdeithas.

"Rydym yn gweld enghreifftiau o ymchwil ragorol ledled Cymru, ond rwyf am weld ein prifysgolion yn cynhyrchu rhagor o incwm ar sail ymchwil. Mae campysau newydd fel yr un sy’n cael ei lansio heddiw ym Mhrifysgol Caerdydd yn enghreifftiau ardderchog o’r hyn y gellir ei gyflawni er lles dysgwyr, ymchwilwyr a Chymru’n gyffredinol."

Meddai’r Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol ar gyfer Ystadau: "Mae ein cynlluniau i gael campws a arweinir gan ymchwil ym Mharc y Maendy wedi cael dau hwb heddiw. Rydym yn falch iawn fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian ar gyfer ail ran y campws, sef adeilad newydd fydd yn galluogi timau amlddisgyblaeth i gynnal ymchwil am gynaliadwyedd, cyfrifiadureg perfformiad uwch a’r economi digidol. Rydym yn ddiolchgar dros ben i’r Gweinidog Busnes a’r Gweinidog Addysg am gefnogi ein gweledigaeth o gael campws ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd i’r afael â’r prif heriau byd-eang o safbwynt amgylchedd, iechyd a lles pobl.

"Mae’r cyhoeddiad hwn yn cyd-fynd â’r adeg y mae ein hadeiladwyr, BAM, wedi cwblhau rhan gyntaf Parc y Maendy, sef Adeilad Hadyn Ellis. Mae hyn yn gam mawr ymlaen i’r adeilad fydd yn gartref i waith ymchwil am afiechydon sydd, gwaetha’r modd, yn gyfarwydd i lawer ohonom, gan gynnwys canser ac anhwylderau sy’n peri i’r ymennydd ddirywio. Byddwn yn agor Adeilad Hadyn Ellis y flwyddyn nesaf a bydd cyhoeddiad y Gweinidogion heddiw yn galluogi’r ail ran fynd rhagddo’n ddiymdroi wedi hynny."

Gwyliwch y datblygiadau ar Adeilad Hadyn Ellis trwy we-gamera

http://hadynbuild.caerdydd.ac.uk/view/index.shtml

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy

Sefydliad Ymchwil Niwrowyddioniaeth ac Iechyd Meddwl