Skip to content
Skip to navigation menu

English

Amgylchedd “hynod nodedig” ar gyfer astudio ôl-raddedig

05 Awst 2009

Students outside the University

Rhoddwyd canmoliaeth i amgylchedd ymchwil "eang a nodedig" Prifysgol Caerdydd yn ymweliad diweddaraf Bwrdd Hyfforddiant a Datblygiad y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Mae ESRC yn cynnal ymweliadau sicrhau ansawdd a chyfoethogi â sefydliadau sydd â hanes o lwyddiant mewn ennill ysgoloriaethau ymchwil.

Canfu’r panel ymweliadol fod y Brifysgol yn darparu ystod eang o gyfleoedd i’w myfyrwyr ymchwil gymryd rhan mewn ymchwil ryngddisgyblaethol o ansawdd uchel. Roedd aelodau’r panel yn "llawn edmygedd" am y cymorth a’r hyfforddiant o’r radd flaenaf sy’n cael eu cynnig ar draws y gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd a chan ymroddiad sylweddol goruchwylwyr i ddatblygiad myfyrwyr.

Cymeradwywyd Ysgol Ymchwil a Graddedigion y Brifysgol am y rhan allweddol y mae wedi’i chwarae mewn cydlynu a gwella’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr graddedig yn y gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys cyflwyno’r MSc/Diploma mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’r Ysgol Ymchwil a Graddedigion yn cynnwys saith ysgol academaidd – Busnes a Rheolaeth, Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, Seicoleg, Gwyddorau Cymdeithasol, y Gyfraith, Astudiaethau Ewropeaidd a Nyrsio – sydd â hanes hir o gydweithio trawsddisgyblaethol.

Students in the Business School trading room

Roedd aelodau’r panel yn fodlon iawn â’r Rhaglen Datblygu Sgiliau Myfyrwyr Ymchwil, gan nodi ei bod yn darparu "adnodd cyfoethog o gyfleoedd hyfforddiant", gan gynnwys hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil uwch. Gwnaethant hefyd dynnu sylw at waith y canolfannau ymchwil, gan eu hystyried yn "begynau ansawdd" mewn ymchwil a hyfforddiant rhyngddisgyblaethol.

Dywedodd yr Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-ganghellor Addysg a Myfyrwyr: "Un o nodweddion allweddol darpariaeth addysgu Caerdydd yw ei pherthynas ag ymchwil. Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn rhan fawr o’r diwylliant ymchwil yng Nghaerdydd ac mae ein Hysgol Ymchwil a Graddedigion yn y gwyddorau cymdeithasol wedi gwneud llawer i ddatblygu hyn."

Canmolwyd rôl y Ganolfan Raddedigion yn gartref rhanbarthol De Orllewin Lloegr a Chymru i Vitae, sef sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi datblygiad ymchwilwyr doethurol, a Researchers in Residence, sef cynllun sy’n rhoi ymchwilwyr mewn ysgolion i helpu plant a phobl ifanc i ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf, am hwyluso’r gwaith o rannu arbenigedd helaeth Caerdydd yn y maes hwn gyda chynulleidfa ranbarthol a chenedlaethol.

Enillodd Caerdydd gyfanswm o 27 o ysgoloriaethau ymchwil newydd ESRC ar gyfer 2008/09 – gan gynnwys ysgoloriaethau ymchwil cystadlu – sy’n rhoi Caerdydd yn y 6ed safle ar restr y sefydliadau sydd wedi derbyn dyfarniadau newydd. Mae Caerdydd yn perfformio’n arbennig o dda yn y Gystadleuaeth Agored – yn 2008/09, daeth yn gydradd drydydd, gyda Rhydychen a Manceinion, o ran nifer y dyfarniadau newydd.

Dywedodd yr Athro Keith Whitfield, Cyfarwyddwr yr Ysgol Ymchwil a Graddedigion yn y Gwyddorau Cymdeithasol: "Rydym yn falch iawn bod ymweliad ESRC wedi amlygu darpariaeth ôl-raddedig ryngddisgyblaethol gref, sy’n galluogi i’n myfyrwyr ddatblygu sgiliau ymchwil rhagorol y gellir eu trosglwyddo."

Tags