Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfodol gwell

16 Ebrill 2008

Mae Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, wedi canmol ymroddiad Prifysgol Caerdydd i gefnogi myfyrwyr sydd wedi treulio amser mewn gofal.

Caerdydd oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i gael Marc Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle mewn cydnabyddiaeth o’i chefnogaeth i blant y gofelir amdanynt a phobl sy’n gadael gofal fel y gallant symud ymlaen i addysg uwch.

Mae pobl a fu mewn gofal yn un o’r grwpiau a dangynrychiolir fwyaf mewn addysg uwch. Mae papur gwyn Llywodraeth y DU, ‘Mae Gofal o Bwys: Trawsnewid Bywydau Plant a Phobl Ifanc mewn Gofal’ yn cofnodi mai dim ond 6 y cant o bobl ifanc sy’n gadael gofal ym Mhrydain a fydd yn mynd i mewn i addysg uwch, o gymharu â bron i 50 y cant o gymdeithas ar y cyfan.

Agorwyd y digwyddiad gan ffilm fer o’r enw "Marshmallow" sydd am rywun sy’n gadael gofal yn ysu am ei lle ei hun, i nodi ymroddiad y Brifysgol i gefnogi myfyrwyr sydd wedi treulio amser mewn gofal. Dangoswyd y ffilm fel rhan o brosiect ‘Fi, fy hun a myfi’ Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Yn y digwyddiad meddai Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau: "Mae Prifysgol Caerdydd ar y blaen mewn annog pobl sy’n gadael gofal i symud ymlaen i addysg uwch ac mae’n hyfryd gweld bod Ymddiriedolaeth Frank Buttle wedi cydnabod hyn. Mae’n hanfodol bwysig bod plant y gofelir amdanynt yn cael y gefnogaeth a’r cyfleoedd i roi iddyn nhw’r cyfle gorau posibl mewn bywyd."

Meddai’r Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-ganghellor, Ymchwil "Mae Caerdydd wedi rhoi set gynhwysfawr o gamau ar waith a fwriadwyd i gefnogi’r rhai sy’n dod atom o gefndir mewn gofal.

Mae’r Marc Ansawdd yn cydnabod ymroddiad cadarn y Brifysgol i roi cefnogaeth ac anogaeth i bobl o gefndiroedd difreintiedig gael addysg brifysgol."

Yn y digwyddiad yn ogystal, lansiwyd taflen wybodaeth newydd "Diogelwch ar gyfer eich Dyfodol", a luniwyd gan dimau Ehangu Mynediad a Chefnogi Myfyrwyr y Brifysgol, ac a anelir at bobl ifanc mewn gofal. Anfonir y daflen at yr holl dimau plant y gofelir amdanynt yn awdurdodau Cymru a Lloegr.