Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tywydd gwael

18 Ionawr 2013

Tywydd gwael

Cynghorir staff a myfyrwyr i edrych ar Hysbysfwrdd Electronig y Brifysgol, lle bydd diweddariadau ynglŷn â thywydd gwael yn ymddangos os bydd angen.

Cyngor i staff

Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod ystâd y Brifysgol yn cael ei chadw mor ddiogel â phosibl. Cynghorir staff i wisgo esgidiau priodol ar gyfer eira ac iâ, a chymryd gofal wrth deithio ar draws ystâd y Brifysgol, ar droed neu yn y car.

Anogir staff i ddefnyddio cludiant cyhoeddus pan fo’n bosibl

Dylai staff gysylltu â’u rheolwr i gael cyngor a sicrhau bod eu Hysgol neu Gyfarwyddiaeth yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw broblemau sy’n eu hatal rhag mynychu’r gwaith.

Mae rheolwyr a staff y Brifysgol yn teithio o ardal eang i’r gwaith, a bydd angen iddynt ddefnyddio disgresiwn rhesymol a gwneud penderfyniadau gwahanol gan ddibynnu ar ba ardaloedd sydd wedi cael eu heffeithio gan eira. Dylai penderfyniadau ystyried faint o eira sydd wedi disgyn, ble mae pobl yn byw ac unrhyw faterion anabledd/symudedd perthnasol e.e. os oes eira trwm yn disgyn yn y cymoedd i’r gogledd o Gaerdydd neu ar hyd coridor yr M4 i’r gorllewin, efallai y bydd staff sy’n byw i’r cyfeiriad hwnnw’n cael eu rhyddhau’n gynt na’r rheiny sy’n byw yn y ddinas.

Mae deddfwriaeth sy’n ymwneud â staff a dibynyddion (fel y’i disgrifir yng nghynllun Gwyliau Dibynnydd y Brifysgol (t13 Cynllun Cydbwysedd rhwng Gwaith a Bywyd) yn caniatáu i’r rheiny â dibynyddion i gymryd amser i ffwrdd i fynd i’r afael ag argyfwng, neu amgylchiadau sydyn neu annisgwyl. Dylid cymhwyso hyn os yw Ysgol/Meithrinfa neu Ganolfan Gofal Ddydd plentyn/dibynnydd gweithiwr yn cau’n annisgwyl.

Gall staff na allant gyrraedd y gwaith oherwydd diffyg cludiant cyhoeddus neu oherwydd bod ffyrdd ar gau, neu oherwydd eu problemau symudedd/anabledd eu hunain sydd wedi gwaethygu oherwydd y tywydd, gyda chaniatâd y Pennaeth/Cyfarwyddwr, a gan ddibynnu ar natur eu swydd, weithio o adref, gwneud yr amser i fyny o fewn cyfnod penodol, neu gytuno i gymryd diwrnod o wyliau. Pan fydd y tywydd yn wael, ond nid yn ddigon gwael bod angen cau, dylid ystyried ceisiadau gan staff i adael yn gynnar e.e. os oes ganddynt daith hir adref neu broblemau symudedd. Mae’r penderfyniad i ganiatáu staff i adael yn gynnar yn ôl disgresiwn rhesymol Pennaeth yr Ysgol/Cyfarwyddiaeth, neu eu cynrychiolydd enwebedig. Fel arfer, yn yr amgylchiadau hyn, mae gofyn i’r staff dan sylw wneud yr amser i fyny ar ddyddiad diweddarach.

Cyngor i fyfyrwyr

Bydd arholiadau a drefnwyd ar gyfer dydd Gwener 18 Ionawr yn cael eu cynnal yn ôl yr arfer.  Bydd arholiadau a drefnwyd ar gyfer 9am yn dechrau am 9:30am, er mwyn rhoi amser i bobl deithio.  Ni wnaed newidiadau eraill i’r amseroedd.  Os ydych yn cael anhawster teithio, anfonwch air i’ch ysgol academaidd i roi gwybod am yr amgylchiadau

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed i sicrhau bod y campws yn cael ei gadw mor ddiogel â phosibl. Cynghorir myfyrwyr i wisgo esgidiau priodol ar gyfer eira ac iâ, a chymryd gofal wrth deithio ar draws ystâd y Brifysgol.

Diweddariadau am y tywydd

Mae diweddariadau am newid yn y tywydd ar gael ar wefan y Swyddfa Dywydd: www.metoffice.gov.uk.

Cludiant

Mae diweddariadau rheolaidd am deithio ar y ffyrdd ar gael ar wefan Traffic Wales: www.traffic-wales.com.

Ceir cyngor am wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys gwasanaethau bws, Dinas Caerdydd ar: www.cardiff.gov.uk.

Ceir gwybodaeth am wasanaethau trên ar: www.arrivatrainswales.co.uk