Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymweliad Cynaliadwy

16 Mawrth 2010

Ieuan Wyn Jones AM

Mae un o brif wleidyddion Cymru wedi canmol y Brifysgol am ei hymchwil i fynd i’r afael â heriau’r newid yn yr hinsawdd.

Daeth Ieuan Wyn Jones AC, sef arweinydd Plaid Cymru, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, ar ymweliad i Sefydliad Ynni’r Ysgol Beirianneg i weld drosto ei hun yr ymchwil mae’r Sefydliad yn ei chynnal i hyrwyddo economi ynni cynaliadwy.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones AC: "Mae Sefydliad Ynni Prifysgol Caerdydd yn gyfleuster hynod bwysig yn nhermau rôl Cymru mewn mynd i’r afael â heriau’r newid yn yr hinsawdd. Yr hyn sy’n gyffrous ynglŷn â’r sefydliad yw’r ffordd mae wedi cyfuno ymagwedd academaidd â’r ymchwil angenrheidiol i arddangos posibiliadau technoleg.

"Mae’n amlwg y gallwn gael effaith gadarnhaol ar ein gallu a’n medr i gynhyrchu technolegau ynni cynaliadwy drwy gysylltu’r gwaith ymchwil sy’n cael ei gynnal yn y byd academaidd gyda’r gwaith a wneir gan ddiwydiant. Mae hyn yn hanfodol yn nhermau mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ac o ran datblygiad economaidd y genedl.

"Roeddwn yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle a gefais i drafod y llwyddiant a’r heriau sy’n wynebu’r sefydliad, ynghyd â’r mater ehangach o sut y gall Cymru chwarae rhan flaenllaw yn y maes hwn. Rwy’n bendant yn falch bod agenda werdd yn elfen allweddol yn llywodraeth Cymru’n Un, yn nhermau ei hystyriaethau economaidd a’i hystyriaethau amgylcheddol fel ei gilydd."

Yn ystod ei ymweliad cyfarfu â’r Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymgysylltu ac Arloesi ac ymwelodd â Chanolfan Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy Integredig (CIREGS), canolfan draws ddisgyblaethol yn yr Ysgol Beirianneg sy’n canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy yn eu gwaith ymchwil.

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas: "Mae’r Ysgol Beirianneg wedi ymrwymo i weithio gyda diwydiant Cymru ac ar hyn o bryd maent yn ymglymedig â nifer o brosiectau graddfa fawr sy’n creu buddion arwyddocaol i economi Cymru.

"Rwyf wrth fy modd bod Ieuan Wyn Jones wedi gweld drosto ei hun sut mae’r Brifysgol a phartneriaid diwydiannol yn helpu i ddatblygu technolegau carbon isel cynaliadwy a fydd yn hanfodol o ran mynd i’r afael â’r heriau amgylcheddol a’r heriau ynni sy’n ein hwynebu ni yma yng Nghymru."

Mae’r ymweliad yn dilyn ymlaen o friff diweddar yn y Cynulliad gan yr Athro Phil Bowen, hefyd o Ysgol Beirianneg y Brifysgol, lle amlinellodd rai o’r ffyrdd allweddol y gall y Brifysgol gefnogi busnes Cymru.

Mae’r Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth (KTC) a ddatblygwyd yn yr Ysgol Beirianneg wedi ei gynllunio i hyrwyddo a hwyluso trosglwyddo gwybodaeth ac annog ymchwil ddiwydiannol ar y cyd â busnesau ledled Cymru.

Mae’r Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnig mynediad at arbenigedd a chyfleusterau blaenllaw i fusnesau er mwyn helpu cwmnïau o Gymru i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd, ynghyd â’u cynorthwyo i wella eu cynigion presennol er mwyn llwyddo yn y marchnadoedd sy’n gynyddol gystadleuol.

Maes arall a amlygwyd oedd partneriaethau strategol y Brifysgol. Un cwmni sydd eisoes ar ei ennill o’r bartneriaeth gyda’r Ysgol yw’r gwneuthurwyr dur, Corws.

Mae’r cyswllt wedi arwain at sefydlu Canolfan Rhagoriaeth mewn Ynni a Gwastraff, a gynlluniwyd er mwyn cynorthwyo Corws i ddatblygu a manteisio ar y dechnoleg newydd. Mae’r Ganolfan yn cynorthwyo Corws i hyfforddi eu staff drwy gyrsiau pwrpasol, fel diogelwch tanio a ffrwydro ar gyfer yr ystod o nwyon a gynhyrchir ar ei safle ac i wella eu gwybodaeth am systemau trydanol foltedd uchel.