Skip to content
Skip to navigation menu

English

Symud gofal iechyd Cymru ymlaen

22 Mai 2009

Doctor examining patient

Caiff gwelliannau o ran iechyd a gofal iechyd yng Nghymru eu hyrwyddo gan ymchwil yn y Brifysgol yn dilyn dyfarnu wyth o grantiau newydd o £1.8 miliwn i gyd i gefnogi trosi ymchwil meddygol i therapïau a thriniaethau newydd a fydd o les i gleifion.

Bydd y dyfarniadau a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn helpu i sicrhau y bydd yr ymchwil diguro a gyflawnir yng Nghaerdydd yn gwella iechyd pobl yng Nghymru yn uniongyrchol.

Gwnaed pedwar o’r wyth dyfarniad i’r Ysgol Feddygaeth, dau i Ysgol y Biowyddorau, ac un yr un i’r Ysgol Fferylliaeth a’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol. Cefnogir ystod eang o weithgareddau gan y cyllid newydd, gan gynnwys:

• Datblygu cyfrwng cyferbynnu newydd Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI) /Tomograffeg Allyriant Positron (PET) i’w ddefnyddio ar gyfer canfod canserau’n gynnar; cwblhau dilysiad, monitro amgylcheddol a gwerthuso meinweoedd er mwyn rhedeg labordy Arfer Cynhyrchu Da, y diweddaraf o ran cyfleusterau a fydd, yn y dyfodol, yn cynnal profion ar gyfer clefyd Huntington, clefyd Parkinson a dewisiadau yn lle bôn-gelloedd (Ysgol y Biowyddorau).

• Datblygu rhaglen ymchwil i atal canser yn gynnar yn y gymuned (Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol).

• Datblygu therapïau newydd ar gyfer trin madredd bacterol, sef prif achos marwolaeth mewn Gofal Dwys; ymchwil i lywio cynllunio a darparu gofal iechyd meddwl yng Nghymru’n well; asesu effaith amrywiad genetig ar ganlyniadau clinigol ar gyfer cleifion a ddiagnosir gyda lewcemia neu lymphoma; trosi epidemioleg Heintiau sy’n gysylltiedig â Gofal Iechyd ac Ymwrthedd i Wrthfiotigau i ofal clinigol gwell (Ysgol Feddygaeth)

• Astudiaeth beilot i ganser y fron i werthuso a ellir monitro marcwyr mecanistig a nodwyd o fodelau arbrofol yn glinigol ac a allant ragweld a fydd cleifion yn ymateb neu yn ymwrthol i therapïau canser a dargedir (Ysgol Fferylliaeth Cymru).

Dyfarnwyd y grantiau gan Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd a Gofal Iechyd (WORD), rhan o Lywodraeth Cynulliad Cymru sydd wedi’i hymrwymo i wella trosi canfyddiadau ymchwil i arfer clinigol a datblygu’r continwwm ymchwil i wella iechyd ac i gynyddu cyfoeth.

Dywedodd Yr Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil: "Un o’r themâu canolog o ran gweithgareddau ymchwil Caerdydd yw gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt iddi. Bydd yr arian o WORD yn ein helpu’n sylweddol i gymhwyso’r ymchwil hwnnw yn ymarferol, a bydd hynny’n dod â buddion gwirioneddol i’r gymdeithas."