Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adolygiad Sefydliadol

14 Awst 2013

Institutional Review_web 175px

Bydd Adolygiad Sefydliadol yn cael ei gynnal yn y Brifysgol y flwyddyn nesaf: cynhelir yr ymweliad cyntaf ar 19/20 Chwefror 2014 a’r ymweliad adolygu llawn rhwng 31 Mawrth a 4 Ebrill 2014. Yma, mae’r Athro Patricia Price, y Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd), yn dweud wrthym am y paratoadau sy’n mynd rhagddynt a pham mae’r Is-ganghellor wedi dweud bod yr Adolygiad Sefydliadol yr un mor bwysig i’r Brifysgol â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Fel rhan o’m swyddogaeth fel Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, rwyf yn gyfrifol am sicrhau bod y Brifysgol yn paratoi’n dda am ei Hadolygiad Sefydliadol. Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn adolygu pob Sefydliad Addysg Uwch ar ran y Llywodraeth, er mwyn sicrhau bod yr ansawdd a’r safonau a ddisgwylir ganddynt yn cael eu bodloni. Yng Nghymru, mae’r adolygiad yn rhoi pwyslais ychwanegol ar gydnabod gwelliant.

Mae canlyniad llwyddiannus ar gyfer Caerdydd yn eithriadol o bwysig; yn wir, mae’r Is-ganghellor wedi datgan ei fod yr un mor bwysig â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil o ran ei effaith ar ein henw da fel Prifysgol. Fodd bynnag, mae Adolygiad Sefydliadol yn ymwneud â mwy na rhoi sicrwydd i’r cyhoedd am ansawdd ein darpariaeth yn unig; mae hefyd yn rhoi cyfle i gadarnhau’r profiad cyfoethogol a gaiff ein myfyrwyr pan fyddant yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rwyf yn ffodus o gael fy nghefnogi gan Grŵp Llywio’r Adolygiad Sefydliadol, y mae ei aelodaeth yn cynnwys staff Ysgolion academaidd a staff Coleg, cydweithwyr yn y Gwasanaethau Proffesiynol ac Undeb y Myfyrwyr. Fel rhan o’r Adolygiad, mae’n rhaid i’r Brifysgol lunio Dogfen Hunanwerthuso, sy’n manylu ar sut y mae Prifysgol Caerdydd yn bodloni disgwyliadau’r DU o ran Addysg Uwch, a darparu tystiolaeth ategol.

Rydym newydd ddathlu cyflawniadau ein graddedigion diweddaraf a gallwn bellach fwynhau ychydig o amser i orffwys ac ymlacio. Fodd bynnag, mae’r gwaith ar gyfer yr Adolygiad Sefydliadol eisoes wedi dechrau a bydd yn parhau dros yr haf; bydd canlyniad yr Adolygiad Sefydliadol yn effeithio arnom ni i gyd ac mae digon ar ôl i’w wneud o hyd! Mae Ysgolion eisoes yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ein hymdrech i gasglu tystiolaeth ac mae Tîm yr Adolygiad Sefydliadol yn cyfarfod ag aelodau o’r Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol er mwyn iddynt gyfrannu at y Ddogfen Hunanwerthuso, gan ganolbwyntio’n arbennig ar unrhyw feysydd o arfer da y dylem fod yn cyfeirio atynt.

Mae Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn brysur hefyd gan fod yn rhaid iddo baratoi Cyflwyniad Ysgrifenedig gan Fyfyrwyr sy’n manylu ar sut y mae’r Brifysgol wedi ymateb i adborth gan fyfyrwyr a’r gwaith sy’n cael ei wneud mewn partneriaeth i wella’r profiad i fyfyrwyr ymhellach.

Yn ystod yr haf, byddwn yn cysylltu â nifer o aelodau staff unigol i ofyn am gymorth wrth adolygu a mireinio cynnwys y Ddogfen Hunanwerthuso. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses hon, neu unrhyw ran arall o’r gwaith ar yr Adolygiad Sefydliadol, rhowch wybod i ni.

Bydd Tîm Adolygu yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn dymuno cyfweld aelodau staff allweddol fel rhan o’r Adolygiad hefyd; bydd yn cadarnhau’r manylion yn ystod yr ymweliad 1.5 diwrnod cyntaf ym mis Chwefror 2014. Yn y cyfamser, byddwn yn trefnu nifer o sesiynau briffio ac ymarfer i helpu i baratoi staff ar gyfer y prif ymweliad ym mis Mawrth.

Mae mwy o wybodaeth am yr Adolygiad Sefydliadol, yr amserlenni allweddol, ac aelodau Tîm Prosiect yr Adolygiad Sefydliadol ar gael ar y wefan yn http://learning.caerdydd.ac.uk/ongoing-initiatives/institutional-review/   Mae gennym ni gymuned Cysylltiadau hefyd, felly gallwch ddilyn ein diweddariadau yno https://connections.caerdydd.ac.uk/communities/community/ir