Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arweinydd mewn gwyddorau cymdeithasol

26 Hydref 2011

academician coffey Web

Mae pedwar athro o’r Brifysgol wedi’u hanrhydeddu â’r acolâd mwyaf ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Mae’r Athro Amanda Coffey a’r Athro Andrew Pithouse, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, a’r Athro George Boyne a’r Athro Hugh Willmott, Ysgol Fusnes Caerdydd, wedi’u penodi’n Academyddion Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Caiff academyddion eu henwebu gan eu cymheiriaid, ac maent yn ysgolheigion ac yn ymarferwyr sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at faes y gwyddorau cymdeithasol.

Mae’r pedwar penodiad diweddaraf yn golygu bod 31 academydd o Brifysgol Caerdydd wedi cyflawni’r anrhydedd hwn bellach.

Dywedodd yr Athro Graham Hutchings, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil: "Mae gan Gaerdydd un o’r cyfansymiau mwyaf o Academyddion mewn unrhyw brifysgol yn y DU, sy’n tanlinellu ein cryfder mewn ystod eang o ddisgyblaethau. Mae’r pedwar penodiad hyn yn amlygu rhagoriaeth a pherthnasedd ein gwaith yn y gwyddorau cymdeithasol, gan rychwantu ystyriaethau’n cynnwys pobl ifanc, rhywedd, pobl sy’n agored i niwed, gwasanaethau cyllid a gwasanaeth cyhoeddus. Hoffwn longyfarch Amanda, Andrew, George a Hugh."

Yr Athro Amanda Coffey

Mae’r Athro Amanda Coffey yn ddirprwy gyfarwyddwr yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ac mae’n gyfrifol am addysgu a dysgu. Roedd yn gyfarwyddwr Cangen Caerdydd Canolfan Genedlaethol ar gyfer Dulliau Ymchwil y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol o 2005-08, ac yn gyd-gyfarwyddwr sefydlu Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD). Ar hyn o bryd, mae’n un o olygyddion Sociology, sef cyfnodolyn blaenllaw Cymdeithas Gymdeithaseg Prydain ac yn olygydd gweithredol ar gyfer British Journal of the Sociology of Education.

Mae diddordebau ymchwil Amanda yn cynnwys pobl ifanc a newid cymdeithasol, rhywedd ac addysg a bywydau gwaith. Mae ganddi enw da ledled y byd am ddulliau ymchwil ansoddol, ac mae wedi arwain a chymryd rhan mewn nifer o brosiectau ymchwil wedi’u hariannu yn canolbwyntio ar ddatblygiad methodolegaidd. Mae ei chyhoeddiadau’n cynnwys tri monograff a thestun ar ddulliau ymchwil ansoddol blaenllaw. Hefyd, roedd yn un o gydolygyddion Handbook of Ethnography Sage.

Yr Athro George Boyne

Mae George Boyne yn Athro Rheoli yn y Sector Cyhoeddus ac yn Ddeon yn Ysgol Fusnes Caerdydd. Ei brif ddiddordeb ymchwil yw esbonio ac arfarnu perfformiad cyfundrefnol yn y sector cyhoeddus, ac mae ei brosiectau empirig wedi archwilio dylanwad strategaeth, strwythur a phrosesau cyfundrefnol ar allbynnau a deilliannau gwasanaeth. Mae ei waith presennol yn cynnwys prosiect y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ar achosion a chanlyniadau olyniaeth weithredol yn asiantaethau’r llywodraeth.

Sefydlodd George y Grŵp Ymchwil Rheolaeth Gyhoeddus yn Ysgol Fusnes Caerdydd ym 1995. Yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008, cafodd y grŵp hwn ei gydnabod yn grŵp o safon fyd-eang gan y panel Busnes a Rheoli ym mhob un o dri chategori'r Ymarfer Asesu Ymchwil (allbynnau, amgylchedd a pharch). Roedd yn Llywydd Cymdeithas Ymchwil Rheolaeth Gyhoeddus UDA rhwng 2009 a 2011, mae’n un o gydolygyddion Journal of Public Administration Research and Theory, ac ef yw Cadeirydd Rhaglen Is-adran Cyhoeddus a Di-elw yr Academi Rheoli. Mae wedi cyhoeddi wyth llyfr a thros 130 o erthyglau mewn cyfnodolion academaidd.

Yr Athro Andrew Pithouse

Mae Andrew Pithouse yn aelod o Grŵp Ymchwil Plentyndod Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae wedi bod yn brif ymchwilydd nifer o brosiectau i ddiogelu plant a chynorthwyo rhieni/teuluoedd sydd wedi helpu i hyrwyddo datblygiad cysyniadol, arfer arloesol ac adeiladu systemau ar draws y sectorau gwirfoddol a statudol mewn gwasanaethau plant a theuluoedd. Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys penderfyniadau proffesiynol, systemau gwybodaeth, risg ac asesu mewn amddiffyn plant, datblygiad cymunedol, eiriolaeth i blant a phobl ifanc, gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, cymdeithaseg sefydliadau lles ac ymchwil weithredol. Mae ei waith cyhoeddedig yn y maes technolegau asesu, arfarnu gwasanaethau i deuluoedd, eiriolaeth, canolfannau teulu, cymdeithaseg gwaith cymdeithasol a chynnwys defnyddwyr.

Mae ymchwil ddiweddar, a ariannwyd gan y Llywodraeth ac UKRC, sydd wedi cael effaith sylweddol ac a oedd yn cynnwys datblygu damcaniaethau ac arfarnu polisïau yn cynnwys: dadansoddiad o wallau mewn penderfyniadau mewn gwasanaethau statudol i blant gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerhirfryn; llunio a phrofi fframwaith asesu cyffredin gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Llundain; adolygiad cenedlaethol o eiriolaeth i blant yng Nghymru gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr; profi’r System Integredig ar gyfer Plant yng Nghymru a Lloegr gyda chydweithwyr yn y Brifysgol Agored, Prifysgol Loughborough a Phrifysgol Royal Holloway; datblygu dull cyfeirio ac asesu ar y cyd ar gyfer plant mewn angen gyda Phrifysgol Loughborough.

Yr Athro Hugh Willmott

Mae gan yr Athro Hugh Willmott, Ysgol Fusnes Caerdydd, ddiddordeb parhaus mewn cymhwyso theori gymdeithasol i reoli astudiaethau a threfniadaeth fel dulliau dadleuol o arfer cymdeithasol. Mae ei ymchwil empirig wedi amrywio ar draws nifer o feysydd, gan gynnwys darpariaethau’r sector cyhoeddus ar gyfer grwpiau sy’n agored i niwed, arolygu rheolaeth yn y diwydiant gwasanaethau cyllid, rheoliadau cyfrifyddu rhyngwladol, gwyngalchu arian a diwygio’r sector cyhoeddus.

Roedd Hugh yn un o gydsefydlwyr Cynadleddau’r Broses Lafur Ryngwladol ym 1982 a’r Gynhadledd Astudiaethau Rheoli Critigol Rhyngwladol chwe-misol ym 1999. Ei brif ddiddordebau ymchwil yw perthnasedd syniadau ôl-adeileddol ar gyfer egluro’r berthynas rhwng awdurdod corfforaethol a phroblemau byd-eang cyfoes, gan gyfeirio’n benodol at y sefydliadau cyllid a gwyddoniaeth. Mae wedi cyhoeddi dros 20 o lyfrau a 100 o erthyglau mewn cyfnodolion, ac mae wedi gwasanaethu ar fyrddau golygyddol Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, Organization Studies, Accounting, Organizations and Society a’r Journal of Management Studies. Mae’n aelod o is-banel Busnes a Rheoli yr Ymarfer Asesu Ymchwil.