Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfodol o ofalu

20 Chwefror 2012

a future of caring web

Bydd pobl ifanc o dde Cymru a’r Canolbarth yn dod at ei gilydd mewn cynhadledd yr wythnos hon i gael gwybod am yr amrywiaeth o hyfforddiant a dewisiadau gyrfaoedd sydd i’w cael ym maes gofal iechyd yng Nghymru.

Mae oddeutu cant o ddisgyblion Blwyddyn 12 wedi cofrestru i fynychu Cynhadledd Prifysgol Caerdydd Gofal i’r Dyfodol sydd am geisio rhoi cipolwg i hyfforddiant a gwaith gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn meysydd fel ffisiotherapi, radiotherapi, therapi galwedigaethol, nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg ac arfer adrannau gweithredol.

Cynhelir y gynhadledd gan yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd a’r Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth, a bydd myfyrwyr yn treulio diwrnod ar Gampws y Brifysgol ym Mharc y Mynydd Bychan yn clywed disgrifiadau ymarferol o weithio ar y llinell flaen ym maes gofal iechyd yng Nghymru, ac yn cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol.

Dywedodd Nina Cogger, Cydlynydd Ehangu Mynediad yn yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd: "Mae anghenion gofal iechyd yn newid wrth i bobl fyw’n hŷn ac wrth i feddygaeth ddatblygu. Yn gynyddol, mae mwy o ofal yn cael ei ddarparu yn y gymuned, ac mae hynny wedi arwain at fwy o gyfleoedd i glinigwyr weithio mewn meysydd arbenigol, ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a’r gymuned.

"Y bobl ifanc hyn yw ein darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Ein nod yw cyflwyno rhai o’r gyrfaoedd llai amlwg a’u cysylltu â gweithwyr proffesiynol iechyd go iawn i ddysgu am eu swyddi o ddydd i ddydd."

Ochr yn ochr â’r gweithdai rhyngweithiol a’r arddangosfeydd, bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle hefyd i glywed am fuddion addysg uwch a bywyd prifysgol.

Dywedodd Vicki Roylance, Uwch Swyddog Ehangu Mynediad ar gyfer Prifysgol Caerdydd: "Bydd y gynhadledd yn helpu pobl ifanc gael gwybod mwy am astudio pwnc iechyd yn y brifysgol a’r yrfa tu hwnt i hynny. Bydd yn eu helpu i ddeall y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer proffesiwn mor ofalgar gan y byddant yn gwrando ar weithwyr proffesiynol iechyd go iawn yn sôn am senarios bywyd go iawn."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd

Yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth

University for All