Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canolfan Cymru Gyfan i helpu i bennu ffurf polisi Lansio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol newydd sy'n cysylltu prifysgolion ar draws Cymru

26 Tachwedd 2010

gavel

Mae Caerdydd wedi ymuno â chwe phrifysgol arall ar draws Cymru i ffurfio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru.

Mae'r fenter hon, sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, yn dwyn ynghyd arbenigwyr mewn troseddeg, polisi cymdeithasol, y gyfraith, a seicoleg, o brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, Morgannwg, Glyndŵr, Casnewydd ac Abertawe, i wella maint ac effaith ymchwil yng Nghymru sy'n ymwneud â throseddu.

Bydd y Ganolfan, sydd â chysylltiadau agos â'r Sefydliad Cymreig dros Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd, Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu, a Chanolfan Trosedd, Cyfraith a Chyfiawnder y Brifysgol, yn pontio meysydd polisi datganoledig ac annatganoledig, gan gynnwys ymatebion cyfiawnder troseddol i droseddu a strategaethau sydd â'r nod o ymgodymu â gwreiddiau ymddygiad tramgwyddus a gwrthgymdeithasol.

Gan gynnig ymchwil o ansawdd uchel sy'n berthnasol i bolisi ar lefel Cymru gyfan, yn ogystal â chynghorion, hyfforddiant, seminarau a gweithdai, bydd yn adnodd gwerthfawr i Lywodraeth Cynulliad Cymru a sefydliadau llywodraethol, cyhoeddus, preifat a thrydydd sector eraill.

Meddai Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Cymru, Carl Sargeant, ‘Er nad yw cyfiawnder troseddol wedi ei ddatganoli i Gymru, rydym yn dal â rôl bwysig i'w chwarae mewn lleihau troseddu a chadw ein cymdogaethau'n ddiogel. Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, er enghraifft, yn uno swyddogion yr heddlu â thrigolion i ganfod atebion lleol i broblemau lleol.

"Mae cydweithrediadau megis Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru'n gallu darparu'r wybodaeth y mae arnom ei hangen i bennu ffurf ein polisïau gwrth-droseddu, ac i'n helpu i ddeall beth sy'n gweithio a beth sydd ddim."

Meddai'r Athro Gordon Hughes o Ganolfan Trosedd, Cyfraith a Chyfiawnder Caerdydd: "Mae hon yn fenter gyffrous a fydd yn caniatáu i arbenigedd y Brifysgol ym meysydd atal troseddu, plismona, diogelwch cymunedol, ac ymchwil cymharol i droseddau economaidd — arbenigedd sydd ar flaen y gad ar lefel fyd-eang — yn bwydo polisi ac ymarferiad cenedlaethol yn uniongyrchol. Bydd y cydweithrediad ymchwil hwn yn helpu i bennu ffurf polisi cymdeithasol a pholisi ar droseddu i Gymru, gan sicrhau ymatebion neilltuol, cynhwysol, cyfiawn a chefnogol i broblemau sy'n cael eu hachosi gan droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol."

I gyd-daro â'r lansiad yn y Senedd, cynhaliwyd seminar agoriadol, ‘Troseddeg ar gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol’, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, wedi ei drefnu ar y cyd gan Ganolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru a'r Sefydliad Cymreig dros Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd. Ymysg y materion a drafodwyd oedd sut i gysylltu ymchwil, polisi ac ymarferiad ym maes camddefnyddio sylweddau yng Nghymru, a pha wersi oedd i'w dysgu gan waith arloesol Biwro Abertawe gyda phobl ifanc mewn trafferth.

Dolenni perthynol