Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu myfyrwyr sy’n gwirfoddoli

22 Ebrill 2010

Aelodau o Weithgor GMCAelodau o Weithgor GMC

Mae Seremoni Wobrywo flynyddol Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd (GMC) wedi talu teyrnged i’r fyddin o fyfyrwyr sydd wedi rhoi oriau o’u hamser i gynorthwyo aelodau o’r gymuned leol.

Mae GMC yn un o’r sefydliadau mwyaf o’i fath yn y DU, gyda mwy na 1,000 o fyfyrwyr yn gweithio o amgylch y ddinas yn cefnogi’r henoed, yr ifanc, y difreintiedig ac aelodau agored i niwed y gymuned. Yn ystod y noson wobrwyo, cyflwynwyd tystysgrifau i fwy na 55 o wirfoddolwyr o’r Brifysgol gan ei noddwraig y Farwnes Ilora Finlay o Landaf am eu gwaith yn trefnu prosiectau cymunedol. Yn eu plith roedd aelodau o Weithgor GMC a chydlynwyr prosiectau.

Yn ystod y seremoni wobrwyo, lle’r roedd yr AC Jenny Randerson yn bresennol, cafodd y Farwnes Finlay hithau ei chyflwyno â’r Wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Derbyniodd y Farwnes Finlay y Wobr ar ran GMC oddi wrth Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), y corff sy’n rheoli Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru.

Mae ailachredu marc barcud Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (BmG) am dair blynedd arall yn cydnabod ymroddiad cyson GMC i wella ansawdd ei ddarpariaeth wirfoddoli drwy hyfforddiant a buddsoddi. Mae hefyd yn cydnabod y cyfraniad enfawr a wneir gan wirfoddolwyr GMC i ddinas Caerdydd.

Meddai’r Farwnes Finlay: "Mae GMC yn glod i’r Brifysgol ac yn adnodd amhrisiadwy i gymuned Caerdydd. Mewn unrhyw un flwyddyn, gall y myfyrwyr dreulio hyd at 81,000 o oriau yn gwirfoddoli ac yn helpu tuag 800 o bobl bob wythnos – mae rhoi cymaint o’u hamser i gynorthwyo’r aelodau hynny o’r gymuned a esgeulisir mor aml i’w gymeradwyo’n fawr. Roeddwn i’n ei theimlo hi’n fraint eithriadol i dderbyn y wobr ar ran y myfyrwyr."

O brosiectau ymgyfeillio a chynlluniau cyfeillio hosbisau at glybiau ar ôl ysgol, prosiectau digartrefedd a grwpiau cefnogi iechyd meddwl, gyda’i gilydd mae GMC yn cyfrannu amcangyfrif o £990,000 at yr economi leol.

Meddai Edd Gudgeon, myfyriwr yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd, a Chadeirydd GMC: "Bydd ennill y safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr am dair blynedd arall yn hwb fawr i GMC ac yn helpu adeiladu ar yr enw da sylweddol sydd gennym yn barod yn y Brifysgol, yng nghymunedau Cymru ac yn y DU. Mae’n destament i waith caled ac ymrwymiad yr holl bobl hynny sy’n dod at ei gilydd o flwyddyn i flwyddyn i wneud i’r corff hwn lwyddo, yn ogystal ag i’r gwirfoddolwyr eu hunain."

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU i’r holl gyrff sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith. Caerdydd oedd y sefydliad addysg uwch cyntaf yn y DU i ennill y safon yn 2007. Mae’n anelu at wella ansawdd profiadau gwirfoddoli ac annog sefydliadau i roi cydnabyddiaeth well i’r cyfraniad enfawr a wneir gan wirfoddolwyr.