Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu cymhwyso ymchwil

20 Mawrth 2009

Mae Cynghrair Severnside ar gyfer Cymhwyso Ymchwil (SARTRE), partneriaeth unigryw rhwng Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerdydd, wedi penodi Lars Sundstrom yn Athro ar gyfer Ymarfer Cymhwyso Meddygaeth.

Nod SARTRE yw cyflymu cymhwyso ymchwil meddygol i driniaethau a therapïau newydd er budd cleifion. Fe’i sefydlwyd gyda chyllid strategol gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) gyda chefnogaeth ychwanegol gan Brifysgolion Bryste a Chaerdydd a Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu, Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r Athro Ymarfer yn fath newydd o benodiad yn y DU ac yn dod ag arweinyddiaeth ac arbenigedd mewn cymhwyso ymchwil o safbwynt diwydiannol i amgylchedd academaidd. Mae’r penodiad ar y cyd rhwng y ddwy Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Tim Peters, Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer y Gyfadran Feddygaeth a Deintyddiaeth, ac arweinydd Bryste, "Rydym ni’n falch croesawu’r Athro Sundstrom i’r rôl allweddol hon. Fel Cyfarwyddwr, bydd yn adeiladu ar strategaeth cymhwyso ymchwill SARTRE ac yn ei weithredu ar draws y Gynghrair. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad yn y sector biotechnoleg, yn ogystal ag academia, a thrwy flaenoriaethu cyfleoedd a gweithio gyda gwyddonwyr, clinigwyr a rhanddeiliaid, rydym ni’n hyderus y bydd yn cataleiddio datblygu syniadau yn gyflym yn gynnyrch newydd."

Dywedodd yr Athro Lars Sundstrom, "Rwy’n falch ymuno â SARTRE ac arwain y fenter hon i barhau i hyrwyddo Caerdydd a Bryste fel un o ranbarthau blaenllaw'r byd ar gyfer cymhwyso ymchwil. Mae eisoes gan y ddwy Brifysgol enw da iawn ym myd ymchwil sylfaenol a chlinigol, ac wedi’u lleoli’n ddelfrydol i gymryd mantais o fentrau newydd gan y sector cyhoeddus, yn ogystal â’r diddordeb cynyddol mewn llunio partneriaethau â’r sector preifat. Mae’r fenter amlwg hon yn dod ar adeg o newid, lle bydd y gerio rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat yn dod yn fwyfwy pwysig a bwriad SARTRE yw dod yn fodel rôl wrth ddatblygu oes newydd o gydweithio er budd y prifysgolion, y diwydiant a’r cyhoedd."

Mae SARTRE hefyd yn un o’r pum sefydliad a ddewiswyd gan MRC ar gyfer cynllun peilot i gefnogi prosiectau cymhwyso ymchwil.

Bydd y cynllun peilot yn darparu gwobrau bloc ar gyfer prifysgolion i’w caniatáu nhw i ddyrannu arian i brosiectau yn fwy strategol, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at nodau sy’n cael eu gyrru gan gerrig milltir. Dylai’r fath ymagwedd wella effeithiolrwydd gwneud penderfyniadau lleol ym myd cyflym cymhwyso ymchwil, gan drawsnewid darganfyddiadau yn offer a thriniaethau meddygol.

Bydd SARTRE yn derbyn hyd at £2M dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn cyllido agweddau allweddol cymhwyso ymchwil ar draws y Gynghrair. Mae’r cyllid hwn yn ychwanegol at yr £1.9M a ddyfarnwyd yn 2008 i helpu sefydlu SARTRE.

Dywedodd yr Athro Paul Morgan, Deon Ymchwil Ysgol Feddygaeth Caerdydd ac arweinydd Caerdydd ar gyfer SARTRE: "Mae hwn yn gydnabyddiad o’n hymagwedd arloesol at gymhwyso ymchwil. Rydym ni wedi creu strwythur hyblyg ac effeithlon ar gyfer blaenoriaethu a rheoli prosiectau ymchwil a’r staff a gyflogir ar y prosiectau hyn ar draws y ddwy Brifysgol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda MRC a’n partneriaid ym Mryste i ddatblygu ffyrdd gwell o gymhwyso gwyddoniaeth ardderchog yn ddiagnosteg a therapïau newydd."

Ynghyd â Bryste a Chaerdydd, mae Coleg y Brenin, Llundain, a phrifysgolion Dundee, Caeredin a Nottingham, hefyd wedi cael eu dewis ar gyfer y cynllun. Os yw cynlluniau peilot y Portffolio Datganoledig yn llwyddiannus, byddant yn cael eu cyflwyno yn fwy eang yn 2010.

Tags